Jyväskylän kesäyliopisto

A. ENGLANNIN KIELEN PERUSOPINNOT 28 op, vuosina 2018-2019

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
26.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
26.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
12.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
1350,00 €

Opinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti

Ajankohta:  kevät/syksy 2018 ja kevät 2019

Englannin kieli oppiaineena tarkoittaa opetusta ja tutkimusta, jonka kohteena on englantilaisen kielialueen kieli ja kulttuuri. Jyväskylän yliopistossa englannin kielen opetuksessa ja tutkimuksessa painottuvat nykyenglannin rakenteet ja käyttö, kielen oppiminen ja opettaminen sekä tekstien, digitaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen muodot ja merkitykset.

Opetussuunnitelma sisältää kaikille yhteisiä kielitieteellisiä opintoja, kielitaito- ja viestintäopintoja sekä opintokokonaisuuksia niiltä kielentutkimuksen alueilta, jotka ovat keskeisiä valitussa suuntautumisvaihtoehdossa. Perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot keskeisiltä alueilta, kehittää kirjallisen ja suullisen viestinnän taitoja.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi

 • kaikille englannin kielen opetuksesta ja tutkimuksesta kiinnostuneille,
 • yliopistoon kielten pääaineopintoihin hakeville ja
 • luokanopettajille ja kielten opettajille, jotka haluavat lisäpätevyyttä työhönsä.

Englannin kielen perusopinnot 28 op

    Viestintätaidot (7 op)
    EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills (3 op)
    EKIP102 Academic Writing (4 op) alk. 26.1.
    Kielitieto (12 op)
    KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op), alk. 27.1.
    EKIP2001 Introduction to Language Study (4 op), alk. 16.2.
    EKIP103 Practical Grammar (2 op), alk. 27.1.
    EKIP2002 Exploring Grammar (2 op
    EKIP404 Discourse and Literacy (2 op)
    Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (6 op)
    EKIP504 The Story of English (2 op)
    EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World (4 op)
    Kirjallisuus (3 op)
    EKIP403 Introduction to Literary Studies (3 op)

Opetus on keskitetty viikonloppuille:
Kevät  26.-27.1., 16.-17.2., 9.-10.3., 6.-7.4., 20.-21.4. ja 5.5.2018
Syksy 7.-8.9., 21.-22.9., 5.-6.10., 26.-27.10., 9.-10.11. ja 23.11.2018
Kevään 2019 ajankohdat ilmoitettaan myöhemmin. 


Osaamistavoitteet: 

Englannin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 •     tuntee kielitieteen peruskäsitteitä, keskeisiä teorioita ja sovellusalueita
 •     osaa viestiä sujuvasti suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä eri tilanteissa sekä tuntee akateemisen kirjoittamisen prosessin ja konventiot
 •     tuntee englannin kielen rakenteet, osaa analysoida niitä erilaisissa teksteissä ja vuorovaikutustilanteissa
 •     tunnistaa tekstien, lukemisen, kirjoittamisen ja suullisten vuorovaikutustilanteiden erityispiirteitä ja osaa soveltaa diskurssin tutkimuksen työkaluja näiden analysointiin
 •     tuntee englanninkielisen maailman kulttuuria ja historiaa; osaa yhdistää tietoa näistä nyky-yhteiskunnan ilmiöiden tarkasteluun
 •     tunnistaa englannin kielen kehitysvaiheet ja osaa tarkastella nyky-englannin vaihtelua
 •     osaa soveltaa kirjallisuudentutkimuksen välineitä englanninkielisten kirjallisten tekstien analyysiin
 •     tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa erityiskysymyksiä ja lähestymistapoja


Englannin kielen aineopintoihin hakeutuvien edellytetään suorittavan perusopinnot hyvin tiedoin.

Testaa kielitaitosi ennen opintohin ilmoittautumista

Opintohin ei järjestetä valintakoetta. Suosittelemme, että testaat kielitaitosi eri kielitaidon osa-alueilla ennen opintoihin ilmoittautumista Dialang-testillä. Perusopinnot vaativat opiskelijalta vähintään tasoa B2, osin tasoa C1 eri kielitaidon osa-alueilla.

