Jyväskylän kesäyliopisto

A. TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIAN PERUSOPINNOT, lv. 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.8.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
1.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
30,00 €

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopintokokonaisuudessa tutustutaan työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen, työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot. Lisäksi opinnot antavat mah-dollisuuden perehtyä muun muassa digiajan työelämätaitoihin sekä rat-kaisukeskeiseen toimintatapaan ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot sopivat jokaiselle, joka on kiinnostunut työn erilaisista sisältöalueista ja työn nykypäivän monimuotoisuudesta, vuorovaikutteisuudesta ja työn psykologisista prosesseista.

Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot (verkko-opinnot)


Pakolliset opintojaksot 15 op:
Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan 3 op 
Organisaatioiden johtaminen 3 op
Työ ja psyykkinen hyvinvointi 3 op 
Työelämän sosiaalipsykologia 3 op
Viestintä ja vuorovaikutus 3 op

Valinnaiset opintojaksot 10 op:
Alaisen ja esimiehen työyhteisötaidot 2 op
Digiajan työelämä 3 op
Elinvoimainen organisaatio 3 op
Eri-ikäiset työyhteisössä 2 op
Henkilöstön kehittäminen organisaatiossa 2 op
Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä 3 op
Oman osaamisen tunnistaminen 3 op
Ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta 2 op
 

Opintokonaisuuden hinta on yhteensä 250 € (Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija 235 euroa). Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 15 euroa) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu 220 euroa. Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu maksetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu UEF:n avoimeen yliopistoon opiskelijaksi reisteröidyttäessä. Ilmoittautumiset ovat sitovia.

Kesäyliopisto ottaa vastaan vain opintokokonaisuuteen ilmoittautumisia. Yksittäisiä jaksoja suorittavat ilmoittautuvat suoraan UEF:n avoimeen yliopistoon.

Opintokokonaisuuden opintoihin voi ilmoittautua koko ajan. Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET:

AY7025101 JOHDATUS TYÖ- JA ORGANISAATIOPSYKOLOGIAAN, 3 op
Introduction to Organisational Psychology, 3 ects
 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tutkimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista. Se perehdyttää kaikille organisaatioille yhteisiin piir-teisiin, organisaatioiden tehtäviin ja tavoitteisiin.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija saa yleiskuvan organisaatiopsykologiasta, sen teoriahistoriasta, tärkeimmistä tut-kimussuuntauksista ja teoreettisista lähestymistavoista sekä ymmärtää psykologisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet organisaatioiden tutkimiseen ja niiden kehittämiseen. Opiskelija tuntee kaikille orga-nisaatioille yhteiset piirteet ja tietää organisaatioiden tehtävät ja tavoitteet. Hän tuntee työpsykologian, erityisesti työmotivaation ja asenteiden sekä ryhmäkäyttäytymisen perusteita ja osaa soveltaa niitä omaan työ-käyttäytymiseen sekä asennoituu myönteisesti työyhteisön ja itsensä kehittämiseen.
Oppimateriaali: 1) Chmiel, N. (toim.) (2010). An introduction to work and organizational psychology: An European perspect. 2) Juuti, P. (2006). Organisaatiokäyttäytyminen. Johtamisen ja organisaation toi-minnan perusteet. 3) Juuti, P. (toim) (2011). Työyhteisön kehittäminen ja johtaminen. 4) Lindström, K. & Leppänen, A. (toim.) (2002). Työyhteisön terveys ja hyvinvointi. 5) Lämsä, A.-M. & Päivike, T. (2013). Organi-saatiokäyttäytymisen perusteet. 6) Steptoe-Warren, G. (2013). Occupational psychology. An applied approach. 7) Viitala, R. (2010). Henkilöstöjohtaminen: strateginen kilpailutekijä.
Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kir-jallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsT Matti Kuittinen
 
