Jyväskylän kesäyliopisto

A. ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT 28 op, vuosina 2018-2019

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
8.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

ENNAKKOTIETOA, ILMOITTAUTUMINEN ALKAA MARRASKUUSSA 2017

Opinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti

Ajankohta:  kevät/syksy 2018 ja kevät 2019

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset.

Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhönsä.

Englannin kielen perusopinnot 28 op

    Viestintätaidot (7 op)
    EKIP1001 Pronunciation sand Oral Skills (3 op)
    EKIP102 Academic Writing (4 op)
    Kielitieto (12 op)
    KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)
    EKIP2001 Introduction to Language Study (4 op)
    EKIP103 Practical Grammar (2 op)
    EKIP2002 Exploring Grammar (2 op
    EKIP404 Discourse and Literacy (2 op)
    Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (6 op)
    EKIP504 The Story of English (2 op)
    EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World (4 op)
    Kirjallisuus (3 op)
    EKIP403 Introduction to Literary Studies (3 op)
 

Osaamistavoitteet: 

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 •     tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
 •     osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
 •     tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
 •     tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa diskurssin tutkimuksen työkaluja näiden analysointiin
 •     tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
 •     tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua
 •     osaa soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin
 •     tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa erityiskysymyksiä ja lähestymistapoja


Englannin kielen aineopintoihin hakeutuvien edellytetään suorittavan perusopinnot hyvin tiedoin.

Testaa kielitaitosi ennen opintohin ilmoittautumista

Opintohin ei järjestetä valintakoetta. Suosittelemme, että testaat kielitaitosi eri kielitaidon osa-alueilla ennen opintoihin ilmoittautumista Dialang-testillä. Perusopinnot vaativat opiskelijalta vähintään tasoa B2, osin tasoa C1 eri kielitaidon osa-alueilla.

Dialang-testistö on ilmainen nettiselaimen välityksellä käytettävä ohjelma, joka soveltuu kielitaidon itsearviointiin. Arviointi tehdään eurooppalaisen viitekehyksen (EVK:n ja CEFR:n) 6-portaisella kielitaidon asteikolla - A1 (heikoin) - C2 (korkein taso, verrattavissa syntyperäisen taitoon).

Dialangissa on 5 osa-aluetta: lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen (tosin vain epäsuorilla tehtävillä), sanasto ja rakenteet, joista jokaisessa on n. 30 osioita. Kutakin osa-aluetta on 3 eri versiota: helppo (noin A2), keskivaikea (n. B1) ja vaikea (B2 ja ylöspäin).

TUTUSTU TESTIN OHJEISIIN

 

Opintomaksu ilmoitetaan myöhemmin. Opintomaksuun sisältyy Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston 80 euron opintomaksu. Opintomaksut maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti opintomaksun voi maksaa kolmessa määräsuuruisessa erässä. Erissä maksamisesta voi olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon. Opintoryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 opiskelijaa. Yksittäisille opintojaksojolle ei voi ilmoittautua (paitsi jos opinnoilla täydennetään jo aiemmin aloitettuja opintoja). Täydentävien opintojen osalta tulee olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan.  

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.