Jyväskylän kesäyliopisto

A. KUVATAITEEN PERUSOPINNOT 25 op 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
27.1.2017 - 31.5.2018
Ilmoittautuminen alkaa
8.12.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.5.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kuvataiteen perusopinnot ovat Lapin yliopiston kuvataiteiden tiedekunnan opintoja. Opinnoissa perehdytään monipuolisesti erilaisiin ilmaisutekniikoihin ja kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opettajina kursseilla toimivat maakunnan kärkitaiteilijat ja opettajankoulutuslaitoksen kuvataiteen lehtorit.

Kenelle? Opinnot soveltuvat oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä kiinnostuneille. Opiskelijat voivat olla työtaitojensa syventäjiä, alalle tulevaisuudessa pyrkiviä tai harrastajia. Opintoihin ovat tervetulleita kaikki jotka omaavat riittävät kuvalliset valmiudet. 

Opinnot järjestetään kolmen lukukauden aikana (kevät, syksy 2017 ja kevät 2018).

ayUKUV1700 Kuvataiteen perusopinnot 25 op

ayUYLE0206 Kuvan rakentamisen perusteet 4 op
ayUTAK0115 Värioppi 4 op
ayUTAK0116 Havaintopiirustus 4 op
ayUTAK0117 Maalaus 4 op
ayUTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op
ayUTAK0118 Taidegrafiikka 4 op
ayUYLE0229 Portfolio 1 op

Ilmoittautumisaika päättyy 16.1. Sen jälkeen vapaista opintopaikoista voi tiedustella koulutussihteeri Hanna Rajalalta, hanna.rajala@jyu.fi  tai p. 044 760 3730.
Kesäyliopistoon ilmoittautumisen lisäksi opiskelijan tulee ilmoittautua Lapin yliopiston avoimeen yliopistoon. Kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen kesäyliopistosta annetaan ohjeet rekisteröitymiseen Lapin yliopiston avoimen yliopiston ilmoittautumispalvelussa (ILPA). Rekisteröitymisen yhteydessä maksetaan LY:n avoimen opintomaksu 35 euroa/opintokokonaisuus tai 8,70 euroa/opintojakso. Rekisteröityminen ILPA:ssa on edellytys sille, että opintosuoritukset viedään opintorekisteriin. 

Opintomaksut: Opintokokonaisuuden opintomaksu 975 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 487 euroa). Lisäksi Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 35 euroa. Kesäyliopiston opintomaksun voi maksaa kolmessa erässä. Kursseilla käytettävät materiaalit eivät sisälly hintaan, vaan ne opiskelija kustantaa itse. Kunkin kurssikuvauksen kohdalle on merkitty kurssikohtaiset maksut niille, jotka osallistuvat vain yksittäiselle jaksolle.

Opinto-oikeus on voimassa 31.8.2018 saakka.

Ilmoittautuminen tehdään joko opintokokonaisuuteen tai yksittäiselle jaksolle.  Jaksokuvauksiin pääset tästä.

 

 

ayUYLE0206 Kuvan rakentamisen perusteet 4 op

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- määritellä keskeisiä kuvan rakentamisen käsitteitä
- tarkastella niiden avulla teoksia
- soveltaa käsitteitä ja kuvan rakentamisen keinoja harjoitustöissään
Sisältö
Tutustuminen luentojen ja harjoitustehtävien avulla erilaisiin kuvan rakentamis-, sommittelu- ja kuvauskeinoihin sekä niiden soveltamista käytäntöön.
Toteutus ja työmuodot
Luennot 20 h, harjoitukset ja kritiikki 24 h, itsenäinen työskentely 64 h.
Opetus:
Kevät:
27.1. 2017  Opintojen info, portfoliotyöskentelyn ohjeistus klo 15-17, aloitusluento klo 17-20.15.
3.-4.2.2017 pe klo 17-20.15 ja la klo 9.30-14.45
Syksy:
1.-2.9., 8.-9.9. ja 15.-16.9.2017 pe 17-20.15 ja la 9.15-14.45 

Opettajat Kuvataiteen lehtori Antti Lokka, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen, valokuvataiteilija Rune Snellman ja kuvataiteilija Anna Ruth
Arviointi
hyväksytty/hylätty
Opintomaksu:  Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

ayUTAK0115 Värioppi 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- väriopin peruskäsitteet
- soveltaa eri väriteorioita omassa ilmaisussa muotoilun ja taiteen kontekstissa
- käyttää värejä eri yhteyksissä ja ymmärtää niiden vaikutuksia
Sisältö
Väri-ilmiöiden tutkiminen erilaisten teorioiden pohjalta. Värien sekoitusharjoituksia, erilaisia väririnnastuksia, värin transparentti ja peittävyys ilmaisun keinoina. Värin käyttäminen osana muotoilun keskeisenä osana.
Toteutus ja työmuodot
Luentoja ja ohjattuja harjoituksia 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitustehtävien hyväksytty suorittaminen.
Opettaja Kuvataiteilija Pertti Karjalainen
Ajankohta 3.-4.3., 17.-18.3., 31.3.-1.4., ja 21.-22.4.2017 pe 16.15-20.30 ja la 9.15-15.
Oheiskirjallisuus

