Jyväskylän kesäyliopisto

E. Ryhmät ja vuorovaikutus (5 op)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Vilma Hänninen
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
5.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.6.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
50,00 €

AY5524251 Ryhmät ja vuorovaikutus, sivuaineopiskelijat (5 op)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija hallitsee ryhmien ja vuorovaikutuksen tutkimukseen liittyvän käsitteistön sekä tietää miten ryhmä- ja vuorovaikutusilmiöt liittyvät hy-vinvoinnin edistämiseen.
Sisältö:
Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin hyvinvoinnin edistämisen näkökul-masta.

Suoritustavat: Kirjallisuus. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Toteutustavat: Kirjallisuustentti (3 kirjaa)

Oppimateriaalit:
Tentitään kolme kirjaa seuraavista:
1. Jokinen, A. & Suoninen, E.: Auttamistyö keskusteluna: tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Vastapaino, 2000.
2. Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia 1998 tai uudempi.
3. Pennington, D. Pienryhmän sosiaalipsykologia, Gaudeamus, 2005.
4. Suoninen, E.: Miten tutkia moniäänistä ihmistä?: diskurssianalyyttisen tutkimusotteen kehittelyä. Tampereen yliopisto, 1997.

Arvosteluperusteet:  0 - 5

Opettaja: Mikko Saastamoinen

Tenttipäivät: Ma 25.9., 23.10., 18.12., 15.1., 5.2., 9.4., 7.5., 4.6.2018 klo 16-20. Tenttiin ilmoittautuminen WebOodissa 10 vrk ennen tenttiä. Tenttiin ilmoittautuminen pitää tehdä myös kesäyliopistoon.


Opintomaksut: Kesäyliopiston tenttimaksu 50 €/tentti ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu 70 euroa/opintokokonaisuus tai yksittäinen jakso 10 euroa/opintopiste. Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Kesäyliopiston tenttimaksu laskutetaan tentin jälkeen.

Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen.

Näytä kaikki kurssit.