Jyväskylän kesäyliopisto

RAVITSEMUSTIETEEN AINEOPINNOT 36 op, 2016-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.8.2016 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
21.6.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

Ravitsemustieteen aineopinnot suoritetaan itsenäisesti verkko-opintoina. 1.8.2017 alkaen kesäyliopisto ei ota vastaan uusia ilmoittautumisia opintoihin. Opinnot aloittavat opiskelijat ilmoittautuvat suoraan Itä-Suomen Avoimeen yliopistoon. Opinnot jo aikaisemmin aloittaneisiin muutoksella ei ole vaikutusta. 

 

Ravitsemustieteen aineopinnot 61 op sisältävät ravitsemustieteen perusopinnot 25 op.

Aineopintojen laajuuteen vaikuttaa, minä lukuvuonna opiskelija on suorittanut perusopinnot ja aloittanut aineopinnot.

Edeltävät vaatimukset: Ravitsemustieteen perusopinnot vähintään
hyvin tiedoin

Lisätiedot: Mikäli opiskelija on suorittanut ravitsemustieteen perusopinnot Helsingin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti lukuvuonna 2013-2014 tai myöhemmin, voi hän jatkaa suoraan aineopintoihin. Ennen lukuvuotta 2013-2014 opinnot suorittaneet joutuvat mahdollisesti täydentämään opintoja (tehdään hops ennen opintojen aloittamista). Hops:ista voi ottaa yhteyttä suunnittelija Marja-Liisa Niemeen: marja-liisa.niemi@uef.fi, p. 0294 457 045

Ravitsemustieteen aineopinnot suoritetaan kokonaan Moodle-verkkoympäristössä.


Ravitsemustieteen aineopinnot 36 op - AY7021800

Orientoituminen ravitsemustieteen aineopintoihin (2 op) - AY7021802
Elintarvike 1 (6 op) - AY4460108
Ravitsemustieteen tutkimusmenetelmät (4 op) - AY4460306
Terveyden edistämisen lähtökohdat (3 op) - AY4450316
Ravitsemus- ja terveystietoa Internetistä (3 op) - AY4460807
Ravitsemus kansanterveystyössä (4 op) - AY4460301
Ravitsemustieteen aineopintojen kirjallisuus (4 op) - AY7021803
Suomalainen kansanravitsemus (2 op) - AY7021707
Terveyspsykologian perusteet (5 op) - AY4460415
Ravitsemuspsykologia (3 op) - AY4460409

 

Opintomaksu yhteensä 400 €
Kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa  ja UEF:n opintomaksu on 320 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpotitse opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu yhteensä 360 €
Kesäyliopiston opintomaksu JY:n perustutkinto-opiskelijat 40 euroa ja UEF:n opintomaksu on 320 euroa maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpotitse opintojen alkaessa.


UEF:n yksittäisen opintojakson opintomaksu on 10 euroa/opintopiste JA kesäyliopiston opintomaksu 20 euroa/opintojakso.
HUOM! Yksittäisille jaksolle ilmoittautuminen sähköpostilla kesayo@jyu.fi

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen alkaa 27.7. Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen opiskelijan tulee rekisteröityä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi ILPA-palvelussa. Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä ILPA -järjestelmään tulevat kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen. Opiskelija ilmoittautuu joko opintokokonaisuuteen tai yksittäiselle jaksolle.

Huomaa että ilmoittautuminen ILPA -järjestelmässä on sitova ja opintomaksu suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä yhdessä erässä. 

Tarkemmat tiedot ilmoittautumis- ja makukäytännöistä löytyvät kesäyliopiston verkkosivulta. Tutustu myös perumisehtoihin.

