Tietoa osaamisperusteisuudesta kouluttajalle

Vapaan sivistystyön kentällä siirrytään kohti osaamisperusteista ajattelu- ja toimintatapaa, minkä vuoksi myös Jyväskylän kesäyliopiston koulutustarjonnasta osa tullaan määrittelemään osaamisperusteisesti. Muutoksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia tunnistaa ja tunnustaa vapaan sivistystyön kautta hankittua osaamista.

Mitä osaamisperusteisuus tarkoittaa?

Osaamisperusteisuuden periaatteena on, että osaamista voidaan hankkia monella eri tavalla. Koulutuksen osaamisperusteisessa toteuttamisessa siirrytään opetuskeskeisestä näkökulmasta oppimiskeskeisyyteen.

Käytännössä muutos näkyy siten, että olemassa olevia koulutuskuvauksia kirjoitetaan uuteen muotoon. Uusi osaamisperusteinen koulutuskuvaus sisältää osaamistavoitteet, koulutuksen laajuuden opintopisteinä sekä osaamisen arviointiin liittyvät asiat. Kuvaustavassa keskitytään opiskeltavan sisällön sijasta kuvaamaan opiskelijan osaamista.

Osaamistavoitteet: Osaamistavoitteissa kuvataan selkeästi ja konkreettisesti sitä, mitä opiskelija koulutuksen suoritettuaan osaa. Osaamistavoitteiden täytyy olla opiskelijoiden saavutettavissa ja niiden toteutumista on kyettävä arvioimaan. Osaamistavoite kertoo sekä opettajalle että opiskelijalle, millaista oppimista opiskelijan tulee tavoitella koulutuksen aikana.

Koulutuksen laajuus: Koulutuksen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä, jotka kuvaavat koulutukseen vaadittavaa työn määrää. Yksi opintopiste vastaa opiskelijan noin 27 tunnin keskimääräistä työpanosta.

Osaamisen arviointi: Osaamistavoitteiden pohjalta laaditaan koulutuksen arviointi. Osaamisperusteinen arviointi on kriteeriperusteista eli opiskelijan osaamista verrataan osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Arviointikriteeri kuvaa osaamisen laatua eli miten opiskelijan pitää osata. Jyväskylän kesäyliopiston vapaatavoitteiset opinnot arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Lähtökohtana on, että koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen saavuttamista.

Mitä hyötyä osaamisperusteisuudesta on?

Koulutusten osaamisperusteinen kuvaaminen mahdollistaa opintosuoritusten viemisen valtakunnalliseen tutkinto- ja opintosuoritusrekisteriin eli niin kutsuttuun Koski-tietovarantoon. Opiskelijalle tämä on hyödyllistä, sillä Koskeen vietävät opintosuoritukset mahdollistavat osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen myöhemmissä opinnoissa (mm. opintojen korvaavuudet/hyväksiluku) tai työelämässä (opiskelutodistukset).

Osaamistavoitteiden avulla opiskelija pystyy ohjaamaan opiskeluaan tavoitteiden suuntaisesti. Aukikirjoitetut tavoitteet tukevat myös opettajan roolia oppimisen ohjaajana ja arvioijana. Koulutuskuvausten uudelleen kirjoittamisen yhteydessä opettajalla on hyvä tilaisuus pohtia, millaista osaamista opiskelija koulutuksessa todella hankkii, ja miten koulutuksen sisällöt ja suoritustavat suhteutuvat koulutuksesta saataviin opintopisteisiin.

Jyväskylän kesäyliopiston koulutusten osaamisperusteiset kuvaukset ja arviointi sekä tämä osaamisperusteisuuden esittely on laadittu Opetushallituksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisujen pohjalta:

OPH_Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä.pdf
OKM_2020_Tunnista_ja_tunnusta.pdf