Jyväskylän kesäyliopisto

I. Monikielisyys ja kielipolitiikka 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
17.1.2018 - 13.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
26.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö ja tavoite:
Opintojaksossa saadaan tuntuma monikielisyyden ilmiöön ja käsitteisiin. Opiskelija saa myös käsityksen siitä, miten yksilön omassa arjessaan käyttämät kielet suhteutuvat ympäristön valtakieleen ja miten kielten status vaikuttaa niiden asemaan ja säilymiseen.

Opiskelija osaa hahmottaa monikielisyyden merkityksen nykymaailmassa yhteiskunnan, perheen ja yksilön näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää monikulttuurisuuden mukanaan tuoman monikielisyyden ja näkee sen sekä haasteena että resurssina yhteiskunnassa.

Suoritustapa: Itsenäinen työskentely ja kirjatentti.

Vastuuhenkilö: Professori Kirsti Siitonen

Arviointi: Numerolla 0-5

Oppimateriaalit:

  •                           Dufva, Hannele - Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29:1, s. 1 - 14. Saatavissa osoitteessa: ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/download/4789/4487
  •                          Latomaa, Sirkku (toim.) Oma kieli kullan kallis. Opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus. Sivut 16 – 25, 36 – 56, 156 – 162, 179 - 186. http://www.oph.fi/download/46930_OPH_oma_kieli_03092007_www_lock.pdf
  •                          Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetushallitus 2014. Liitteet 1, 2 ja 3. Sivut 446 – 472. Saatavissa Opetushallituksen sivuilta osoitteesta: 163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014
  •                           Johansson, Marjut–Pyykkö, Riitta (toim.) 2005: Monikielinen Eurooppa. Kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Gaudeamus, Helsinki. S. 283–357.
  •                          Aronin, Larissa– Hufeisen, Britta 2009: The exploration of multilingualism. John Benjamins, Amsterdam. S. 1 - 88, 121 - 138, 155 - 160.
  •                           Blommaert, Jan - Rampton, Ben: Language and Superdiversity. Diversities Vol. 13, No. 2, 2011. S. 1 - 21. ISSN2079-6595, www.unesco.org/shs/diversities/vol13/issue2/art1
  •                           Aronin, Larissa - Singleton, David: Multilingualism as a New Linguistic Dispensation. International Journal of Multilingualism. Vol. 5, No. 1, 2008. S. 1 - 16. Saatavissa osoitteesta Multilingualism as a New Linguistic Dispensation.

Tenttipäivät 17.1, 14.2., 14.3., 11.4., 16.5., 13.6. 2018

Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 30 euroa (10 euroa/opintopiste). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa erikseen: kesäyliopiston opintomaksu kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n avoimen yliopiston opintomaksu avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä Nettiopsu-verkkopalvelussa.

Näytä kaikki kurssit.