 

OPINNOT OPINTOJAKSOITTAIN:


AY7021802 ORIENTOITUMINEN RAVITSEMUSTIETEEN AINEOPINTOIHIN 2 op

Sisältö: Aineopintojen rakenne, opetustarjonta, henkilökohtaisen opetussuunnitelman laadinta. Oman oppimisorientaation ymmärtäminen ja merkitys omalle oppimiselle. Erilaisia oppimismuotoja ja tekniikoita.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä henkilökohtaiset oppimistavoitteensa. Opiskelija osaa myös arvioida omia opiskelu - ja oppimisen taitojaan sekä laatia arvioinnin pohjalta ehdotuksen opetussuunnitelmaansa, kuinka hyödyntää ja edistää omia oppimisen taitojaan aineopinnoissa
Oppimateriaali: Ravitsemustieteen opetussuunnitelma. Muu verkossa ilmoitettu materiaali.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; oppimistehtävä, vertaistyöskentely ja HOPS.
Arvostelu: hyväksytty / hylätty
Opettaja: KM Marja-Liisa Niemi
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso suositellaan tehtäväksi aineopintojen alkuvaiheessa.
Vauhtoehtoiset ajankohdat:

Ryhmä 1: 15.8.–12.9.2016 
Ryhmä 2: 17.10.–14.11.2016 
Ryhmä 3: 16.1.–13.2.2017


AY4460108  ELINTARVIKETURVALLISUUS, 6 op,

Sisältö: Elintarvikehygienia, vesihygienia, elintarvikkeiden käsittely- ja säilyvyys, kontaminaatiot, ruokamyrkytykset ja elintarvikeinfektiot, elintarvikelaki ja -asetus, hygieniapaketti, muut horisontaaliset lait, elintarvikevalvonta (viranomaisvalvonta ja omavalvonta), lisäaineet, E-koodit, yliherkkyydet, eri lisäaineryhmät, vieraat aineet, pakkausmateriaalit, pakkaustavat, pakkausmerkinnät, terveysväittämät.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot elintarvikehygieniasta, elintarvikkeiden oikeista käsittelytavoista, ruokamyrkytysten ja elintarvikeinfektioiden estämisestä, elintarvikelainsäädännöstä, lisä- ja vierasaineista sekä pakkausmateriaaleista ja -merkinnöistä.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali. Soveltuvin osin: Korkeala, H., toim.: Elintarvikehygienia (ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia), WSOY, 2007. Elintarvikelainsäädäntö. Pakkausmerkintä- ja lisäaineoppaat (Evira).

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.
Kurssi alkaa 1.9.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Yliopistonlehtori, FT Jenni Korhonen
Lisätiedot: Opintojakso vastaa aikaisempaa Elintarvike 1 opintojaksoa


AY4460306 RAVITSEMUSTIETEEN TUTKIMUSMENETELMÄT 4 op

Sisältö: Ravitsemustutkimuksen suunnittelu, aineiston keruu, aineiston käsittely ja tulosten arviointi. Erityyppisissä ravintotutkimuksissa käytettävät tutkimusasetelmat ja ruoankäytön tutkimusmenetelmät.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ravitsemustutkimuksissa käytettävistä menetelmistä, tutkimusasetelmista ja tutkimustulosten arvioinnista.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu


AY4450316 TERVEYDEN EDISTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 3 op

Sisältö: Terveyden edistämisen historia ja lähtökohdat, peruskäsitteet ja toimijat. Terveyskäsitykset ja terveyden edistämisen lähtökohdat. Terveyden edistämisen hankkeet kunnissa. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa terveyden edistämisen laajan toimintakentän; osaa kriittisesti tarkastella eri terveyskäsityksiä ja terveyden edistämisen lähtökohtia.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Dos. Tiina Rissanen

 

AY4460807 RAVITSEMUS- JA TERVEYSTIETOA SOSIAALISESSA MEDIASSA 3 op

Sisältö: Opintojakson aikana tutustutaan keskeisimpiin suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin. Jaksolle osallistuu myös vierailevia tutkijoita kertomassa omista kokemuksistaan internet-palveluiden tuottajina tai nettikeskusteluiden hampaissa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy kriittisesti arvioimaan sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa sekä tiedon tuottajia.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Yliopistonlehtori, dos. Sari Voutilainen


