Jyväskylän kesäyliopisto

C. Ympäristönsuojeluoikeus 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
6.2.2017 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee ympäristönsuojelua koskevan lainsäädännön keskeisen sisällön, periaatteet ja käsitteet.

Sisältö:
Ympäristön pilaantumisen torjunnan sääntelyn systematiikka, ympäristölupajärjestelmä, ympäristövaikutusten arviointia, maaperän suojelua, ilmansuojelua, vesiensuojelua, merensuojelua, jätteitä ja jätehuoltoa, terveydensuojelua, kemikaaleja, biotekniikkaa ja tuoteperusteista ympäristönsuojelua koskeva sääntely.

Suoritustavat: Oppimateriaalin tenttiminen. Tenttiin tulee ilmoittautua WebOodissa  https://weboodi.uef.fi/weboodi/ viimeistään 10 vuorokautta ennen tenttiä. Ilmoita myös kesäyliopistoon tenttikalenterin kautta. 
Huomaa, että WebOodissa tenttiin ilmoittautumiseen tulee merkitä tenttipaikkaksi Jyväskylän kesäyliopisto ja yhteyshenkilöksi Hanna Rajala

Opettaja: Hilkka Heinonen

Oppimateriaalit

Kuusiniemi – Ekroos – Kumpula – Vihervuori: Ympäristöoikeus. 2. uudistettu painos, 2013. Jakso III Ympäristönkäytön suunnittelu, alajakso 8; Jakso VII Ympäristönsuojelu, alajaksot 1–5; Jakso VIII Ympäristövastuu. s. 623–661, 1323–1676, 1715–1786. Kirja löytyy päivitettävänä versiona:  http://www.uef.fi/kirjasto: UEF-Finna > tietokannat > Juridiikkafokus - Talentum

Säädökset:
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014).
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920).
 Terveydensuojelulaki (763/1994).
 Jätelaki (646/2011).
 Geenitekniikkalaki (377/1995).
 Kemikaalilaki (599/2013).
 Laki ja asetus ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (468/1994 ja 713/2006).
 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005).
 Merenkulun ympäristönsuojelulaki (1672/2009).
 Öljyvahinkojen torjuntalaki (1673/2009).
 Merensuojelulaki (1415/1994).

Tentipäivät pe 27.1., 21.4.2017 klo 8-12

Opintomaksut: Tenttimaksu 60 euroa/tentti (JY:n perustutkinto-opiskelijat 30 euroa/tentti).

Näytä kaikki kurssit.