Jyväskylän kesäyliopisto

A. TUOTANTOTALOUDEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
30.8.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
15.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.8.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opinnot ovat Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan perusopintoja.    

Opintokokonaisuus (25 op) kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Opinnot alkavat kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoimintaa käsitellään siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtaminen jakso antaa valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveyttä, työturvallisuutta, työkykyä, työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Opintojen rakenne

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op - ay555225P
Projektinhallinnan peruskurssi  5 op  - ay555285A
Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op - ay555264P
Prosessi ja laatujohtaminen  5 op - ay555286A
Tuotekehitys  5 op - ay555242A

Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina. Kunkin opintojakson alkuun ja loppuun järjestetään etäluennot, jotka voi seurata omalta kotikoneelta. Lisäksi jaksoihin sisältyy verkkoluentoja Optima-verkkoympäristössä. Etäopiskelun tueksi järjestetään tarvittaessa kurssikohtaista tuutorointia. Tuutorointi toteutetaan Optima -verkkoympäristössä. Tuurointiin osallistuminen on vapaaehtoista ja siihen osallistumisesta sovitaan kurssikohtaisesti etukäteen. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali jaetaan Optima- verkkoympäristössä. Optimaan kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä.  

Opintomaksu 200 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 150 euroa). Opintojaksoittainen opintomaksu on 40 euroa/opintojakso (JY:n perustutkinto-opiskelija 30 euroa). Opintomaksu maksetaan verkkopankissa ilmoittautumisen yhteydessä. Syksyllä alkavan opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa 31.12.2018 saakka, syksyllä alkaville yksittäisille opintojaksoille 31.3.2018 saakka, keväällä alkaville yksittäisille opintojaksoille 31.12. 2018 saakka.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 31.8.  Ilmoittautuneet saavat  (ILPA) ohjeet Oulun yliopiston opiskelijaksi rekisteröitymistä varten. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen (mm. Optimaan).


KURSSIKUVAUKSET

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

Osaamistavoitteet:  
Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä
Sisältö:
Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä
Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset
Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus
Suoritustapa  Aloitus- ja päätösluennot, 8 viikkotehtävää  ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Optimassa.
Arviointi: 1-5 ja hylätty
Opetus  30.8.- 20.10.2017 (aloitus/lopetusluennot reaaliaikaisesti, verkkovälitteisesti tai tallenteina)

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
Ennustaminen, Kustannuslaskenta
Investointitoiminta, Kestävä kehitys
Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 JIT & Lean, Kunnossapito
Opettaja TkT Jukka Majava
Tutorointi: sovitaan opintojen alkaessa
Kirjallisuus
Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Projektinhallinnan peruskurssi  5 op

Osaamistavoitteet:
 Kurssin suoritettuaan opiskelija
pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
 ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö:
Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
Erilaisia toteutusmalleja
Projektin elinkaari
Projektin myynti ja markkinointi
Projektin tavoitteiden hallinta
Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
Projektin kustannusten hallinta
Projektin sidosryhmien hallinta
Projektin riskien hallinta
Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
Erityyppisten projektien ominaisuudet ja johtaminen
Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
Erilaisten (agile, ..) projektien hallinta
Projektit liiketoimintana

Suoritustapa Luennot (8 x 2 h), harjoituskirjan tehtävät, kaksi itsenäisesti tehtävää isompaa harjoitustyötä sekä reflektioessee ja avoin verkkotentti. Verkkotentissä on oman materiaalin käyttö sallittua.
Arvostelu: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa)
Opetus 25.10.- 7.12.2017 

Aloitus ja päätösluennot (reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallenteelta).

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet: 
Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Tentti  Kotitentti, joka palautetaan Optimaan sovittuun ajankohtaan mennessä. Tarkemmat ohjeet  Optimassa.
Tentin arviointi: hyväksytty / hylätty (Hyväksytty suoritus vastaa ns. "hyvin tiedoin" 3/5 arvosanaa.)
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opettaja:  Apulaisprofessori Kirsi Aaltonen

Kirjallisuus 

Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa:
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op

Edeltävät opinnot  urssilla ei ole esitietovaatimuksia

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää työhyvinvoinnin keskeisiä käsitteitä sekä asettaa sille tavoitteita ja valita keinoja esimiestehtävien menestyksekkään hoidon sekä oman työuransa hallinnan kannalta. Edelleen hän osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön ja hyvien käytäntöjen mukaisten perusteiden, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen.

