Jyväskylän kesäyliopisto

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op, syksy 2017

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Salmela Mari ja Satu Uusiautti
Aika
10.10.2017 - 31.12.2017
12 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
24.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Ihmisen vahvuuksien tukeminen - näkökulmia positiiviseen psykologiaan 5 op (KAPS0114)

Jakso sisältyy LY:n kasvatuspsykologian perusopintohin.

Tavoitteet

Opintojakson jälkeen

opiskelija ymmärtää positiiviseen psykologian keskeisimmät kysymyksenasettelut sekä kykenee tunnistamaan ja havaitsemaan ihmisen kasvatuspsykologisessa kehityksessä ilmenevät myönteiset mahdollisuudet ja vahvuudet opiskelija kykenee näkemään vaikeuksissa olevien ihmisten voimavarat ja selviytymisen mekanismit sekä yksilöllisinä että yhteisöllisinä prosesseina opiskelija osaa tunnistaa ja vahvistaa omia voimavarojaan sekä hyvinvointiaan erilaisissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan positiivisen psykologian esille nostamia inhimillisiä voimavaroja, onnellisuus, optimismi, myönteiset tunteet, luovuus, viisaus, sinnikkyys jne. Opintojaksossa painopiste on ihmisessä itsessään olevat hyvän elämän lähteet sekä niiden esille nostaminen ja edistäminen kasvatuspsykologisin menetelmin. Millaiset vahvuudet ja valinnat auttavat ihmisiä sopeutumaan nopeasti muuttuvaan maailmaan unohtamatta kielteisten kokemusten merkitystä.

Toteutus ja työmuodot Luentoja 12 h. Itsenäinen työskentely 117 h

Vaadittavat suoritukset Osallistuminen luennoille ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen. Kirjallisuuden suorittaminen esseetehtävällä.

Opetus: ti 10.10., to 12.10. ja ti 17.10.2017 klo 16.15-19.30. Opetus toteutetaan etäluentoina (Adobe Connect -yhteydellä)

Arviointi ja opintopisteet:  Luentopäiväkirja (osoituksena osallistumisesta luennoille) 2 op, arviointi hyväksytty/hylätty. Kirjallisuusessee 3 op, arviointi 5-1, hylätty

Opettajat: Apulaisprof. Satu Uusiautti ja KT Mari Salmela

Kirjallisuus: 3 teosta valitaan kokonaisuuksista 1, 2 ja 3:

1 a) Määttä Kaarina & Uusitalo Tuula (toim.) Kasvatuspsykologian näkökulmia voimavarojen tueksi. Lapin yliopistokustannus (2008) tai

1 b) Uusitalo-Malmivaara Lotta (toim.) Positiivisen psykologian voima. PS-kustannus (2014) tai

1 c) S. Uusiautti & K. Määttä (toim.) The basics of caring research. Rotterdam:  Sense Publishers.

2 a) Aspinwall Lisa & Staudinger Ursula, Ihmisen vahvuuksien psykologia. Edita (2006) tai

2 b) Seligman Martin, Aito onnellisuus. Art House (2008) tai

2 c) Seligman, Martin (2011). Flourish. A visionary new understanding of happiness and well-being. New York: FreePress (2011) tai

2 d) Lopez, S. J., Pedrotti, J. T. & Snyder, C. R. (2015). Positive psychology. The scientific and practical explorations of human strengths. Los Angeles: Sage.

3 a) Csikszentmihalyi, Mihaly, Flow: elämän virta. Tutkimuksia onnesta, siitä kun kaikki sujuu (2010). tai

3b) E. Leskisenoja (2016). Vuosi koulua, vuosi iloa. PERMA-teoriaan pohjautuvat luokkakäytänteet kouluilon edistäjinä. Lapin yliopiston väitöskirja. www-osoite https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62568 

3c) Rantala Taina,  Oppimisen iloa etsimässä. PS-kustannus (2006)  (tai Rantala Taina, Oppimisen iloa etsimässä: kokemuksen etnografiaa alkuopetuksessa. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2005) tai

3 d) Peltokorpi Kaisa-Maria, ”On elettävä kun koska tahansa voi kuolla”. Lottien selviytyminen sodassa 1939-1945. Lapin yliopiston kasvatustieteellinen väitöskirja (2011) luettavissa verkossa: http://www.doria.fi/handle/10024/73923   tai

3 e) Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina. Saamelaispedagogiikan perusteet. Lapin yliopistokustannus (2011)  (tai Keskitalo Pigga & Määttä Kaarina & Uusiautti Satu, Sámi Education. Hamburg: Peter Lang (2013

3 f) Martikainen Lea 2006. Suomalaisten nuorten aikuisten elämään tyytyväisyyden monet kasvot. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 287. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto (saatavilla verkossa: http://dissertations.jyu.fi/studeduc/9513925749.pdf ) tai

3 g) Kaarina Määttä & Satu Uusiautti (toim.) Voimaa välittävästä tutkimuksesta. Kasvatusalan konferenssi 6.-7.10.2014. Lapin yliopistokustannus. http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62724

Opintomaksut yhteensä 148,70 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 78,70 euroa). Kesäyliopiston ja Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa erikseen. Kesäyliopiston opintomaksu 140 euroa  (JY:n perustutkinto-opiskelija 70 euroa) kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä  ja LY:n avoimen yliopiston maksu 8,70 euroa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen opintoihin viimeistään 29.9.  Ilmoittautumisajan päätyttyä ilmoittautuneet saavat linkin LY:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

 

 

Näytä kaikki kurssit.