Dialang-testistö on ilmainen nettiselaimen välityksellä käytettävä ohjelma, joka soveltuu kielitaidon itsearviointiin. Arviointi tehdään eurooppalaisen viitekehyksen (EVK:n ja CEFR:n) 6-portaisella kielitaidon asteikolla - A1 (heikoin) - C2 (korkein taso, verrattavissa syntyperäisen taitoon).

Dialangissa on 5 osa-aluetta: lukeminen, kuuntelu, kirjoittaminen (tosin vain epäsuorilla tehtävillä), sanasto ja rakenteet, joista jokaisessa on n. 30 osioita. Kutakin osa-aluetta on 3 eri versiota: helppo (noin A2), keskivaikea (n. B1) ja vaikea (B2 ja ylöspäin).

TUTUSTU TESTIN OHJEISIIN

 

Opintomaksu yhteensä  1350 euroa. Opintomaksuun sisältyy Jyväskylän yliopiston Avoimen yliopiston 80 euron opintomaksu. Opintomaksut maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti opintomaksun voi maksaa kolmessa määräsuuruisessa erässä. Erissä maksamisesta voi olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 12.1. Opintoryhmään otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä enintään 20 opiskelijaa. Yksittäisille opintojaksoille ei voi ilmoittautua (paitsi jos opinnoilla täydennetään jo aiemmin aloitettuja opintoja). Täydentävien opintojen osalta tulee olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan.  

 

KURSSIKUVAUKSET:

EKIP102 Academic Writing, 4 op

Sisältö: 
The course offers students an overview of formal writing in English as a process and provides them with a tool kit which they can use throughout their studies.

Osaamistavoitteet: After completing the course students will be able to

 •     recognise basic features of academic texts and produce short, basic texts according to academic conventions
 •     see writing as a process and recognise the phases of the process
 •     set goals for their work in academic writing
 •     plan time management for their work and take responsibility for their work
 •     give peer feedback on academic texts
 •     better understand their own skills and ways of learning and themselves as writers, and evaluate their skills
 •     produce a portfolio for feedback and evaluation
 •     see the relevance of these skills in working life.

Suoritustavat: 

 •     Methods of study: Class meetings: class, group and pair work in addition to individual assignments.
 •     Assessment: Class attendance (required), peer feedback, written assignments and a portfolio, in which students assess their work and learning in relation to their goals. Grading on the scale from 0 to 5.

Opettaja: FT Anne Karppinen

Ajankohta: (20 t) pe 26.1. klo 16.30.20,  pe 9.3. klo 16.30-20, la 21.4. klo 9-12, la 8.9. klo 13-16 ja la 6.10.2018 klo 13-16

Kirjallisuus: The course booklet (Academic Writing Handbook: How to Survive in Academic Writing) can also be purchased in Soppi.
(saatavana sähköisenä ja paperisena)

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Essay + portfolio.

 

EKIP103 Practical Grammar, 2 op

The course covers a number of areas (e.g. punctuation, article use, tenses, relative and conditional clauses and text cohesion), focusing on issues within them that pose problems for students of English.

Osaamistavoitteet: 

After completing the course students will

 •     be able to use English more accurately in speech and writing
 •     be able to identify and learn what’s behind common grammar problems in English in order to avoid them
 •     have a better understanding of the conventions of English in practice, such as punctuation and word choice

Suoritustavat: 

 •     Methods of study: Presentation and practice. As the name says, this is a very practical course.
 •     Assessment: Grading on the scale from 0 to 5, based on course work (40%) and final exam (60%).

Opettaja: FM Reetta Seppälä

Opetus: (20 t) la 27.1. klo 13-16, la 17.2. klo 9-12, la 10.3. klo 13-16, pe 6.4. klo 16.30-20 ja la 7.4. klo 13-16

Kirjallisuus: 
- Course booklet (sähköinen)
- Additional material provided in class

Arviointi: Arvosteluasteikko  0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam.

