Jyväskylän kesäyliopisto

A. VALOKUVAUKSEN PERUSOPINNOT 25+3 op, v.2018, kevät 2019

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.1.2018 - 31.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
25.9.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opinnot ovat Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisten kameroiden merkitykset tallennevälineinä ja osaa hyödyntää niitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Opinnot alkavat Valokuvauksen perusteet -opintojakson opinnoilla keväällä 2018.

UVAL0100 Valokuvauksen perusopinnot 25 op ja Valokuvauksen perusteet 3 op

Pakolliset opintojaksot:
UKUV0205 Valokuvauksen perusteet 3 op (edeltävät opinnot kevät 2018)
UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op
UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op
UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op
UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op
UVAL0156 Valokuvataiteen produktio 4 op

 

Opintomaksut yhteensä 1255 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu 1220 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat  610 euroa) ja LY:n avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa/opintokokonaisuus. Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa kolmessa erässä. Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 euroa maksetaan LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä (ILPA-ohjeet lähetetään erikseen ilmoittautuneille).

Opintomaksu ei sisällä kursseilla tarvittavien materiaalien ja mahdollisten näyttelykäyntien maksuja, vaan opiskelija kustantaa ne itse.

Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman digijärjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.

Ilmoittautuminen Valokuvauksen perusteet -jaksolle viimeistään 5.2.

 

KURSSIKUVAUKSET:

 

Valokuvauksen perusteet, osa opintojaksoa (3 op)

Tavoitteet 
Opiskelija saa perustiedot ja -taidot valokuvauksen tekniikasta, ilmaisukeinoista.

Sisältö
Perehtyminen pääasiassa digitaalisen valokuvauksen tekniikkaan ja ilmaisuun harjoitustehtävien avulla sekä valokuvan käyttömuotoihin perehtyen. Lisäksi digitaalista kuvankäsittelyä.

Suoritustapa Luentoja, ohjattuja harjoitustöitä ja kritiikit 36 t sekä itsenäistä työskentelyä.

Opetus ajalla 16.2.-14.4.2018   ks. tarkempi kurssikohtainen kuvaus

Opettajat: FT Kimmo Lehtonen, valokuvaaja Esko Varesvuo ja TaM Mikko Auerniitty

Oppimateriaali:
Hedgecoe, John: Valokuvaajan suuri tietokirja, 1995
Perälä, Rae: Digifotokoulu, 2004
Punkari, P.: Digifotokoulu, 2005
Saraste, L.: Valokuva – Tradition ja toden välissä, 1996
Salo, M.: Imageware Kuvajournalismi mediafuusiossa, 2000

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen opintojakson suorittavilta peritään kesäyliopiston kurssimaksu 140 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 70 euroa) ja LY:n avoimen yliopiston jaksokohtainen opintomaksu 8,70 euroa.

 

UVAL0151 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee visuaalisen ilmaisun perustaidot
- tuntee valokuvauksen kehityksen analogisista digitaalisiin työvälineisiin ja –prosesseihin

Sisältö
Opiskelija perehtyy monokromaattiseen työskentelyyn ja havaintopohjaiseen kuvaukseen.

Toteutus ja työmuodot  Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille/harjoituksin, demonstraatioihin ja kritiikkiin 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Opettajat: Mikko Auerniitty ja Esko Varevuo. Muista opettajista ilmoitetaan myöhemmin.

Ajankohta: syksy 2018.

Oheiskirjallisuus:
Lambrecht: Way Beyond Monochrome
Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.
Arviointi 5-1/hylätty

 

UVAL0155 Valokuvauksen traditiot 4 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää kuvallisen viestinnän ja oman välineensä historiaa ja teoriaa nähdä niiden suhteen nykyhetkeen ja yhteiskuntaan
- osaa kirjoittaa analyyttisesti valokuvasta

Sisältö
Opiskelija saa perustiedot valokuvauksen kehityksestä ja suhteesta muihin taiteenaloihin.

Toteutus ja työmuodot  Luennot 28 h, tentti, itsenäinen työskentely 80 h

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Opettajat:  Kimmo Lehtonen. Muista opettajista ilmoitamme myöhemmin.