AY4460301 RAVITSEMUS KANSANTERVEYSTYÖSSÄ 4 op

Osaamistavoitteet ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ravitsemuspoliittiseen päätöksentekoon vaikuttavat viranomais- ja muut tahot ja heidän tehtävät. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen keskeisten kansansairauksien ehkäisyssä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali 
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja vertaistyöskentely
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Dos. Jyrki Virtanen

 

AY4460415 TERVEYSPSYKOLOGIAN PERUSTEET, 5 op

Osaamistavoitteet ja sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee terveyspsykologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja sisältöalueet.  Opiskelija osaa soveltaa terveyspsykologian tarjoamia työkaluja yksilöllisessä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali. Oheismateriaalina:1. Sarafino: Health psychology: biopsychosocial interactions. John Wiley & Sons, 2012. 2. Heiskanen, Huttunen, Tuulari (toim.): Masennus. Duodecim 2012. 3. Vedhara & Irwin: Human psychoneuroimmunology. Oxford University Press, 2005.
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Psykologi Marja Louhi


AY4460409 RAVITSEMUSPSYKOLOGIA, 3 op

Sisältö:  Psykoterapiamenetelmien soveltaminen ravitsemusneuvontaan erityisesti kognitiivisen käyttäytymisterapian sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian käyttö lihavuuden ja syömishäiriöiden hoidossa.
Content: Psychological assessment procedures and recently developed psychological and psychotherapeutic approaches in nutritional counselling.
Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot ruokatottumuksia ohjaavista psykologisista tekijöistä ja hän ymmärtää näiden tekijöiden huomioimisen ravitsemusterapiassa ja -neuvonnassa. Opiskelija tutustuu terveyden edistämisessä käytettäviin psykologisiin analyysi- ja hoitomenetelmiin.
Learning outcomes: The aim of the course is to increase students’ skills to use cognitive and behavioural therapies in the treatment of obesity and eating disorders.
Oppimateriaali: Verkossa ilmoitettu materiaali
Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely.
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Psykologi Marja Louhi

 

AY7021803 RAVITSEMUSTIETEEN AINEOPINTOJEN KIRJALLISUUS 4 op
Literature Examination of Nutrition 4 ects
Sisältö: Ravintoaineet ja niiden vaikutukset elimistössä. Ravinnon ja terveyden väliset yhteydet. Ravitsemushoidon perusteita.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravinnon merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja sairauksien hoidossa.

Oppimateriaali:
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. VRN, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2.painos.pdf
4. Ravitsemus ja terveys osuus THL:n verkkosivuilla http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/ravitsemustietoa/ravitsemus_ja_terveys
Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
Arvostelu: 0-5
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo
Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.


AY7021707 SUOMALAINEN KANSANRAVITSEMUS 2 op

Sisältö: Suomalaisen kansanravitsemuksen erityispiirteet. Eri väestö- ja ikäryhmien ravitsemus. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteet suomalaisesta kansanravitsemuksesta.

Oppimateriaali: 1. Helakorpi, S. ym.: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät 2014. THL, 2015. http://www.julkari.fi/handle/10024/126023
2. Vikstedt, T. ym.: Suomalaisnuorten kouluaikainen ateriointi. Ruokapalveluiden seurantaraportti 5. THL, 2012. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/90852/URN_ISBN_978-952-245-620-5.pdf?sequence=1
3. Finravinto 2012 -tutkimus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2013. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110839/URN_ISBN_978-952-245-951-0.pdf?sequence=1
Opetus- ja suoritustavat: Verkkotentti
Arvostelu: 0-5
Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Linda Viitasalo
Lisätiedot: Opintojaksoa voi tenttiä viisi kertaa lukuvuoden aikana yleisinä tenttipäivinä; syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu. Verkkotentti on avoinna aina vuorokauden ajan. Opiskelijalla on 4 t aikaa tehdä tentti. Verkkotentti suoritetaan itsenäisesti.

 

           

 

Näytä kaikki kurssit.