Jyväskylän kesäyliopisto

A. RUOTSIN KIELEN PERUSOPINNOT 30 op, vuosina 2018-2019

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.1.2018 - 31.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
7.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
0,00 €

Opinnot alkavat vuoden 2018 alussa ja jatkuvat keväälle 2019.

Svenska är ett lätt, enkelt och användarvänligt språk - eller hur? Ruotsin perusopinnot tarjovat vahvan pohjan niin oman osaamisensa vahvistajille kuin myös esimerkiksi opettajille jotka opettavat ruotsia peruskouluissa.

 Järjestämme ruotsin kielen perusopintojen opetuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston fiosofien tiedekunnan  humanistisen koulutusalan kanssa.
 

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• hallitsee ruotsin kielen perusrakenteet ja keskeisen sanaston
• pystyy sekä suullisesti että kirjallisesti tuottamaan kieliopillisesti hyväksyttävää ja asiayhteyteen sopivaa ruotsin kieltä
• ääntää ruotsia luontevasti

Ruotsin perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa määritellä kieliopin ja kielitieteen keskeiset käsitteet ja selittää lingvistisiä ilmiöitä niitä käyttäen
• pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykyruotsiksi sekä luonnehtimaan ja analysoimaan sitä sisällöllisesti ja kielellisesti
• osaa kertoa ruotsalaisesta kielialueesta, sen historiasta, kulttuurista, maantieteestä ja yhteiskunnallisista ilmiöistä

Kaikki ruotsin kielen perusopintojen opintojaksot ovat pakollisia. Ruotsin kielen perusopintokokonaisuus (30 op) painottuu peruskielitaidon luomiseen. Perusopinnot ovat sekä pää- että sivuaineopiskelijoille saman laajuiset. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijan kieli- ja viestintätaidot ovat eurooppalaisen viitekehyksen mukaan vähintään tasolla B2.1.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain opintokokonaisuuteen.

VALINTAKOE
Opintoihin hakevat osallistuvat valintakokeeseen ke 13.12.2017 klo 18-20. Tullakseen valintakelpoiseksi hakijan on saavutettava vähintään 24 pistettä. Maksimipistemäärä on 56. Opiskelijaryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Ohjeita ja vinkkejä valintakokeeseen osallistuville

Opintoihin otetaan enintään 20 opiskelijaa.


Ruotsin kieli, perusopinnot (30 op) - 2132230
A. Kielitaito-opinnot (16 op)
2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli) 3 op
2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op
2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op
2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op
B. Kielitieteelliset opinnot (5 op)
2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op
C. Kirjallisuus- ja kulttuuriopinnot (9 op)
2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op
2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op


Arvosteluperusteet
Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo painotetun keskiarvon perusteella humanistisen osaston opinto-oppaassa  esitetyllä tavalla.

Opintomaksut yhteensä 1300 euroa. Kesäyliopiston opintomaksut 1230 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 615 euroa) ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa. Kesäyliopiston opintomaksut voi maksaa kolmessa  410 euron suuruisessa erässä. Erissä maksusta voi olla yhteydessä koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi

Ilmoittautuminen opintoihin ja kokeeseen viimeistään 4.12. Ilmoittautumisia otetaan vastaan vain opintokokonaisuuteen. Opintoryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa.

 

KURSSIKUVAUKSET

2132207 Sanasto- ja keskusteluharjoitukset (ruotsin kieli), 3 op 

Kuvaus:
Osaamistavoitteet  Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee ruotsin kielen keskeisimmän sanaston sekä omaa hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• pystyy osallistumaan aktiivisesti useimpiin puhetilanteisiin
• osaa käyttää monipuolisesti ruotsin kielen rakenteita ja laajahkoa sanastoa puheessaan
• osaa suullisesti tuottaa arki- ja asiatyylistä ruotsin kieltä
• on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1.
 
Sisältö:
Opintojakson keskusteluharjoitukset koostuvat ruotsinkielisistä suullisista harjoituksista, joissa harjoitellaan aihepiiriin kuuluvaa sanastoa ja keskustelutaitoja. Opiskelijat keskustelevat ryhmissä ja pareittain erilaisista aihepiireistä, esim. ajankohtaisista aiheista. Jokainen opiskelija pitää valitsemastaan aiheesta alustuksen ja valmistelee suullisia aktivointitehtäviä muille ryhmäläisille . Sanaston osaamista testataan sanakokein ja muiden sanastotehtävien avulla.
 
