Jyväskylän kesäyliopisto

C. Ravitsemustieteen perusteet, syventävä oppimistehtävä 3 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen
Aika
18.9.2017 - 30.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
3.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:
Ravitsemustieteen perusteet. Eri väestöryhmien ravitsemusongelmat. Ravitsemussuositukset ja niiden toteuttaminen käytännössä.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ravitsemustieteen perusteet ja tuntee väestön ravitsemusongelmat sekä ymmärtää ravitsemussuositusten käytännön toteuttamisen.

Oppimateriaali:
1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, 2012.
2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemussuositukset_2014_fi_web.2.pdf
3. Syödään yhdessä – ruokasuositukset lapsiperheille. THL, 2016. https://www.julkari.fi/handle/10024/129744
4. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf
5. Joukkoruokailun kehittäminen Suomessa. Joukkoruokailun seuranta- ja kehittämistyöryhmän toimenpidesuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:11. http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1492345

Opetus- ja suoritustavat: Oppimistehtävä Moodlessa 5 kertaa vuoden aikana (syyskuu, marraskuu, helmikuu, huhtikuu ja kesäkuu) 

Arvostelu: 0-5

Opettaja: TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti Riikka Huuskonen

Lisätiedot: Oppimistehtävät ovat saatavilla Moodlessa viisi kertaa lukuvuoden aikana (29.9., 21.11., 6.2., 10.4. ja 5.6.). 

Näytä kaikki kurssit.