 

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, 2 op

Sisältö: 

Kurssi kartoittaa kieltä tutkimuksen kohteena ja antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
Osaamistavoitteet: 

Kurssin käytyään opiskelija

 •     osaa tarkastella kieltä tutkimuksen kohteena
 •     tunnistaa maailman kielten moninaisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden
 •     osaa tarkastella kieltä sen eri konteksteissa (esim. kieli ja yhteiskunta)
 •     tunnistaa äidinkielen, toisen kielen ja vieraan kielen tarkastelunäkökulmien eroja ja yhtäläisyyksiä
 •     osaa nimetä erilaisia kielentutkimuksen alueita
 •     tunnistaa keskeiset kielitieteen kuvaustasot (fonologia, morfologia, syntaksi, leksikologia, semantiikka, pragmatiikka) ja niiden peruskäsitteitä
 •     osaa nimetä keskeisiä kielentutkimuksen historian suuntauksia
 •     osaa hakea tietoa alan tutkimuskirjallisuudesta ja kielitieteellisiltä verkkosivustoilta
 •     ymmärtää kielitieteellisen tiedon merkityksen oman kieliasiantuntijuuden rakentumisessa

Suoritustavat: Lähiopetus, oppimistehtävät ja kirjallisuus

Opettajat: FM Reetta Seppälä ja FM Riikka Voipio

Ajankohta: (16 t) la 27.1. klo 9-12, la 17.2. klo 13-16, la 10.3. klo 9-12 ja pe 20.4.2018 klo 16.30-20

Arvosteluasteikko: Hyväksytty-hylätty

Arviointiperusteet:

 •     Hyväksytty: Opiskelija on tehnyt kaikki opintojakson tehtävät ja ne on arvioitu hyväksytyiksi. Tehtävä arvioidaan hyväksytyksi, kun tehtävänanto täyttyy eikä tehtävänpalautuksessa ole merkittäviä asiavirheitä.
 •     Hylätty: Opiskelija ei ole tehnyt kaikkia tehtäviä ja/tai hän ei ole täydentänyt hylätyksi arvioitua tehtävänpalautustaan ohjeiden mukaisesti.
 •     Aktiivinen osallistuminen (lähtökohtaisesti 100 %); oppimistehtävä tai tenttisuoritus

 

EKIP2001 Introduction to Language Study, 4 op

Esitiedot: None

Sisältö: The course aims to offer an overview and introduction to linguistic description of the English language at various levels.

Osaamistavoitteet: 

After completing the course students will be able to

 •     view language as a research subject
 •     identify various research areas (e.g. general and applied linguistics) and research orientations (e.g. language and society) in linguistics
 •     recognise the central levels of linguistic description (phonology, morphology, syntax, lexis, semantics, pragmatics) and the basic terminology related to them
 •     apply basic linguistic terms and analysis into English and describe the basics of English as a system
 •     understand how knowledge of linguistics is related to building their own profiles of language expertise.

Suoritustavat: contact teaching, web-based tasks, learning assignments, an exam or a combination of these (methods of study will be specified in the annual teaching programme before the start of each academic year).

Opettaja: FT Anne Karppinen

Ajankohta: (20 t) pe 16.2. klo 16.30-20, la 7.4. klo 9-12, la 21.4. klo 13-16, la 5.5.2018 klo 9-16

Oppimateriaali

 •     Course booklet (paperinen tai sähköinen).
 •     Course book: Yule, G. (2014). The Study of Language (5th edition). Cambridge: CUP.

Kirjalisuus

 •     Yule, G. (2014). The Study of Language (5th edition). Cambridge: CUP.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or a

 

EKIP1001 Pronunciation and Oral Skills, 3 op


Sisältö: PRONUNCIATION. A short presentation of the week’s topic (target sound) will be in Optima for students to read before coming to the class. In the class there will be practice sessions that will mostly consist of recorded drills where the aim is first to achieve the target sound in isolation and then to gradually extend this ability into more complex phonetic environments. Students then will play back their recordings and practice afresh any sounds that they may not have pronounced correctly.
ORAL SKILLS. The study of a variety of source materials related to the English-speaking world; the development of a range of oral skills.

