Geronet-hanke on päättynyt! Lisätietoa Geronet-toiminnasta 

Hankkeen tietopankin löydät osoitteesta peda.net/jk/geronet

Keski-Suomen alueen ajankohtainen Geronet-ohjelma löytyy täältä https://peda.net/jk/geronet/gjyk

Ikääntyvien digiosaamisen kehittäminen 

  • edistää yhteiskunnallisen tasa-arvon toteutumista
  • vahvistaa ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta sekä
  • ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Geronet-hankkeen tavoitteena on luoda tutoroinnin ja koulutusten verkosto, joka perustuu aitoon vertaisohjaukseen ja ikääntyville mahdollisimman miellyttäviin oppimistilanteisiin.

Mallissa koulutetaan tutoreita, jotka ovat mukana ikääntyville järjestettävillä digitaitoja kehittävillä kursseilla. Hanke yhdistää poikkeuksellisen laajasti eri alojen toimijoita ja sitä kehitetään yhteistyössä kesäyliopistoverkoston kanssa. Hanketta koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto.

 

Hankkeen tarkoituksena on 

  • koota alueelliset ikääntyville vertaistukea antavat tahot alueellisiksi verkostoiksi, joissa
  • tutoreilla tai tutoreiksi aikovilla on mahdollisuus saada koulutusta,
  • tehostaa tiedonkulkua ja ohjausosaamista toimijoiden ja organisaatioiden välillä ja
  • tuottaa tietopankki eri organisaatioissa toimivien kouluttajien käyttöön, jotta ikääntyville annettu koulutus on sisällöllisesti ja pedagogisesti perusteltua.

Hankkeessa hyödynnetään tutoroinnin toimintamallia, jota on kehitetty Jyväskylässä 20 vuotta. Mallia kehitetään edelleen alueellisen koordinoinnin, tutorkoulutuksen ja materiaalipankin avulla.

Keskeistä on, ettei hankkeessa luoda uusia, aiempien toimintojen kanssa kilpailevia tai päällekkäisiä toimintoja, vaan Geronet-verkostot rakennetaan perehtyen paikkakunnalla jo olevaan tarjontaan ja täydentäen palveluja tarvittaessa. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevaa materiaalia ja ohjataan tietoa etsiviä tiedon lähteille. Uutta materiaalia tuotetaan harkiten käyttäjiltä kuultujen toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja Geronet-hankkeesta

Leena Meriläinen
Jyväskylän kesäyliopiston rehtori
puh. 050 381 2313
leena.s.merilainen@jyu.fi

Ville Hirvikoski
koulutussuunnittelija, hankekoordinaattori
puh. 044 760 3728
geronet@jyu.fi

GERONET