Suoritustavat:
Suullisia ja kirjallisia harjoituksia 38 tuntia ja esitelmä. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä (alustuksen valmistelu 12 t). Sanakokeita ja sanastotehtäviä.

Opetus: perjantaisin 12.1.-23.3.2018 klo 16.30-19.45, opetusta ei vko 9

Opettaja: Kirsi Toivonen 
 
Oppimateriaalit:
Linnapuomi, K: Ord och uttryck – Ruotsin perussanasto (uusin painos). Opettajan jakama opetusmateriaali.
 
Arvosteluperusteet:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluharjoituksiin (80 %), jatkuva arviointi. Sanakokeet ja sanastotehtävät. Korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe. Arvostelu 0-5
 
 Lisätietoja:
Opintojakso vastaa tietyiltä osin vanhan opetussuunnitelman opintojaksoa 2132201 Ruotsin kielen fonetiikka ja keskusteluharjoitukset / KESKUSTELUHARJOITUKSET. Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

2132208 Ruotsin kielen fonetiikka ja fonologia 1, 3 op 


Osaamistavoitteet:
Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön ja ruotsin kielen äännejärjestelmään sekä saavuttaa ruotsin kielen ääntämisen perusteet ja hyvät keskustelutaidot. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• nimetä ääntöväylän eri osat latinaksi, suomeksi ja ruotsiksi
• kuvailla fonetiikan keskeisiä käsitteitä ja ilmiöitä ruotsiksi
• soveltaa kansainvälistä foneettista tarkekirjoitusjärjestelmää (IPA) ruotsin kieleen
• tuottaa suomenruotsin vokaalit ja konsonantit tyydyttävästi sekä käyttää suomenruotsille tyypillisiä prosodisia piirteitä kohtalaisesti, tärkeimpinä piirteinä kvantiteetti sekä sana- ja lausepaino
• on saavuttanut vähintään eurooppalaisen viitekehyksen suullisen kielitaitotason B2.1.
 
Sisältö:
Perehdytään fonetiikan ja fonologian keskeiseen käsitteistöön (mm. foneemi, allofoni, ääntöväylä, konsonanttien ja vokaalien väliset erot) sekä ruotsin kielen äännejärjestelmään, kvantiteettiin, sana- ja lausepainoon ja foneettiseen tarkekirjoitukseen. Harjoitellaan korrektia ääntämistä ja ääneen lukemista.
 
Suoritustavat:
Luennot ja harjoitukset 32 t, teoriakoe 2 t ja ääntämiskoe 1 t. Aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %). Itsenäistä työskentelyä 10 t.
 
Opetus: perjantaisin 6.4.-15.6.2018 klo 16.30-19.00, ääntämiskoe viimeisellä kerralla.

Opettaja: Kirsi Toivonen 
 
Oppimateriaalit: Luennoilla ja harjoituksissa jaettava opetusmateriaali.
 
Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen (80 %), ääntämiskoe ja teoriakoe, arvosana näiden kahden kokeen keskiarvo painottaen ääntämiskokeen arvosanaa. Ääntämiskokeen korvaavaan suoritukseen tarvitaan näyttökoe. 
 
Arvostelu: 0-5

Lisätietoja: Opintojakso tietyiltä osin vanhan opetussuunnitelman opintojaksoa 2132201 Ruotsin kielen fonetiikka ja keskusteluharjoitukset / FONETIIKKA. Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

2132209 Kirjallinen viestintä 1 (ruotsin kieli), 4 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• osaa tuottaa erityylistä asiaproosaa sujuvalla ja selkeällä ruotsin kielellä
• osaa kielelliset keinot selkeän, sidosteisen tekstin laatimiseksi
• osaa muokata ja korjata omia tekstejään ja toisten tekstejä
• tuntee kirjoittamiseen liittyviä sääntöjä ja normeja (esim. oikeinkirjoitus, kielioppi, jäsentely, välimerkkien käyttö, lyhenteet) ja osaa etsiä tietoa eri kirjoittamiseen liittyvistä oppaista, esim. Svenska skrivregler -kirjasta
• tuntee tieteellisen kirjoittamisen perusperiaatteet ja vaatimukset.

Sisältö:
Opintojakso koostuu luennoista ja kirjallisista harjoituksista sekä sanastoesityksistä. Jokainen opiskelija kirjoittaa kurssilla erityylisiä tekstejä ja harjoittelee korjaamaan omia ja toisten tekstejä.
 