AY7025102 ORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN, 3 OP
Organisational Management and Leadership, 3 ects
 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan organisaatioiden johtamisen ja toiminnan keskeisistä kysymyksistä ja osa-alueista.
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee keskeisimmät johtamisen ja orga-nisaation toiminnan kysymykset ja osa-alueet, tunnistaa strategian ja liiketoimintaympäristön vaikutuksen johtamiseen sekä hallitsee ja osaa käyttää johtamisen peruskäsitteitä.
Oppimateriaali: Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012 tai uudempi). Akatemiasta markkinapaikalle: johtaminen ja mark-kinointi aikansa kuvina.
Opetus ja suoritustavat: Orientoivat verkkoluennot. Itsenäinen pereh-tyminen kirjallisuuteen ja verkkotentti.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Henna Kokkonen
 
AY7025103 TYÖ JA PSYYKKINEN HYVINVOINTI, 3 OP 
Work and Mental Well-Being, 3 ects
 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työhyvinvointia yksilö- ja organisaa-tiotasoisena ilmiönä ja perehdytään työhyvinvoinnin kokemiseen vaikut-taviin mekanismeihin. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija tutustuu yleisimpiin työuupumus- ja työn imu -teorioihin, niiden käsitteistöön ja alan suomalaiseen tutkimukseen,  oppii teorian kautta tunnistamaan työhyvinvointia edistäviä tekijöitä sekä  ymmärtää työpaikkakiusaamisen merkityksen työhyvinvointiin vaikutta-vana tekijänä.
Oppimateriaali: 1) Ahola, K. & Hakanen, J. (2010). Terveysammattilais-ten työuupumus: erityisenä haasteena vuorovaikutus auttamistyössä. Duodecim, 126, 2139–2146. 2) Einarsen, S. & Nilsen, M.B. (2015). Workplace bullying as an antecedent of mental health problems: a five-year prospective and representative study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 88, 131–142. 3) Hakanen, J. (2002). Työn imu ja työuupumus - laajennetun hyvinvointimallin kehit-täminen ja testaaminen. Psykologia, 4, 291–301. 4) Hansen, Å.M., Hogh, A., Garde,
A.H. & Persson, R. (2014). Workplace bullying and sleeping difficulties: a 2-year follow-up study. International Archives of Occupational and Environmental Health, 87, 285-294. 5) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Tun-teet ja työ. Uupumuksesta iloon. Soveltuvin osin. 6) Juuti, P. & Salmi, P. (2014). Työyhteisön ja työkavereiden merkitys työhyvinvoinnille. Teok-sessa P. Juuti & P. Salmi (toim.) Tunteet ja työ. Uupumuksesta iloon. Sivut 93– 113. 7) Luukkala, J. (2011). Jaksaa, jaksaa, jaksaa... -työhyvinvointitaitojen kirja. Soveltuvin osin. 8) Manka, M.-L. (2016) Työ-hyvinvointi. 9) Perhoniemi, R. & Hakanen, J. (2013). Työn imun ja ystä-vällisyyden siirtyminen työpareilla. Psykologia, 2, 88–101. 10) Reknes, I., Einarsen, S., Knardahl, S. & Lau, B. (2014). The prospective relation-ship between role stressors and new cases of self-reported workplace bullying. Scandinavian Journal of Psychology, 5, 45–52. 11) Salin, D. (2015). Risk factors of workplace bullying for men and women: The role of the psychosocial and physical work environment. Scandinavian Jour-nal of Psychology, 6, 69–77. 12) Tirkkonen, M. & Kinnunen, U. (2013). Palautumisen tehostaminen kasvattaa työhyvinvointia. Psykologia, 3, 196–208. 13) Virtanen, P. & Sinokki, M. (2014). Hyvinvointia työstä. Työhyvinvoinnin kehittyminen, perusta ja käytännöt.
Opetus ja suoritustavat Perehtyminen itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Saara Halme


 
AY7025104 TYÖELÄMÄN SOSIAALIPSYKOLOGIA, 3 OP
Social Psychology in Workplace Communities, 3 ects
 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan sosiaalipsykologian peruskäsit-teistä, teorioista ja menetelmistä.
Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee sosiaalipsykologian peruskäsit-teet, teoriat ja menetelmät, saa teoriatiedon ja käytännön työelämään liittyvien esimerkkien yhdistämisen kautta yleiskuvan sosiaalipsykologian perusteista. 

