Verkko-Ikis-toiminnan taustaa

Miten Verkko-Ikis syntyi?

Ikääntyvien yliopistotoimintaan saatiin aktiivisten senioreiden toiveesta täysin uusi toimintamalli laajentamaan Jyväskylässä toimivaa Ikääntyvien yliopistoa valtakunnalliseksi Ikääntyvien verkkoyliopistoksi, Verkko-Ikikseksi. Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston verkkoluennot ovat jo pitkään olleet tunnettuja kautta maan, mutta seminaarit, kurssit ja opintomatkat ovat palvelleet lähinnä paikallisesti.

 

Verkko-Ikiksessä ikääntyneille järjestetään korkeatasoisia tietoon perustuvia kursseja, luentoja, seminaareja sekä muita tapahtumia verkossa. Toimintaa koordinoi Jyväskylän kesäyliopisto, joka tuottaa sisällöt yhteistyössä muiden ikääntyvien yliopistotoimijoiden kanssa. Tuomme tarjolle ikääntyvien yliopistotoiminnan periaatteiden mukaisia tapahtumia ja kursseja yhteiselle verkkoalustalle, jonka kautta ne ovat poimittavissa opiskeltaviksi.

Verkko-Ikiksen kaikkien sisältöjen lähtökohta on tieteellinen; tutkittuun tietoon perustuvaa koulutusta. Muita keskeisiä yhteistyökumppaneitamme ovat Jyväskylän yliopisto, valtakunnallisen ikääntyvien yliopiston neuvottelukunta, eläkeläisjärjestöt sekä ikääntyvien yliopistotoiminnasta kiinnostuneet vapaan sivistystyön oppilaitokset.

Miksi?

Ikääntyvien yliopistotoiminnalla tavoitellaan yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin edistämistä, vahvistetaan ikääntyvien itsenäisyyttä ja osallisuutta ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. Tiedon ja osallisuuden tunteen lisääntyminen vahvistaa myös kokemusta koetusta turvallisuudesta.

Verkko-Ikis-toiminnan tavoitteet

Verkko-Ikis-toiminnan tavoitteet pohjautuvat Ikääntyvien yliopiston valtakunnallisen neuvottelukunnan toimintasuunnitelmassa esiteltyihin ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteisiin.

Ikääntyvien yliopistotoiminnan tavoitteena on:

  • Edistää elinikäistä oppimista suomalaisessa yhteiskunnassa.
  • Edistää ikääntyvien fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.
  • Edistää sukupolvien välistä koulutuksellista tasa-arvoa ja vuoropuhelua.
  • Edistää ikääntyvien kokemuksen, tiedon ja asiantuntemuksen käyttöä yhteiskunnan ja kulttuurin resurssina.
  • Vastata ikääntyvien konkreettisiin oppimistarpeisiin tietoyhteiskunnan kehityksessä ja tukea ikääntyvien selviytymistä muuttuvassa maailmassa.
  • Edistää ikääntymistä koskevaa tutkimustoimintaa sekä aktivoida ikääntyviä osallistumaan yliopistolliseen tutkimustoimintaan.
  • Edistää ikääntyvien osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia.

Ikääntyvien yliopiston kohderyhmänä ovat kaikki tiedonjanoiset ikääntyneet, ala- tai yläikärajoja ei tunneta. Verkko-Ikis kuuluu kaikille!

Miten Verkko-Ikis poikkeaa tavanomaisesta etäopiskelusta?

1. Verkko-Ikiksen pedagogisissa ratkaisuissa korostetaan aikaa ja mahdollisuuksia tietoteknisen tuen hyödyntämiseen. Tarjoamme ikääntyneille mahdollisuuksia henkilökohtaiseen tekniseen neuvontaan, jotta opiskelusta tulee sujuvaa.

2. Opetus on selkeää ja oppimista tukevaa. Huomioimme ikääntyvän oppijan erityispiirteet mm. äänenkäytössä, puhe- ja etenemisnopeudessa sekä kuvallisissa ohjeistuksissa. Huomioimme myös hybridiopetuksen erityispiirteet ja osallistamme yhtäläisesti paikan päällä ja etänä osallistuvia.

3. Arvostamme kokemuksellisuutta sekä yhteisöllistä oppimista. Tarvittaessa annamme tilaa ja aikaa myös itsenäiselle opiskelulle. Haluamme tehdä oppimisesta antoisaa ja elämyksellistä opiskelijan omien tavoitteiden mukaisesti.