Suoritustavat:
Luennot ja harjoitukset 18 t, joihin aktiivinen osallistuminen (80 %) ja itsenäinen työskentely 90 t. Opiskelija työstää kurssilla kirjoittamistaan teksteistä portfolion.
 
Totuetustapa ja ajankohdat: Aloitusluento (2 t) 12.1.2019 klo 10.15-11.45. Seuraavat kokoontumiset (4 t/kerta) lauantaisin 9.2., 9.3., 13.4. ja 11.5. klo 10.15-11.45. 

Opettaja: Sini Pirskanen
 
Oppimateriaalit:
Svenska skrivregler (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden) (uusin painos).
Siv Strömquist: Skrivprocessen: teori och tillämpning (2007) sekä sanastotehtävissä tarvittavat sanasto- ja kielioppimateriaalit.

 
Arvosteluperusteet: Jatkuva arviointi ja portfolio.
 
Arvostelu: 0-5

Lisätietoja: Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

2132203 Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli), 6 op 

Osaamistavoitteet:
Kurssin tavoitteena on analysoida ruotsin ja suomen rakenteellisia eroja sekä parantaa ruotsin kielen sanaston ja rakenteiden hallintaa erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla.
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• osaa kääntää ohjatusti helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle ja ruotsista suomen kielelle
• osaa käyttää ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita tuottaessaan tekstiä.
 
Sisältö:
Käännetään erityyppisiä ja eri vaikeusasteisia tekstejä suomesta ruotsin kielelle sekä ruotsista suomen kielelle, vertaillaan suomen ja ruotsin rakenteellisia eroja sekä harjoitellaan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa käännettävien tekstien sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Noin puolet käännöksistä (su–ru) tehdään itsenäisinä kotikäännöksinä. Valmiit käännökset palautetaan etukäteen opettajalle, joka antaa niistä palautetta opiskelijoille, jotka sitten muokkaavat ja korjaavat käännöstään kommenttien perusteella. Käännökset ruotsista suomen kielelle tehdään pääosin suullisina harjoituksina.
 
Suoritustavat:
Käännösharjoitukset 52 t, joihin aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %), itsenäinen työskentely 75 t sekä käännöskoe 2 t.
 
Opetus: perjantaisin 18.1.-3.5.2019 klo 16.30-19.45, opetusta ei vko 8, 9 ja 16

Opettaja: Kirsi Toivonen
 
Oppimateriaalit:
Harjoituksissa jaettava opetusmateriaali.
 
Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen (80 %), jatkuva arviointi sekä käännöskoe.
 
Arvostelu: 0-5

Lisätietoja:Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

2132210 Ruotsin kielioppi 1, 5 op 


Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• on kerrannut, syventänyt ja laajentanut kieliopin tietojaan
• omaa perustiedot nykyruotsin kieliopista ja osaa käyttää asianmukaisia ruotsinkielisiä termejä analysoidessaan kieltä ja selittäessään sen rakenteita
• on perehtynyt suomen ja ruotsin kontrastiiviseen analyysiin (esim. osaa vertailla suomen ja ruotsin kielen sanajärjestystä, määräisyyden ilmaisemista sekä genetiivirakenteita)
• tuntee ja tunnistaa sanaluokat ja lauseenjäsenet
• osaa soveltaa kieliopillista tietoa omaan kielenkäyttöönsä.
Sisältö:
Luentoja ja harjoituksia, joissa perehdytään nykyruotsin kielioppiin ja sen keskeiseen termistöön, esim. sanaluokkiin ja lauseenjäsennykseen. Opintojaksolla opiskelija kertaa, laajentaa ja syventää kieliopin tietojaan ruotsinkielisiä termejä käyttäen sekä hankkii myös uutta tietoa, joka auttaa häntä jatkamaan kielioppiopintojaan seuraavalla eli aineopintojen tasolla.
 
Suoritustavat: Luennot 24 t ja harjoitukset 28 t, joihin aktiivinen osallistuminen (molempiin 80 %). Itsenäistä työskentelyä 54 t. Opintojakson lopussa kirjallinen kuulustelu (2 t).
 