Oppimateriaali:  
Tentittävä kirjallisuus: 1) Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahi-kainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1.–4. painos. Ja 2) Ahokas, M. ym. (2013). Sosiaalipsykologia. Tai Lahikainen, A. R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet. 
Oppimistehtävä: Suoninen, E., Pirttilä-Backman, A-M., Lahikainen, A. & Ahokas, M. (2014). Arjen sosiaalipsykologia. 1–4 painos. Lisäksi vä-hintään yksi seuraavista tai jokin muu valitsemaasi aihepiiriin sopiva sosiaalipsykologian alaan kytkeytyvä teos: 1) Ahokas, M., Ferchen, M., Hankonen, N., Lautso, A. & Pyysiäinen, J. (2016). Sosiaalipsykologia. 3.–8. painos. 2) Burr, V. (2004). Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. 3) Brown, R. (2003). Group processes: Dynamics within and between groups. 4) Erwin, P. (2005). Asenteet ja niihin vaikuttaminen. 5) Helka-ma, K., Myllyniemi, R. & Liebkind, K. (2013). Johdatus sosiaalipsykolo-giaan. 3.–9. painos. 6) Hewstone, M., Stroebe, W. & Jonas, K. (eds.) (2015). Introduction to social psychology. 7) Hogg, M-A. & Tindale, S. (eds.) (2007). Blackwell handbook of social psychology. Group pro-cesses. 8) Kuusela, P. (toim.) (2007). Sosiaalipsykologia: yksilöstä yh-teiskuntaan. 9)  Kuusela, P. & Saastamoinen, M. (2014) Hyvän elämän sosiaalipsykologia: toimijuus, tunteet ja hyvinvointi. 10) Lahikainen, A.R. & Pirttilä-Backman, A-M. (2009). Sosiaalipsykologian perusteet. 11) Lahikainen, A.R. ym. (toim.) (2012). Sosiaalipsykologian sukupolvet. 12) Levine, J. M. (ed.) (2013). Group processes. 13) Liebkind, K. (toim.) (2006). Monikulttuurinen Suomi: etniset suhteet tutkimuksen valossa. 14) Pennington D. (2010). Pienryhmän sosiaalipsykologia. 15) Pirttilä-Backman ym. (toim.) (2005). Arvot, moraali ja yhteiskunta: sosiaalipsy-kologisia näkökulmia yhteiskunnan muutokseen. 16) Pohjanheimo, E. (2015) Työyhteisön vuosi: sosiaalipsykologinen selviytymisopas.17) Pohjanheimo, E. (2012). Johda ihmistä: sosiaalipsykologiaa johtajille. 18) Solares, E. & Liebkind, K. (2012). Ryhmienväliset ennakkoluulot ja niihin vaikuttaminen. Psykologia 05–06/2012, 357–368.  19) Stangor, C. (2016) Social groups in action and interaction.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtäväesseen laatiminen yksilötyönä tai verkkotentti tai kirjalli-suuden tenttiminen avoimen yliopiston yleisenä tenttipäivänä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsM Tiina Immonen
 

AY7025105 VIESTINTÄ JA VUOROVAIKUTUS, 3 OP 
Communication and Interaction, 3 ects
 