Toiminnan tasolla hän osaa hyödyntää perusosaamista, osaa etsiä lisätietoa ja toimijayhteyksiä, tietää tärkeimmät kirjalliset ja muut lähteet, tyypillisen tavoiteasetannan, hallinnan keinot sekä vaikuttavuuden seuraamisen työntekijän, esimiehen ja yrityksen tai yrittäjän näkökulmista. Hän kykenee arvioimaan työhyvinvointitoimien merkitystä myös taloudellisesti, oli kyse siten työkyvyn,  työterveyden, työmielihyvän, työturvallisuuden, tuottavuuden tai työelämän laatukokonaisuuden edistämisestä. Tässä mielessä hän tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkki-organisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä myös tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät. Opintojakson motto on oppia ”onnistumista tuotannon ihmiskysymyksissä”.

Sisältö:

Sisällössä on keskeistä tarjota perusteltuja visioita, joilla rakentuu kestävän kehittyvä ja tuloksellinen sekä työmielihyvää antava työura itselle ja esimiestyön kautta työyhteisön jäsenille. Lähtökohtana on työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus ja toisaalta priorisointi. Työelämän laatutekijöiden kriteeristöjä perusteluineen ja niiden mukaista mittaamista sekä edelleen kehittämismenetelmiä on kurssin yleisrakenteena koko ajan. Esillä ovat mm.

- Suomen ja EU:n työelämän nykytilan pääpiirteet ja strategiset tavoitteet; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana

- työhyvinvointi muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena

- johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön myötävaikuttamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset; työmielihyvän (työn ilo, työn imu, työtyytyväisyys ) ja onnistumisen kokemukset;

- luovan työn menetelmät ratkaisujen ja uudistumisen edistämiseen; kommunikointi, viestintä, koulutus, kampanjat ja kilpailut; työ- ja vapaa-ajan tapaturmat ja niiden tutkiminen

- sairauspoissaolot ja ammattitaudit sekä työssä esiintyvä väkivalta; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö,  erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta;

- työ arktisissa olosuhteissa; yhteisten työpaikkojen ja verkostoituneen toiminnan riskienhallinta (mm. työturvallisuuskortti ja HSEQ-käytännöt); hyvän työn merkitys yksilölle ja organisaatiolle ja sen kyvykkyydelle

- ikäjohtaminen; design for all; työkykyjohtaminen ja turvallisuusjohtaminen yritys- ja turvallisuuskulttuurin elementteinä ja välineinä; kansallisen

Työelämä 2020-ohjelman kiteytykset eli tulevaisuuden työpaikat, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys, osaava työvoima, innovointi ja tuottavuus, sinnikkyys, rohkeus ja tarkoitus; työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen; työhyvinvointi ja talous. Sisällön painotu lyhyesti: Mitä työhyvinvointi on? Mitkä ovat esimiehen, organisaation ja työntekijän ”roolit työhyvinvointityössä”? Työhyvinvoinnin johtaminen? Työhyvinvointi ja talous? Tutkimuksen ja käytännön kokemusten anti? Työ yrittäjänä? Monimuotoistuva työ? Ketterän kehityksen työhyvinvointi?

Suoritustapa Luennot 22 h, tunti/viikkotehtävät, harjoitustyö, verkkotentti. Verkkotutorointi ja tarkemmat ohjeet kurssitehtävistä Optimassa.