Opetus: perjantaisin 17.8-23.11.2018 klo 16.30-19.45, opetusta ei vko 41 ja 42

Opettaja: Kirsi Toivonen
 
Oppimateriaalit:
Kurssilla jaettavaa aineistoa (esim. harjoitusmonisteet).
Opintojakson aikana kerrataan ja luetaan soveltuvin osin (n. 100 s.):
NIKANDER, M.-L. & JANTUNEN, A., Ruotsin kielioppi.
Kielioppiluentojen ja -harjoitusten asemesta tentittävä kirjallisuus (n. 300 s.):
JOSEFSSON, GUNLÖG, Svensk universitetsgrammatik för nybörjare,
AMNELL, I.-B. & SAARI, M., Kurs i svensk grammatik 1;
SAARI, M. & NYSTRÖM, I., Kurs i svensk grammatik 2;
NIKANDER, M-L. & JANTUNEN, A., Ruotsin kielioppi;
SAANILA, K.A., Några svårigheter i svensk grammatik för finsktalande.
Kirjallisuus tentitään sovittavin osin opintojakson vastuuopettajalle.
 
Arvosteluperusteet: Kirjallinen kuulustelu opintojakson lopussa tai kirjatentti.
Arvostelu: 0-5
Lisätietoja: Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

2132211 Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli), 4 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
• kuvailla ruotsiksi suomenruotsalaisten ja suomenruotsin alkuperää, Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa, Suomen kielilainsäädäntöä ja ruotsin kielen asemaa Suomessa
• kertoa ruotsiksi suomenruotsalaisista sekä suomenruotsalaisuuteen keskeisesti kuuluvista käsitteistä (mm. kaksikielisyys, kielisaareke) ja traditioista
• kuvailla ruotsiksi Ruotsin yhteiskunnallisia piirteitä, Ruotsin historiaa ja maantiedettä pääpiirteittäin
• kertoa ruotsiksi Ruotsin yhteiskuntarakenteesta ja nykypäivän Ruotsista valtiona.
 
Sisältö:
Opintojakson ensimmäisessä osassa tutustutaan suomenruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisiin eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa.
Opintojakson toisessa osassa perehdytään Ruotsin historiaan, maantieteeseen sekä nykypäivän Ruotsiin valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä.
 
Suoritustavat: Ensimmäinen osa, kulttuuri I  suoritetaan kotitenttinä. Toinen osa, kulttuuri II koti- tai kirjallisuustenttinä.

Ajankohta: tentit maalis-, kesä- tai lokakuun aikana.

Oppimateriaalit: Oppimateriaalit opettajalta/osin verkosta 
 
Arvostelu: 0-5

Lisätietoja: Tarkemmat tiedot lukupaketeista kirja-/kotitenttiä varten kunkin luento-osan vastuuopettajalta:

Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.


2132206 Kirjallisuus 1 (ruotsin kieli), 5 op 

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• tunnistaa ruotsinkielisen kirjallisuuden kulttuurisen monipuolisuuden
• kykenee keskustelemaan ohjatusti ruotsin kielellä lukemiensa kirjojen ja katsomiensa elokuvien sisällöstä
• osaa ilmaista ajatuksiaan lukemastaan ja analysoida lukemaansa kaunokirjallisuutta ruotsin kielellä myös kirjallisesti.
 
Sisältö: Luetaan neljä ruotsinkielistä kaunokirjallista teosta ja katsotaan elokuvia.
 
Suoritustavat: Luennot ja harjoitukset 56 t. Itsenäistä työskentelyä 81 t. Keskusteluharjoituksissa läsnäolovaatimus (80 %).
 
Toteutustavat: Harjoituksissa luetaan kirjoja ja katsotaan ruotsalaisia elokuvia, joiden perusteella käydään keskustelua ohjatusti.

Ajankohdat: Keväällä 2018 kokoontumiset lauantaisin 13.1., 20.1., 27.1., 17.2., 17.3., 14.4., 12.5. klo 10.15-13.45, kesällä ma-ti 4-5.6. klo 16.15-19.45, syyslukukaudella pe-la 3.-4.8. pe klo 16.15-19.15 ja la klo 10.15-13.45, la 8.9., 6.10., 10.11. klo 10.15-13.45
 
Oppimateriaalit: Kirjallisuutta ja elokuvia.
 
Arvosteluperusteet: Aktiivinen osallistuminen sekä 4 esseetä: 2 kirjan perusteella ja 2 elokuvien perusteella. Luennoilla ja harjoituksissa jatkuva arviointi.
 
Arvostelu: 0-5
Lisätietoja: Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.