Sisältö: Opintojaksossa tarkastellaan vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden rakentajana. Siinä tutustutaan ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen. Lähiope-tuksessa perehdytään toimivan vuorovaikutuksen rakentamisen keinoi-hin työyhteisössä. Erilaisten osallistumisen tapojen vaikutusta havain-nollistetaan harjoituksin. Alustusten ja keskustelujen kautta avataan ryhmäroolien ja asenteiden merkitystä työyhteisön toimivuudelle. Läh-dekirjallisuudessa tulevat esille myös kommunikaatioanalyysitaidot ja työryhmien kehitysvaiheiden ilmentymät vuorovaikutuksessa.
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tarkastella vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitystä työyhteisön ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden ra-kentajana, tutustuu ryhmäprosesseihin ja niiden ohjaamiseen sekä ke-hittää valmiuksiaan työyhteisödynamiikan havainnoimiseen ja ymmär-tämiseen. 
Oppimateriaali: 
Kirjallisuus (2–3 seuraavista): 1) Dunderfelt, T. (2011). Konttorikemi-aa. 2) Goffman, E. (2012). Vuorovaikutuksen sosiologia. 3) Goleman, D. (2008). Tunneäly työelämässä. 4) Goleman, D. (2014). Aivot ja tunneäly, uusimmat oivallukset. 5) Griffin E. (8. painos 2012 tai 9. painos 2014). A First look at communication theory. 6) Haddington, P. & Kääntä, L. (toim.) (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus. Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. 7) Isokorpi, T. (2008). Napit vastakkain. 8) Jokinen, A., Juhila, K. & Suoninen, E. (2006). Diskurssianalyysi liik-keessä. 9) Järvinen, P. (2011). Esimies työn vaikeus ja viisaus. 10) Kel-tikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. 11) Ko-pakkala, A. (2005). Porukka, tiimi, jengi. 12) Kuusela, S. (2013). Esi-miehen vuorovaikutustaidot. 13) Miller, K. (2014). Organizational com-munication. Approaches  and processes. 14) Mönkkönen, K. & Roos., S. (2010). Työyhteisötaidot. 15) Mönkkönen, K. (2007). Vuorovaikutus - dialoginen asiakastyö. 16) Rasila, M & Pitkonen, M. (2010). Erilaisuuden riesa ja rikkaus. 17) Rieke, R. D., Sillars, M. O. & Peterson, R. (2013). Argumentation and critical decision making. 18) Räisänen, K. & Roth, K. (2012). Hankalat tyypit työelämässä. 19) Saarinen, M. & Aalto-Setälä, P. (2009). Perkele - tunneosaamisen oppikirja esimiehille. 20) Vartia, M., Lahtinen, M., Joki, M. & Soini, S. (2009). Työyhteisötörmäyksiä - ristiriitojen käsittely työpaikalla.
Artikkelit (lisämateriaaleja): 1) Albert, L. S. & Moskowitz, D. S. (2014). Quarrelsomeness in the workplace: An exploration of an interpersonal constract within the organisational context. Organizational Psychology Review 2014. Vol. 4(1), 27–48. 2) George, J.M. (2010). Dual tuning. 3) Cote, S. & Hideg, I. (2011). The ability to influence others via emotional displays. 4) Groth, M. & Grandey, A. (2012). From bad to worse. 5) Samnani, A-K. (2013). Workplace bullying and employee performance. 6) Scott, B.A. (2012). A conceptual framework for the study of popularity at workplace. 7) Van Gleef, G.A. (2012). Emotional influence at work. Take it EASI.
Opetus ja suoritustavat:
Vaihtoehto 1: Osallistuminen kontaktiopetukseen (8 t luentoja ja 3 t harjoituksia) ja opetukseen liittyvien oppimistehtävien tekeminen pien-ryhmissä kirjallisesti lähdekirjallisuutta apuna käyttäen.
Vaihtoehto2: Oppimistehtävien tekeminen kirjallisesti yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: YTM, työyhteisökouluttaja Arja Hämäläinen

 

AY7025106 ALAISEN JA ESIMIEHEN TYÖYHTEISÖTAIDOT, 2 OP
Organisational Citizenship Behavior, 2 ects
 
Sisältö: Opintojaksolla käsitellään työyhteisötaitoja, niiden tunnistamista ja ymmärtämisen merkitystä. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy siihen, mitä alais- ja esimiestai-doilla tarkoitetaan sekä hallitsee työyhteisötaitoihin liittyvän kokonaisku-van.
Oppimateriaali: 1) Keskinen, S. (2005). Alaistaito - luottamus, sitoutu-minen ja sopimus. 2) Mönkkönen, K. & Roos, S. (2010). Työyhteisötai-dot. 3) Roos, S. & Mönkkönen, K. (2015). Ihmisiksi työssä - työyhteisö-taidoilla yhteistä vaikuttavuutta.
Opetus ja suoritustavat: Johdantoluento verkossa. Itsenäinen pereh-tyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä. 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Henna Kokkonen
 

