Jyväskylän kesäyliopisto

C. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.1.2018 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
8.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
Ilmoittautuminen on päättynyt

TUTU2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa

Lähiopetus (21 t) Opintoryhmäkokoontumiset Jyväskylän kesäyliopistossa viikolla 11-18.
Arviointi 0-5
Kirjallisuus (kirjalluus on saatavissa sähköisenä)
  1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
  3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot
Opettaja Hanna-Kaisa Aalto, opintoryhmän tutor Seija Kiiskilä

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen suoritettuna opintojakson opintomaksut ovat yhteensä 160 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 105 euroa). Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 110 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 55 euroa) ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksusta 50 euroa. Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi.

Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston Avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa, missä yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja hän pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (moodle, kirjasto ym.) ja saa opintojen suoritusoikeuden. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeus on voimassa opintojen järjestämisen ajan.

Ilmoittautuminen viimeistään 3.3.

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.