Jyväskylän kesäyliopisto

E. Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
2.1.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee kaavoitus- ja rakentamisoikeuden systematiikan, maankäytön suunnittelun sisällölliset ja menettelylliset tavoitteet ja toteuttamiskeinot, rakentamistoimenpiteiden valvontajärjestelmän, rakennetun ympäristön ja maiseman suojelun, muinaismuistojen suojelun sekä teitä ja katuja koskevan sääntelyn.

Sisältö:
Maankäyttö- ja rakennuslain järjestelmä. Rakennusten, maiseman ja muinaismuistojen suojelua sekä teitä ja katuja koskeva lainsäädäntö.

Suoritustavat: Oppimateriaalin tenttiminen. Tarkista tenttipäivät WebOodista https://weboodi.uef.fi/weboodi/. Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoita myös kesäyliopistoon tenttikalenterin kautta.

Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

Opettaja: Aleksi Heinilä

Oppimateriaalit

Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula - Vihervuori: Ympäristöoikeus. 2. uudistettu painos, 2013. Jakso III Ympäristönkäytön suunnittelu, alajaksot 1–7; Jakso V Ympäristön muuttaminen, alajaksot 1, 3 ja 4; Jakso VI Luonnon-, maiseman- ja kulttuurinsuojelu, alajaksot 1–5, s. 385–622, 869–950, 1101–1177, 1283–1321. Kirja löytyy päivitettävänä versiona myös Sanomapro.fi-palvelusta: http://www.uef.fi/kirjasto: UEF Nelli > tietokannat > Juridiikkafokus.

Heinilä, Suunnittelutarve- ja poikkeamispäätösmenettelyjen toimivuus, YM:n raportteja 1/2014. Saatavilla sähköisenä YM:n sivuilta.

Säädökset:

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja -asetus (895/1999).

Laki ja VNA yksityisistä teistä (358/1962 ja 1267/2000).

Maantielaki (503/2005).

Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta (669/1978).

Muinaismuistolaki (295/1963).

Laki rakennusperinnön suojelemisesta (498/2010).

Luentomateriaali löytyy Oikeustieteiden luentomateriaalit 2016-2017 -Moodlesta:  target=_blank>https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=12787

Arvostelu: 0-5

Tenttipäivät pe 24.2., 19.5.2017 klo 8-12

Tenttimaksu: 60 euroa/tentti (JY:n perustutkinto-opiskelijat 30 euroa)

Näytä kaikki kurssit.