Jyväskylän kesäyliopisto

A. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op lv. 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
8.1.2018 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
26.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2017
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
220,00 €

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista!

Tulevaisuudentutkimuksen opinnot vastaavat Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) järjestämiä opintoja. Jyväskylässä opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina yhteistyössä Turun yliopiston Avoimen yliopiston ja Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa. Opiskelun tueksi Jyväskylään on perustettu tuutortyhmä. Opintojen tutorina toimii FM, yrittäjä Seija Kiiskilä. Opinnot alkavat tammikuussa 2018 ja päättyvät joulukuussa 2018.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

    Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op, TUTU1
    Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op, TUTU2
    Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op, TUTU3
    Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, TUTU4
    Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op, TUTU5

TUTU1, 2, 4 ja 5 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. TUTU3-jaksolle osallistuminen edellyttää 1 ja 2 -jaksojen hyväksyttyä suorittamista tai vastaavia tietoja.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Osaamistavoitteet

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä. Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opetus

Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkovälitteisille luennoille sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskelun tukena ovat tuutorin lisäksi verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Ryhmä kokoontuu yhden lukuvuoden ajan. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle ja eDelfoi).

Arviointi 0-5

 

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Opintomaksut yhteensä 470 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 360 euroa). Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 220 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 110 euroa) ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksusta 250 euroa. Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen viimeistään 18.12. Kesäyliopisto ottaa vastaan ilmoittautumisia opintokokonaisuuteen 25 op ja yksittäisille jaksoille TUTU 1 ja 2. Jos haluat osallistua vain yksittäiselle jaksolle, ilmoittaudun ko. opintojakson kohdalla. Halutessasi ilmoittautua jaksolle TUTU5, ilmoittaudu suoraan TY:n avoimeen yliopistoon.

Opintojen alkamisen varmistuttua opiskelijat saavat ohjeet ilmoittautumisesta Turun yliopiston Avoimeen yliopistoon Nettiopsu-palvelussa, missä yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen ja hän pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (moodle, kirjasto ym.) sekä saa opintojen suoritusoikeuden. Opinto-oikeus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin.


 

KURSSIKUVAUKSET:

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opetus

21 t lähiopetus

Kevät 2018

Opintoryhmäkokoontumiset Jyväskylän kesäyliopistossa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

  1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  2. The Thing from the Future -peli
  3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja

Hanna-Kaisa Aalto

 

TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikoittaiset oppimistehtävät oppimisympäristö Moodlessa sekä Delfoi-tutkimuksen suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden valtakunnallisten ryhmien kanssa

Opetus

Lähiopetus 21 t

Kevät 2018

Opintoryhmäkokoontumiset Jyväskylän kesäyliopistossa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

  1. Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
  2. Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?. Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
  3. Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja

Hanna-Kaisa Aalto

 

 

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (FUTS3605)

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset

Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Opetus

Kevät 2018/kesäopinnot/ tai muu mahdollinen ajankohta

Opintojaksoon ei sisälly opintoryhmätyöskentelyä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevään 2018 aikana moodle-alueella.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Vaihtuu vuosittain.

Lisätiedot

Opetuskieli voi olla englanti.

 

 

TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Opintosuoritukset

Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua).

Opetus

Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Syksy 2018

Opistojen järjestämässä opetuksessa 1-2 opintoryhmäkokoontumista tarvittaessa.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Opettaja

Hanna-Kaisa Aalto

Edeltävät opinnot

Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU 1 ja TUTU2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTU3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

 

 

TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (FUTS3604)

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemiontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset

Verkkokurssi, 7 x 1½ t virtuaaliluennot ja viikoittaiset harjoitustyöt oppimisympäristö Moodlessa sekä esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus

Osallistuminen verkko-opetukseen

Syyslukukausi 2018

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja

Hanna-Kaisa Aalto

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.