Vaadittavat suoritukset: Luennot, tentti

Kirjallisuus
Barthes, Roland 1985. Valoisa huone
Kukkonen & Vuorenmaa toim. 2003. Valokuvan taide, suomalainen valokuva 1842-1992
Saraste, L. 2010. Valokuva, muisto-viesti-taide
Szarkowski, John 1989. Photography until now
Marien, Mary Warner 2014 (4th edition). Photography a cultural history

Arviointi 5-1/uusittava


UVAL0152 Visuaalisen ilmaisun menetelmiä II 5 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa valokuvauksen kerrontatapoja
- ymmärtää valaisuilmaisun periaatteet ja osaa soveltaa niitä kuvissaan
- osaa kehittää ideointikykyään ja ilmaisuaan

Sisältö
Opiskelija tutustuu henkilökuvauksen osa-alueisiin ja perehtyy eriluonteisen valon havainnointiin luonnonvalosta studiovaloon.

Toteutus ja työmuodot Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset
Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 60 h. Itsenäinen työskentely 72 h.

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Opettajat: Mikko Auerniitty. Muista opettajista ilmoitamme myöhemmin.

Oheiskirjallisuus
Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

Arviointi  5-1/uusittava

 

UVAL0153 Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa hyödyntää erilaisten tallentamisvälineiden mahdollisuuksia omassa ilmaisussaan
- tutustuu eri kuvausmetodeihin

Sisältö
Opiskelija saa perustiedot vaihtoehtoisista kuvaus- ja vedostusmenetelmistä.

Toteutus ja työmuodot Luennot, demonstraatiot, harjoitustyöt, kritiikit

Vaadittavat suoritukset
Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Opettajat: Esko Verenvuo. Musita opettajista ilmoitamme myöhemmin.

Oheiskirjallisuus
Porkkala, Jalo: Köyhä dagerrotyyppi – vaihtoehtoisia valokuvamenetelmiä Van Keuren. A Non-Silver Manual

Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana. Muu kirjallisuus sovitaan erikseen.

 

UVAL0154 Soveltavan ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa muokata, dokumentoida ja analysoida havaintojaan
- osaa soveltaa aikaisemmin oppimaansa tekniikkaa tutkimuksen viite-kehyksessä

Sisältö
Opiskelija perehtyy valokuvauksen metodologiaan, sekvenssi- ja dokumenttikuvaukseen ja saa perustiedot valokuvauksesta tutkimusmetodina.

Vaadittavat suoritukset
Luennot/harjoitukset, demonstraatiot, kritiikit 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.

Ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Opettajat: Kimmo Lehtonen, Mikko Auerniitty ja Esko Varesvuo.

Oheiskirjallisuus
John Collier Jr. & Malcom Collier: Visual Anthropology: Photography as a Research Method Webb PhD, Boyer, Turner: Repeat Photography: Methods and Applications in the Natural Sciences
Ajankohtaisia artikkeleita, joita annetaan kurssin aikana.

Arviointi 5-1/hylätty

 

UVAL0156 Valokuvataiteen produktio 4 op

Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa valita henkilökohtaisen kuvausaiheen ja toteuttaa kuvakokonaisuuden
- osaa esitellä omia teoksiaan ja arvioida tekemistään

Sisältö
Opiskelija oppii itsenäistä taiteellista työskentelyä ja valokuvallista ilmaisua.

Toteutus ja työmuodot
Ohjattua opetusta, kritiikki 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h

Ajankohta: ilmoitetaan myöhemmin

Opettajat: Kimmo Lehtonen, Mikko Auerniitty ja Esko Varesvuo.

Vaadittavat suoritukset

Valokuvaproduktio. Työn valmistuttua opiskelija laatii kirjallisen selostuksen, joka sisältää yhteenvedon työprosessiin sisältyneistä ongelmista, niiden ratkaisuista ja ratkaisujen perusteista sekä kuvauksen ajan käytöstä.

Arviointi 5-1/hylätty.

Edeltävät opinnot Produktion aloittaminen edellyttää, että muut perusopintojen arvosanaan sisältyvät opinnot on pääasiallisesti suoritettu.

Näytä kaikki kurssit.