AY7025107 DIGIAJAN TYÖELÄMÄ, 3 OP
Work in the Digital Age, 3 ects


Sisältö: Opintojaksolla pohditaan sitä, miten digitalisaatio muuttaa työ-elämää sekä millaista osaamista ja työelämätaitoja silloin tarvitaan. Opinnoissa tarkastellaan käytännön esimerkkien avulla työn ja oppimi-sen muutosta. Jaksolla harjoitellaan yhdessä digitalisoituvan työelämän taitoja ja välineitä tuottamalla monimediaisia sisältöjä. Tuotokset kootaan yhteen, yhteiseen digitaaliseen työympäristöön, jossa ne vertaisar-vioidaan.
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy työelämän digitalisoitumiseen ilmiönä ja ymmärtää, millaisia vaikutuksia sillä on työhön. Hän tutustuu sosiaaliseen mediaan ja osaa hyödyntää sosiaalista mediaa omassa työssä, oman osaamisen näkyväksi tekemisessä ja oman verkkoidenti-teetin rakentamisessa. Lisäksi opiskelija osaa tuottaa monimediaisia digitaalisia sisältöjä.
Oppimateriaali: 1) Aalto, T. & Uusisaari, M.Y. (2010). Löydy - Brändää itsesi verkossa. 2) Isokangas, A. & Kankkunen, P. (2011). Suora yhteys. Näin sosiaalinen media muuttaa yritykset. 3) Karppi, T. (2014). Discon-nect.Me. User Engagement and Facebook (Disconnect.Me - Käyttäjien sitoutuminen ja Facebook). 4) Norrena, J. (2013). Opettaja tulevaisuu-den taitojen edistäjänä. "Jos haluat opettaa noita taitoja, sinun on ensin halittava ne itse". 5) Pönkä, H. (2014). Sosiaalisen median käsikirja. 6) Vilmilä M. (2011). Brändi ja rekrytointi digitaalisessa maailmassa. Sosi-aalinen Media HR – Työkaluna (Pro gradu -tutkielma).
Opetus ja suoritustavat: Opiskelija perehtyy kirjallisuuteen ja muuhun ajankohtaiseen oppimateriaaliin sekä suorittaa teemoihin liittyviä oppi-mistehtäviä yksilö- ja ryhmätehtävinä verkossa sekä osallistuu aktiivi-sesti verkkokeskusteluun.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: FM Anne Karhapää

 

 

AY7025108 ELINVOIMAINEN ORGANISAATIO, 3 OP
The Vital Organisation, 3 ects
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä sekä kirjallisuudessa että käytännössä organisaation elinvoiman käsitteeseen. Opintojaksolla opiskelija arvioi kohdeorganisaation elinvoimaa, sen vahvuuksia ja kehi-tyskohteita suhteessa organisaation elinvoiman käsitteeseen. Elinvoi-maiset organisaatiot ylläpitävät yhteiskunnallista hyvinvointia ja siten elinvoiman elementtien tunnistaminen ja tiedostaminen on äärimmäisen tärkeää. Opiskelija oppii myös pohtimaan organisaation kehittämistä elinvoimaisemmaksi a) tunnistaen sen heikkoudet ja arvioiden niiden kehittämistä ja b) ennen kaikkea tunnistaen organisaation elinvoiman lähteet ja suunnitellen näiden elinvoimatekijöiden turvaamisen ja vahvis-tamisen.
Osaamistavoitteet: Opiskelija oppii tunnistamaan organisaation elin-voimaisuuden osa-alueita ja oppii ymmärtämään näiden tekijöiden välisiä suhteita. Hän saa valmiuksia oman organisaation elinvoiman ja kil-pailukyvyn arvioimiseen sekä hahmottaa oman organisaation elinvoima-tekijät sekä kehityskohteet.
Oppimateriaali: Tarvainen, T. (2015). Opas organisaation elinvoimaan. Ote väitöskirjasta. Itä-Suomen yliopisto. Lisäksi muu omavalintainen aihetta tukeva kirjallisuus esim. oppaan lähdeluettelossa mainituista lähteistä.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen

 

