Jyväskylän kesäyliopisto

Nuorison kasvun kipupisteet ja syrjäytymisen ehkäisy 5 op, syksy 2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
KT TAnja Äärelä
Aika
12.4.2018 - 15.5.2018
12 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
25.10.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.3.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
160,00 €

Jakso sisältyy LY:n kasvatuspsykologian perusopintoihin.

Tavoitteet:
Opintojakson jälkeen
- opiskelija tietää ja ymmärtää nuoruusiän kehityksen kriittiset vaiheet ja kehityksen häiriintymisen syitä, seurauksia sekä ennaltaehkäisemisen mahdollisuuksia
- opiskelija oppii ymmärtämään nuoruusiän kehityksen herkkyyden sekä syrjäytymisen ilmiön kasvatuspsykologisena haasteena
- opiskelijalla on tietoa, valmiuksia ja välineitä tukea ja ohjata nuoren tasapainoista psyykkistä kasvua ja kehitystä kasvatuspsykologisin keinoin.

 Sisältö:
Opintojaksossa tarkastellaan nuorten pahoinvoinnin erilaisia voimakkaimpia ilmenemismuotoja sekä niistä selviytymistä. Opintojaksossa tuodaan esiin kipeimpiä syrjäytymiskierteen johtavia väyliä ja osoitetaan tapoja ennaltaehkäistä kehityksen vinous. Opintojaksossa haetaan vastauksia siihen, miten taata nuorille myönteinen kasvu- ja kehitysrauha ja mikä on nuoren tasapainoisen kasvun kannalta tärkeää.

Toteutus ja työmuodot: Lähiluennot 12 h, Itsenäinen työskentely 113 h. Tutustumiskohteet, niiden kuvaus ja tutustumiskäyntien raportointi luennoilla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Vaadittavat suoritukset: Luentojen ja kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä ja tutustumiskäyntien raportointi. Tututumiskohteisiin (2-3 kpl) on mahdollista tutustua kesäyliopiston järjestämän tuutorin johdolla. Itse valittu kohde tulee hyväksyttää vastuuopettajalla. 

Lähiopetus (12 t)  12.-14.4.2018 klo to-pe 16.15-19.30 ja la klo 9-12.45

Vastuuopettaja: KT Tanja Äärelä

Kirjallisuus       

3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:  

1.Yksi kirja seuraavista:
1 a) Määttä K. (toim.) Helposti särkyvää. Nuoren kasvun turvaaminen. Kirjapaja 2007.
1 b) Järventie & Sauli (toim.) Eriarvoinen lapsuus 2001
2. Yksi kirja seuraavista:
2 a) Uusitalo, T. Yli mahdottoman. Itsemurha ja läheinen. Edita 2007. (225 s) (tai Uusitalo, T., Miten päästä yli mahdottoman? Narratiivinen tutkimus itsemurhamenetyksistä. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2006)
2 b) Savukoski, M. Valosta varjoon. Anoreksiasta selviytymisen tarinat. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2008.
2 c) Laitinen, M., Häväistyt ruumiit, rikotut mielet. Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Vastapaino 2004.
2 d) Huhtanen, K,. Kun huoli herää: varhainen puuttuminen koulussa. Helsinki: PS-kustannus 2007.
2 e) Dyregrov, Katastrofipsykologian perusteet. 1994 (294 s)
2 f) Honkatukia P. & Kivivuori J. (toim.) Nuorisorikollisuus. Määrä, syyt ja kontrolli. Helsinki: Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkgoogleaisuja 221. http://www.optula.om.fi/37148.htm
2 g) S. Poijula, Lapsi ja kriisi. Kirjapaja 2007.
2 h) Äärelä, T. Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla - nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan. Kasvatustieteen väitöskirja, Lapin yliopisto 2012. luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/87815
 

3. Yksi kirja seuraavista:
3 a) Keltikangas-Järvinen, Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. WSOY 2010.
3 b) Salmivalli, C. Kaverien kanssa: vertaissuhteet ja sosiaalinen kehitys. PS-kustannus 2005
3 c) Luukkainen O. & Valli R. (toim.) Kaksitoista teesiä opettajalle. PS-kustannus 2005
3 d) Turunen, Tunne-elämä 2004. (189 s)
3 e) Murto, Naukkarinen & Saloviita (toim.) Inkluusion haaste kouluille. Oikeus yhdessäoppimiseen. PS-kustannus 2001 (200 s.)
3 f) Vehviläinen, S. Ohjaustyön opas. Yhteistyössä kohti toimijuutta.Gaudeamus 2014.
3 g) Linnakangas R. & Suikkanen A., Varhainen puuttuminen: mahdollisuus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä. STM, Helsinki 2004. (135 s.)

Opintomaksut yhteensä 168,70 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 88,70 euroa). Jyväskylän kesäyliopiston ja Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa erikseen. Kesäyliopiston opintomaksu 160 euroa  (JY:n perustutkinto-opiskelija 80 euroa) maksetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä  ja LY:n avoimen yliopiston maksu 8,70 euroa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen viimeistään 26.3 Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneet saavat linkin LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

 

Näytä kaikki kurssit.