Jyväskylän kesäyliopisto

B. Johdatus hallintotieteeseen 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Jari Stenvall
Aika
6.6.2017 - 18.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
12.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
15.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

OPINNOT ON PERUTTU

Yleiskuvaus:
Kurssin tarkoituksena on perehdyttää opiskelijat siihen, mitä hallintotiede on tieteenalana. Tavoitteena on myös antaa kokonaiskäsitys hallintotieteen teorioista, niiden historiallisista lähtökohdista sekä käytännön soveltamismahdollisuuksista.

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokonaiskäsitys siitä, mitä hallintotiede on tieteenalana. Opiskelija hallitsee myös tieteenalan perusteoriat ja niiden historialliset lähtökohdat sekä ymmärtää hallinnon, julkisen politiikan organisaation ja johtamisen keskeiset kysymyksenasettelut. Samoin kurssin suoritettuaan opiskelija kykenee jäsentämään organisaatioita, johtamista ja julkista politiikkaa hallintotieteen perusteorioiden näkökulmasta sekä soveltamaan tieteenalan niitä käytännön ongelmiin.

Sisältö:
Opintojaksolla käsitellään hallintotieteen sisältöä, lähitieteitä ja merkitystä yhteiskunnassa. Jaksolla perehdytään keskeisiin käsitteisiin esimerkiksi hallintoon, johtamiseen, organisaatioihin ja julkiseen politiikkaan. Keskeisenä sisältönä ovat hallintotieteisiin kuuluvat teoreettiset perussuunnat kuten byrokratia, ihmissuhteiden koulukunta, systeemiteoria ja organisaatioteoria. Opintojaksolla tarkastellaan myös hallintotieteen teorioiden hyödyntämistä käytännön toiminnan kannalta

Opettaja: Prof. Jari Stenvall

Toteutustapa: Lähiopetus 10 t, etäopetus 4 t. Luennot ja kirjallisuus tentitään erillisinä tentteinä.

Lähiopetus: 29.-30.9.2017 pe 17-20.30, la 9-14.30, etäopetus lähiopetuksen jälkeen arki-iltana (klo 16.15-19.30) viikolla 40.  Tarkempi ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin. 

Luentotentti: ke 18.10., 15.11. klo 18-20

Kirjallisuustentti: ma 23.10., 20.11.,18.12 klo 16-20

Arviointi Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Stenvall, Jari ja Virtanen Petri: Julkinen johtaminen. Tietosanomat 2004 JA
2. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004 TAI
 Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat. Tampere University Press 2008.


Opintomaksut: Kesäyliopiston kurssimaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja Tampereen yliopiston avoimen yliopiston jaksokohtainen 55 euron opintomaksu. Maksut maksetaan samalla kertaa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautuminen viimeistään 15.9.

Näytä kaikki kurssit.