Opetus 12.12.-21.2.  Aloitus- ja päätösluennot. Luentoja voi seurata reaaliaikaisesti verkossa (AC) tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), h arjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Työhyvinvointia ja työelämän laatua - aloitusluento; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila
Työhyvinvointi - lainsäädännöllinen ja taloudellinen pohja; dos. Erkki Yrjänheikki
Harjoitustyöaiheiden esittely; prof. Seppo Väyrynen
Kommunikointi työssä - vuorovaikutuksella tuottavaan työhyvinvointiin; prof. Hannu Soini
Työjärjestelmä toivottujen piirteiden ja tulosten lisäämisen sekä ei-toivottujen vähentämisen kehyksenä; prof. Seppo Väyrynen
Työyhteisöviestintä; TkT Mirja Väänänen
Luovuus yksilö- ja ryhmäilmiönä; TkT Kari Kisko
Luovan työn tekniikan soveltaminen; TkT Kari Kisko
Yritysesimerkkejä kommunikoinnin ja työhyvinvoinnin kehittämisestä ja keskinäisriippuvuudesta (mm. KIKO-hanke); Mirja Väänänen
Työhyvinvoinnin indikaattorit ja työelämän laadun kehittämistoimet työpaikalla; dos. Erkki Yrjänheikki
 Työhyvinvointia ja työelämän laatua - yhteenveto; prof. Seppo Väyrynen, TkT Kari Kisko, DI Henri Jounila

Tentti   Verkkotentti Optimassa (ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin). Tentti (painotus arvosanassa 50%), harjoitustyöt (painotus arvosanassa 30%), tunti/viikkotehtävät (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %). 
Arviointiasteikko: 1-5 ja hylätty

Opettaja Prof. Seppo Väyrynen, DI Henri Jounila

Kirjallisuus
Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa soveltuvin osin, Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Opintojaksoon ei kuulu työssä oppimista.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Prosessi ja laatujohtaminen 5 op

                            

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö: Prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, henkilöstön rooli organisaation prosessien toiminnassa ja laatuasioissa, prosessi- ja laatujohtamisen käytännön toteutus.

Suoritustapa  Aloitus- ja päätös/yhteenvetoluennot, muut luennot 10 luentoa (a`2h/Optima), joista kustakin laaditaan kooste: reflektio sisällöstä ja esimerkki menetelmän soveltamisesta, 10 viikkotehtävää sekä verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet Optimassa.

Arviointi: 1-5 ja hylätty

Opetus Aloitus- ja päätösluennot. Aloitus- ja päätösluennot voi seurata reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Orientaatio, prosessien ja laadun johtaminen eri toiminta-ympäristöissä
 Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit

 Strateginen näkökulma prosessi- ja laatujohtamiseen
 Kumppanuudet, resurssit, design for quality
 Suorituskyvyn mittaus
 Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Jatkuva kehittäminen II, Lean osana laatu- ja prosessijohtamista
Ihmiset osana prosessi- ja laatujohtamista
Laatu- ja prosessijohtamisen käytännön toteutus/yhteenveto

Opettajat: DI Osmo Kauppila. Tutorointi: Miia Ala-Louko 
Luennot: 28.2.-30.4.2018

Kirjallisuus
John Oakland (2014) Total quality management and operational excellence : text with cases, (4th ed.). Routledge, 529 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.
Arviointi: 1-5 ja hylätty

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

Tuotekehitys 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä
Sisältö:
Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Suoritustapa   Luennot 20h, harjoitustyö ryhmätyöskentelynä (tarvittaessa virtuaalisesti), avoin verkkotentti (oma materiaalin käyttö sallittua) ja verkkotutorointi.  Kurssisuoritus edellyttää kurssitentin ja harjoitustyön hyväksyttyä suoritusta. Kurssiarvosana muodostuu tentin (60 %) ja harjoitustyön (40 %) arvosanoista.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opetus 25.4.-7.6.2018. Aloitus- ja päätösluennot. Aloitus- ja päätöluennot voi seurata  reaaliaikaisesti AC:n välityksellä tai myöhemmin tallennettuna Optimasta.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotekehityksen rooli
Tuotestrategiat ja tuotteen elinkaari
Tuotekehityksen vaiheet (3 luentoa)
Vaatimusmäärittely
Tuotelaatu (2 luentoa)
Tuotekehityksen toimintamalleja
Tuote vs. palvelu
Verkkotentti (ajankohdat ilm. myöhemmin)                          

Tentin painotus arvosanassa on 60%. Arviointiasteikko: 1-5 ja hylätty

Opettaja Tkt Kai Hänninen

Kirjallisuus
Ulrich, K. & Eppinger, S. (2008) Product Design and Development. McGraw-Hill. 358 p.
Suositeltava lukemisto: Cooper, R. 2001. Winning at New Products. Perseus Publishing, 425 p

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

Näytä kaikki kurssit.