Jyväskylän kesäyliopisto

F. Käännösharjoitukset 1 (ruotsin kieli) 6 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Kirsi Toivonen
Aika
19.8.2017 - 25.11.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet
Kurssin tavoitteena on analysoida ruotsin ja suomen rakenteellisia eroja sekä parantaa ruotsin kielen sanaston ja rakenteiden hallintaa erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• osaa kääntää ohjatusti helpohkoja tekstejä suomesta ruotsin kielelle ja ruotsista suomen kielelle
• osaa käyttää ruotsin kielen keskeistä sanastoa ja keskeisimpiä rakenteita tuottaessaan tekstiä.

Sisältö
Käännetään erityyppisiä ja eri vaikeusasteisia tekstejä suomesta ruotsin kielelle sekä ruotsista suomen kielelle, vertaillaan suomen ja ruotsin rakenteellisia eroja sekä harjoitellaan ruotsin kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa käännettävien tekstien sekä erilaisten harjoitustehtävien avulla. Noin kaksi kolmasosaa käännöksistä (su-ru) tehdään itsenäisinä kotikäännöksinä. Valmiit käännökset palautetaan etukäteen opettajalle, joka antaa niistä palautetta opiskelijoille, jotka sitten muokkaavat ja korjaavat käännöstään kommenttien perusteella. Käännökset ruotsista suomen kielelle tehdään pääosin suullisina harjoituksina.

Suoritustapa
Käännösharjoitukset 52 t, joihin aktiivinen osallistuminen (läsnäolo 80 %), itsenäinen työskentely 108 t sekä käännöskoe 2 t.

Toteutustavat
Käännösharjoituksia 4 t viikossa lauantaisin 19.8.-25.11. klo 9-12.15. (Opetusta ei ole viikoilla 42 ja 44) Tentti kesäyliopiston tenttipäivinä.

Arvosteluperusteet
Aktiivinen osallistuminen (80 %), jatkuva arviointi sekä käännöskoe.

Arvostelu 0-5.

Opettaja  Kirsi Toivonen FM                            

Kirjallisuus

Harjoituksissa jaettava opetusmateriaali.

Lisätiedot

Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

Opintomaksut

 

 

Näytä kaikki kurssit.