AY7025109 ERI-IKÄISET TYÖYHTEISÖSSÄ, 2 OP
Different Generations in Workplaces
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on oppia ymmärtämään, tunnista-maan ja jäsentämään sukupolvieroja työelämäkokemuksissa. Opiskelija perehtyy kirjallisuuden avulla eri-ikäisten kokemuksia ja yleisemmin työelämämuutoksia valottavaan kirjallisuuteen. Keskeisiä kysymyksiä tehtävävalinnasta riippuen ovat muun muassa: Miten eri sukupolvet suhtautuvat työelämään, erityisesti työelämän muutostilanteessa? Miten eri sukupolvien vahvuudet saadaan työpaikalla käyttöön? Mitä merkitys-tä sillä on esimerkiksi johtamisen, tiimityön, yhteistyön, työelämän muu-tosten jne. kannalta, että meillä on työpaikoilla ja työelämässä eri-ikäisiä ihmisiä erilaisine sukupolvikokemuksineen suhteessa työhön?
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa tunnistaa ja eritellä eri-ikäisten työntekijöiden erilaisia työelämäkokemuksia ja suhtautumista työelä-mään sekä hahmottaa eri-ikäisten yhteistyön haasteita ja vahvuuksia työyhteisössä. 
Oppimateriaali: Tehtävässä hyödynnettävä teosta Järvensivu, A., Nik-kanen, R. & Syrjä, S. (toim.) (2014). Työelämän sukupolvet ja muutok-sessa pärjäämisen strategiat. Lisäksi vähintään kahta muuta seuraavista: 1) Alasoini, T. (2014). Työn organisoinnin muutostrendit: teknistalou-dellinen ja sosio-kulttuurinen näkökulma. TEM/Työn tulevaisuus semi-naari 5.5.2014. 2) Ilmarinen, J. (2005). Työtoveri toista sukupolvea. 3) Lämsä, A-M. & Hautala, T. (2004). Organisaatiokäyttäytymisen perus-teet. 4) Petäjäniemi, T. (2005). Eri-ikäiset samassa työyhteisössä. Artik-keli Ilmarinen. 5) Pyöriä, P. (toim.) (2012). Työhyvinvointi ja organisaati-on menestys. 6) Pyöriä, P., Saari, T., Ojala, S. & Siponen, K.
(2013). Onko Y-sukupolvi toista maata? Nuorten työorientaatio 1980-,
1990- ja 2000-luvuilla. Hallinnon tutkimus, 32(3), 197–212. 7) Siltala, J. (2007). Työelämän huonontumisen lyhyt historia - mukana uudet huo-nonnukset. Muutokset hyvinvointivaltioiden ajasta globaaliin hyperkilpai-luun. 2. uudistettu laitos. 8) Turunen, T. (2012). Työorientaatiot muutok-sessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutumi-nen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa.
Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012:4.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: PsT Kati Kasanen
 

AY7025110 HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN ORGANISAATIOSSA, 2 OP
Human Resource Development, 2 ects
 
Sisältö: Opintojakso perehdyttää henkilöstön kehittämisen monipuoli-seen kenttään sekä teorian että käytännön näkökulmista.
Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvaan henkilöstön kehittämiseen ja sen eri keinoihin sekä tekee konkreettisen kehittämissuunnitelman.
Oppimateriaali: 1) Hyppänen, R. (2013). Esimiesosaaminen - liiketoi-minnan menestystekijä. 2) Kauhanen, J. (2012). Henkilöstövoimavaro-jen johtaminen. 3) Viitala, R. (2014). Henkilöstöjohtaminen - strateginen kilpailutekijä.
Opetus ja suoritustavat: Johdatusluento verkossa. Itsenäinen pereh-tyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Henna Kokkonen

AY7025111 KOKOUS JA NEUVOTTELU YHTEISTYÖN VÄLINEINÄ, 3 OP
Instruments of Meeting and Negotiation, 3 ects
 
Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Käytännön harjoitusten kautta opetellaan kokous- ja neuvotte-lutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten pe-rusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmis-tauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa.
Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 1) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot. 2) Kansanen, A. (2002). Neu-vottelu- ja kokoustaito. 3) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhtei-sön viestintä. 4) Lehtonen, J. & Kortetjärvi-Nurmi, S. (2008). Neuvotellen tulokseen. 5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2008). Neuvotte-luvalta - miten tulen huippuneuvottelijaksi. 7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 8) Repo, I. (2008). Viestintätaitoopas aikuisopiskelun ja työelämän vuorovaikutustilanteisiin. 9) Surakka, T. (2006). Työyhteisön palaverit – yhdessä tavoitteisiin. 10) Vaahtio E.-L. (2008). Pärjää palaverissa! 11) Vanha-aho P. & Mäkelä K. (2007). Neu-vottelutaidon opas
Opetus ja suoritustavat: Verkkoluennot. Itsenäinen perehtyminen kir-jallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: FT Juha Leskinen

 

AY7025112 OMAN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN, 3 OP
The Recognition of Own Competencies, 3 ects
 
Sisältö: Opintojakson tavoitteena on perehtyä omaan osaamiseen teh-tävien sekä vertaiskeskustelujen kautta. Opintojaksolla opiskelija tarkas-telee ja pohtii omaa osaamistaan ja myös ammatillista identiteettiään. Oman osaamisen ja identiteetin tunnistaminen auttaa hahmottamaan markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää. Oman osaamisen tunnistaminen auttaa myös hahmottamaan henkilökohtaisia kehityskoh-teita ja konkretisoi tulevaisuuden ammatillisia vaatimuksia, haasteita ja erityisesti mahdollisuuksia. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa valmiuksia omien vahvuuksien, osaamisen ja tieto- ja taitopotentiaalin tunnistamiseen. Hän saa var-muutta oman osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppii tunnis-tamaan niitä markkinoita, joilla omalle osaamiselle olisi kysyntää.
Oppimateriaali: 1) Elmore, L. (2010). Personal branding 2.0. Women in business, March, 2–14. 2) Labrecque, L.I., Markos, E. & Milne, G.R. (2011). Online personal branding: processes, challenges, and implica-tions. Journal of Interactive Marketing, 25, 37–50. 3) Parantainen J. (2013). Tuotteistamisen perusteet. Tuotteista palvelusi, tuplaa katteesi. 4) Uski, S. ja Lampinen, A. (2014). Social norms and self-presentation on social network sites: Profile work in action. New Media & Society, 17, 1– 18.
Opetus ja suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävien tekeminen yksilötyönä verkossa. Opintojakso toteute-taan kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintojaksolle 30 opiskelijan kiin-tiö/suoritusaika.
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: KTM Tiina Tarvainen
 
AY7025113 RATKAISUKESKEINEN AJATTELU JA TOIMINTA, 2 OP 
Solution Focused Approach in Interaction, 2 ects
 
Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteis-ta sekä niiden soveltamisesta käytännössä omassa toiminnassa sekä vuorovaikutuksessa esimerkiksi työyhteisössä. 
Osaamistavoitteet: Opiskelija saa yleiskuvan ratkaisukeskeisyyden periaatteista ja ymmärtää ratkaisukeskeisyyden ajattelutapana. Hän ymmärtää ratkaisukeskeisen lähestymistavan sovellutusmahdollisuudet vuorovaikutuksessa ja omaa toimintaa ohjaavina periaatteina. Lisäksi hän oppii havainnoimaan omaa ja toisten toimintaa ratkaisukeskeisyy-den näkökulmasta.
Oppimateriaali: 1) Opettajan myöhemmin ilmoittama artikkeli. 2) Orien-taatioluentojen luentomoniste. Sekä 3) Jong, B. (2013). Ratkaisukeskei-sen terapian oppikirja. Lyhytterapia instituutti. Luvut 1–7. Tai sen tilalla vaihtoehtoisesti yksi seuraavista: 1) Ahola, T. & Furman, B. (2007). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään.  2) Ahola, T. & Furman, B. Tuplatähti (2012). Työpaikan hyvä henki ja kuinka se tehdään. 3) Hirvi-huhta, H. & Litovaara A. (2003). Ratkaisun taito. Luvut 1, 3, 4 ja 6.
Opetus ja suoritustavat: Orientaatioluennot (2 h, Moodle) sekä itse-näinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksi-lötyönä. 
Arvostelu: hyväksytty/hylätty
Opettaja: YTM Arttu Puhakka

 

 

 

 


 
 

 

Näytä kaikki kurssit.