Osaamistavoitteet: 

PRONUNCIATION:

 •     identify the main areas of difficulty in pronunciation for Finnish speakers of English
 •     apply the appropriate mechanical articulation required in the target sounds
 •     pronounce most target sounds accurately

ORAL SKILLS:

 •     make effective presentations
 •     participate more competently and confidently in a variety of oral activities, such as group discussion, debate, negotiation and small talk
 •     understand and critically discuss a range of issues relating to English speaking cultures

Suoritustavat: 

PRONUNCIATION: Contact teaching.
ORAL SKILLS: Contact teaching. A variety of activities to foster development in the above.


Opettaja: Graham Burns

Opetus: (36 t) 6.-7.9., 21.-22.9., 5.-6.10., 26.-27.10. ja 9.11.2018 pe klo 16.30-20 ja la klo 9-13

Oppimateriaali:

PRONUNCIATION.

 •     Peacock, M. English Pronunciation. Students should either buy the booklet from Soppi / University Print or download the PDF version (which will be made available via Optima or Moodle prior to the first class). You must have a copy of the booklet with you in each class, so if you choose to use the PDF, you need to have a tablet (mobile phones are too small). It is recommended, however, that students do buy the booklet for the advantages in having it for present and future use.


ORAL SKILLS.
 
Lisätiedot: The primary aim of the course is to improve students’ oral skills in English. Students are expected to be able to take part in university courses through English and later to use English in their professional lives. This is therefore a foundational course for further work in developing communication skills. A secondary aim of the course is to broaden students’ knowledge of English speaking cultures.

Attendance policy. 100% attendance is usually expected. The effect of any necessary absences on that student’s work will be assessed by the teacher, and where necessary extra work in compensation may be required. More than two absences may result in the student having to leave to course, if in the teacher’s judgment too much has been missed.
Arviointi: 

Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam.

 

EKIP2002 Exploring Grammar, 2 op

Esitiedot: None.

Sisältö: The course is an introductory course to analyzing English using syntactic concepts and terminology.

Osaamistavoitteet: 

After completing the course students will be able to

 •     describe the structure of language using basic grammatical terminology
 •     distinguish the basic clause types in English from each other
 •     analyze written language clauses and sentences with the help of the categories presented in the course
 •     name and distinguish from each other the different phrases and their parts, and
 •     understand the connections between the different levels of structural analysis.

Suoritustavat: 

 •     contact teaching, web-based tasks, learning assignments, an exam/kotitentti (methods of study will be specified in the annual teaching programme before the start of each academic year).

Opettaja: FT Anne Karppinen

Ajankohta: (20 t) la 22.9. klo 13-16, la 27.10. klo 13-16, pe 10.11. klo 9-16 ja pe 23.11.2018 klo 16.30-20.

Oppimateriaali

 •     Exploring Grammar 1 booklet, available at Soppi. The course material in the course is based largely on this book:
 •     Downing, Angela and Philip Locke. (2006). English grammar: A university course. 2nd edition. Oxon: Routledge.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). An exam/kotitentti.

 

EKIP403 Introduction to Literary Studies, 3 op

Sisältö: 
Text-based, topic-based and task-based work. The course will be posted in Optima where the topics, texts and tasks will be available. The texts will comprise a varied selection of prose and verse.

Osaamistavoitteet: 

After completing the course students are expected to be able to

 •     identify and describe specified tools used in literary analysis
 •     apply specified analytical tools to given literary texts
 •     identify and describe broad categories of genres, forms and techniques
 •     provide appropriate evidence for textual comment
 •     write a critical analysis of a literary text applying specified analytical tools

Suoritustavat: 

 •     Methods of study: Text-based, topic-based and task-based work. The course will be posted in Optima where the topics, texts and tasks will be available. Before each meeting, there will be a literary text to read and an accompanying task. Students will be given the opportunity to compare individual responses within a small group; there will be whole group feedback, and some presentation on the topic by the teacher.
 •     Assessment: Examination graded on the scale from 0 to 5.

