Jyväskylän kesäyliopisto

C. Kulttuurintuntemus (ruotsin kieli) 4 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Sini Pirskanen
Aika
5.6.2017 - 5.8.2017
Ilmoittautuminen alkaa
20.9.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
•    kuvailla ruotsiksi suomenruotsalaisten ja suomenruotsin alkuperää, Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa, Suomen kielilainsäädäntöä ja ruotsin kielen asemaa Suomessa
•    kertoa ruotsiksi suomenruotsalaisista sekä suomenruotsalaisuuteen keskeisesti kuuluvista käsitteistä (mm. kaksikielisyys, kielisaareke) ja traditioista
•    kuvailla ruotsiksi Ruotsin yhteiskunnallisia piirteitä, Ruotsin historiaa ja maantiedettä pääpiirteittäin

•    kertoa ruotsiksi Ruotsin yhteiskuntarakenteesta ja nykypäivän Ruotsista valtiona.

Sisältö
Opintojakson ensimmäisessä osassa (Luennot 1) tutustutaan suomenruotsalaisuuteen ja suomenruotsalaisiin eri näkökulmista. Perehdytään suomenruotsalaisten alkuperään, Suomen ja Ruotsin yhteiseen historiaan, kielioloihin eri aikoina sekä ruotsin kielen kehityksen eri vaiheisiin suomenruotsin kannalta. Lisäksi käydään läpi Suomen kielilainsäädäntöä ja kaksikielisyyttä sekä tutustutaan suomenruotsalaisuuteen tämän päivän Suomessa.

Opintojakson toisessa osassa (tentti) perehdytään Ruotsin historiaan, maantieteeseen sekä nykypäivän Ruotsiin valtiona ja yhteiskuntajärjestelmänä.

Suoritustapa

Luentoja 28 t: luennot 1 (12 t) ja luennot 2 (16 t), itsenäistä työskentelyä 38t  + 38t  sekä luentokuulustelut molempien osien lopussa yhteensä 4 t.
Kurssin voi suorittaa myös kirja-/kotitentteinä.

Toteutustavat
I osa: ti 6.6. (4h), ke 7.6. (4h)  klo 16.15-19.45 ja pe 9.6 (2h) 16.15-17.45 sekä pe 4.8.
II osa: Johdanto pe 9.6. (2h) klo 18-19.30, kirja- tai kotitentti ja koonti la 4.8. klo 16.15-20

Osion 1: Luentotentti (2h). Luentotentin yhteydessä on mahdollista suorittaa osa II:n kirjallisuus (2h).

Tenttipäivät ma 21.8., 25.9. ja 23.10. klo 16-20

Arvosteluperusteet
Luennoista 1 ja 2 kirjalliset kuulustelut tai kirja-/kotitentit erikseen. Arvosana muodostuu näiden kahden luento-osan keskiarvosta.
Arvostelu 0-5

Opettaja Sini Pirskanen FM

Kirjallisuus
Kirjallisuus ja muu opetusmateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätiedot
Opetuskieli pääasiassa ruotsi, tarvittaessa myös suomi.

 

Näytä kaikki kurssit.