Jyväskylän kesäyliopisto

D. Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
12.12.2017 - 21.2.2018
Ilmoittautuminen alkaa
27.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
40,00 €

Edeltävät opinnot  urssilla ei ole esitietovaatimuksia

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työhyvinvoinnin keskeisiä käsitteitä sekä asettaa sille tavoitteita ja valita keinoja esimiestehtävien menestyksekkään hoidon sekä oman työuransa hallinnan kannalta. Edelleen hän osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisten perusteiden, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen.

Toiminnan tasolla hän osaa hyödyntää perusosaamista, osaa etsiä lisätietoa ja toimijayhteyksiä, tietää tärkeimmät kirjalliset ja muut lähteet, tyypillisen tavoiteasetannan, hallinnan keinot sekä vaikuttavuuden seuraamisen työntekijän, esimiehen ja yrityksen tai yrittäjän näkökulmista. Hän kykenee arvioimaan työhyvinvointitoimien merkitystä myös taloudellisesti, oli kyse siten työkyvyn,  työterveyden, työmielihyvän, työturvallisuuden, tuottavuuden tai työelämän laatukokonaisuuden edistämisestä. Tässä mielessä hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkki-organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä myös tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät. Opintojakson motto on oppia ”onnistumista tuotannon ihmiskysymyksissä”.

Sisältö:

Sisällössä on keskeistä tarjota perusteltuja visioita, joilla rakentuu kestävän kehittyvä ja tuloksellinen sekä työmielihyvää antava työura itselle ja esimiestyön kautta työyhteisön jäsenille. Lähtökohtana on työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus ja toisaalta priorisointi. Työelämän laatutekijöiden kriteeristöjä perusteluineen ja niiden mukaista mittaamista sekä edelleen kehittämismenetelmiä on kurssin yleisrakenteena koko ajan. Esillä ovat mm.

- Suomen ja EU:n työelämän nykytilan pääpiirteet ja strategiset tavoitteet; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana

- työhyvinvointi muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena

- johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön myötävaikuttamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset; työmielihyvän (työn ilo, työn imu, työtyytyväisyys ) ja onnistumisen kokemukset;

- luovan työn menetelmät ratkaisujen ja uudistumisen edistämiseen; kommunikointi, viestintä, koulutus, kampanjat ja kilpailut; työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden tutkiminen

- sairauspoissaolot ja ammattitaudit sekä työssä esiintyvä väkivalta; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö,  erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta;

- työ arktisissa olosuhteissa; yhteisten työpaikkojen ja verkostoituneen toiminnan riskienhallinta (mm. työturvallisuuskortti ja HSEQ-käytännöt); hyvän työn merkitys yksilölle ja organisaatiolle ja sen kyvykkyydelle

- ikäjohtaminen; design for all; työkykyjohtaminen ja turvallisuusjohtaminen yritys- ja turvallisuuskulttuurin elementteinä ja välineinä; kansallisen

Työelämä 2020-ohjelman kiteytykset eli tulevaisuuden työpaikat, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys, osaava työvoima, innovointi ja tuottavuus, sinnikkyys, rohkeus ja tarkoitus; työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen; työhyvinvointi ja talous. Sisällön painotu lyhyesti: Mitä työhyvinvointi on? Mitkä ovat esimiehen, organisaation ja työntekijän ”roolit työhyvinvointityössä”? Työhyvinvoinnin johtaminen? Työhyvinvointi ja talous? Tutkimuksen ja käytännön kokemusten anti? Työ yrittäjänä? Monimuotoistuva työ? Ketterän kehityksen työhyvinvointi?

Suoritustapa Luennot 22 h, tunti/viikkotehtävät, harjoitustyö, verkkotentti. Verkkotutorointi ja tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetus 12.12.-21.2.  Aloitus- ja päätösluennot. Luentoja voi seurata reaaliaikaisesti verkossa (AC) tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), h arjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Työhyvinvointia ja työelämän laatua - aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
Työhyvinvointi - lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen
Kommunikointi työssä - vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 Työhyvinvointia ja työelämän laatua - yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Tentti   Verkkotentti Optimassa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin). Tentti (painotus arvosanassa 50%), harjoitustyöt (painotus arvosanassa 30%), tunti/viikkotehtävät (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %). 
Arviointiasteikko: 1-5 ja hylätty

Opettaja Prof. Seppo Väyrynen, DI Henri Jounila

Kirjallisuus
Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa soveltuvin osin, Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Opintojaksoon ei kuulu työssä oppimista.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

Näytä kaikki kurssit.