Albers, Josef: Värien vuorovaikutus, 1991.
Arnkil, Harald: Värit havaintojen maailmassa, 2007.
Ball, Philip: Kirkas maa, miten värit syntyvät, 2003.
Brusatin, Manlio: Värien historia, 1996.
Finlay, Victoria: Värimatka, 2004.
Itten, Johannes: Värit taiteessa, 1989.
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

ayUTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hahmottaa ympäröivää maailmaa ja esittää havaintonsa piirtäen
- tunnistaa ja käyttää hyväkseen erilaisia perspektiivioppiin kuuluvia keinoja kuvata tilaa
- esittää ideoitaan ja ajatuksiaan visuaalisessa muodossa
- käyttää piirustusta taiteen ilmaisukielenä
Sisältö
Havaintoon pohjautuvan piirtämisen harjoittelu sisä- ja ulkotiloissa, elävän mallin piirtäminen sekä perspektiiviopin hyödyntäminen käytännön harjoitusten avulla. Erilaisiin piirtimiin ja piirustuspapereihin tutustuminen.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt luokkatilassa ja luokan ulkopuolella 48 h. Itsenäinen työskentely 60 h.
Opettajat Kuvataiteen lehtori Antti Lokka, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteilija Pertti Karjalainen
Opetus 
Kevät: 12.-13.5., 19.-20.5. 2017 pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9-15.15.
Syksy: 6.-7.10. ja 27.-28.10.2017 pe klo 16.15-20.15 ja la klo 9-15.15.

Arviointi
Hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.


ayUTAK0117 Maalaus 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää erilaisia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa toteuttamiseksi
- käyttää maalauksen sekatekniikoita ja ymmärtää niiden vaatiman materiaalituntemuksen
- valita omaan ilmaisuunsa sopivia maalausmateriaaleja ja tekotapoja
Sisältö
Maalaamisen perustekniikoiden harjoitteleminen ja erilaisiin materiaaleihin tutustuminen. Oman ilmaisun kehittäminen maalauksen keinoin. Maalaus osana tilaa, installaatiota.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 48 h, itsenäinen työskentely 60 h.
Vaadittavat suoritukset
Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Opettajat Kuvataiteilija Pertti Karjalainen, kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteen lehtori Antti Lokka 
Ajankohta 
Kesä:
ma-to 5.-8.6.2017 ma-to klo 9.15-14.30
18.-19.8.2017 pe 17-20.15 ja la klo 9.15-14.30
Syksy:
10.-11.11. ja 24.-25.11.2017 pe klo 17-19.30 ja la klo 9.30-13.15

Arviointi
hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

ayUTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- soveltaa materiaalin, muodon ja sisällön keskinäisiä suhteita kolmiulotteisessa ilmaisussa
- hyödyntää ja soveltaa kolmiulotteisen työskentelyn perustekniikoita ja ilmaisukeinoja
Sisältö
Opiskelija tutustuu kuvanveiston materiaaleihin ja oppii havainnoimaan ja työstämään kolmiulotteista muotoa ja rakentamaan yksinkertaisia perusrakenteita. Savi, kipsi ja puu perusmateriaaleina.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitustyöt ja kritiikki 54 h, itsenäinen työskentely 54 h.
Ajankohta: 12.-13.1., 26.-27.1., 2.-3.2., 16.-17.2., 23.-24.2.2018 pe klo 17-20.15 ja la 9-15.15 paitsi la 24.2. klo 9-14.30. Tarvittaessa kurssi pidetään kahdelle ryhmällä ja aikatauluun voi tällöin tulla muutoksia.

Vaadittavat suoritukset
Harjoituksiin osallistuminen sekä hyväksytyt kuvalliset tehtävät
Opettajat Taiteilija Kirsi Tapper
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

ayUKUV0118 Taidegrafiikka 4 op
 

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
- tunnistaa taidegrafiikan luonteen omana taidemuotona
- perustiedot ja -taidot metalligrafiikasta
Sisältö Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja välineisiin.
Toteutus ja työmuodot
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 54 h, itsenäinen työskentely 54 h.
Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Opettaja Taidegraafikko Tuomas Hallivuo ja kuvataiteilija Rita Vargas
Ajankohta: pe 2.3. klo 17-18.30, la 3.3. klo 9-12.15, pe-la 9.-10.3., 16.-17.3., 23.-24.3., 6.-7.4., 13.-14.4. ja 20.-21.4.2018 pe 17-20.15 ja la klo 9-12.15

Arviointi
Hyväksytty/hylätty

Opintomaksu: Opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittaville opintomaksu on 195 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijalle 97 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

 

ayUYLE0229 Portfolio 1 op
 

Tavoite
Portfoliokurssi on osa kuvataiteen perusopintoja.
Sisältö
Opiskelija kokoaa kuvataiteen perusopintojen kursseilla tekemistään töistä portfolion, joka arvioidaan osana perusopintoja.
Toteutus ja työmuodot
Luento 2 h (pidettiin tammikuussa) ja kritiikkitilaisuus 5 h, itsenäinen työskentely 20 h
Ajankohta: pe 4.5.2018 klo 16-20.30.

Vaadittavat suoritukset
Osallistuminen luennolle ja kritiikkitilaisuuteen, portfolion tekeminen.
Opettajat Kuvataiteen lehtori Marjo Autio-Hiltunen ja kuvataiteen lehtori Antti Lokka
Ajankohta  Ensimmäisen lähiopetuskerran yhteydessä  27.1.2017 klo 15-17 ohjausta (2 h). Kritiikkitilaisuus opintojen päätteeksi toukokuussa 2018.
Arviointi 5-1/hylätty
Opintomaksu: 100 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 50 euroa). Lisäksi LY:n jaksokohtainen rekisteröintimaksu 8,70 euroa.

Lisätietoja: Suoritetaan viimeisenä kurssina. Kurssin suoritus vähintään arvosanalla hyvä (3) antaa opinto-oikeuden kuvataiteen aineopintoihin.

Näytä kaikki kurssit.