Opettaja: FT Anne Karppinen

Ajnakohta: (20 t) kevät 2019
 
Kirjallisuus: 

 •     Lodge, The Art of Fiction, (1992), Penguin (ISBN: 0-14-017492-3)
 •     Montgomery et al., Ways of Reading, 4th ed. 2013), Routledge (978-0-415-67747-9)

Arviointi: Arvosteluasteikko  0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam

 

EKIP504 The Story of English, 2 op

Esitiedot: EKIP203 / EKIP2001 Introduction to Language Study

Sisältö: Lectures, background reading and exercises on key aspects of the history of English.

Osaamistavoitteet: The course introduces students to the use and users of the English language, and to its development from a regionally spoken language to a world language. After completing the course students will be able to

 •     describe the changes that have occurred in English through centuries (in its pronunciation, orthography, grammar, and vocabulary), from the Old English period to the present day
 •     describe the regional and social variation in Present-day English
 •     explain the developments of the English language from the viewpoint of both language history and sociolinguistics
 •     understand the political, economic, technological, and cultural reasons for the spread of English.

Suoritustavat: 

 •     Methods of study: Background reading and exercises, the Internet, pair and group work, lectures.
 •     Assessment: Completing tasks and readings, active participation in class and in small groups, end-of-term exam. Grading on the scale from 0 to 5.

Opettaja: FM Riikka Voipio

Ajankohta: (16 t) kevät 2019
 
Kirjallisuus:  Reading material provided in class.

Arviointi: Arvosteluasteikko  0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam.

 

EKIP404 Discourse and Literacy, 2 op

Sisältö: 
The aim of the course is to familiarise students with the basic concepts and tools of discourse and literacy studies by analysing (and producing) different kinds of texts. The purpose is also to develop students’ ability to read critically and to recognise and analyse the various ways of making and mediating meanings through multimodal texts. In class we will examine texts produced in different contexts (e.g. everyday life, education, and the media) and analyse the meanings they convey and the effect they have on the target audience and society in general.

Osaamistavoitteet: After completing the course students will be able to

 •     identify the basic concepts and tools applied in literacy and discourse studies
 •     read critically and recognise and analyse the various ways of making and mediating meanings through multimodal texts as well as talk
 •     analyse the meanings conveyed by texts and talk produced in different contexts and the effect they have on their target audience and society in general

Suoritustavat: 

 •     Methods of study: Lectures, group work, readings.
 •     Assessment: Regular attendance, 2 course assignments. Grading on the scale from 0 to 5.

Opettaja: Ft Anne Karppinen

Ajankohta: (24 t) kevät 2019
 
Kirjallisuus: 

 •     Course booklet Anne Pitkänen-Huhta & Piia Varis: Discourse and Literacy.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam.

 

EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World, 4 op

Sisältö: 
This course gives an overview of the history of the English-speaking peoples from a cultural and social perspective. Special attention will be given to historical events that have shaped the values, norms and ways of thinking in these countries. The lectures will integrate references to literary works, songs and films that provide additional insights into the socio-cultural context of history.

Osaamistavoitteet: After completing the course, students will be able to

 •     identify connections between culture, history and society
 •     understand the development and expansion of British influence around the world
 •     describe the main historical events and their influence on society and culture
 •     understand the historical evolution of British and American character
 •     explain the historical background of values and norms in the countries studied.

Suoritustavat: 

 •     Method of study: Lectures and independent study based on assigned readings.
 •     Assessment: Written examination, grading on the scale from 0 to 5.

 Opettaja: FM Riikka Voipio

Ajankohta: (24 t) kevät 2019
 
Oppimateriaali:
Burns, William E. A Brief History of Great Britain. Facts on File 2010.
Jenkins, Philip. A History of the United States. Palgrave MacMillan 2007 (tai uusin).
Molempia kirjoja mahdollisesti saatavilla e-kirjoina Jyväskylän yliopiston kirjastossa.

Arviointi: Arvosteluasteikko 0-5

Arviointiperusteet: Active participation (100% attendance usually required). Learning assignments or an exam.

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.