Jyväskylän kesäyliopisto

C. Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
5.9.2016 - 31.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
1.7.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.9.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

Osaamistavoitteet:
Tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi. Kykenee osoittamaan eri koulukuntien ristiriitaiset käsitykset ja vertailemaan niitä nykypäivän teorioihin. 

Sisältö:
Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keski-aika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustapa: Itsenäisesti kuunneltavat verkkoluennot, kirjallisuuteen perehtyminen, verkkotentti ja reflektiotehtävä.

Ajankohta:  20.9.2016, 13.12.2016, 14.3.2017, 13.6.2017, 19.9.2017, 12.12.2017, maaliskuu 2018, kesäkuu 2018.

Opintojakson voi suorittaa valitsemanaan ajankohtana suorittamalla itsenäisesti verkossa tentin ja reflektiotehtävän valitsemanaan tenttipäivänä (jolloin tentti on avoinna vuorokauden ajan). Ajankohdat löytyvät myös Moodlesta.

Opettaja: prof. Jari Vuori, Jani Bergström

Kirjallisuus
1) Aschorn U. yms. Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010. 2) Harisalo, R. Organisaatioteoriat. Tre, 2008 University Press. 3) Morgan, G. (1999, myös vanhempi painos käy). Images of Organization. Sage, London. 4) Vuori, J. Hallinto- ja organisaatiotieteiden tiedon arkeologia: Tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudestaan? Teoksessa Virtanen T. ym. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino, 2011.

HUOM! Ilmoittaudu opintojaksolle hyvissä ajoin, jotta ennätät kuunnella verkkoon tallennetut luennot rauhassa ennen tenttipäivää. Verkkotentin suorittamisaika on 4 tuntia kullakin opiskelijalla ja se suoritetaan itsenäisesti kotoa käsin. Kirjallisuus saa olla läsnä verkkotentissä.

Opintomaksut: Yksittäisenä jaksona suoritettaessa UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa/opintopiste JA kesäyliopiston opintomaksu 20 euroa/opintojakso. Kesäyliopiston opintomaksun maksaneet saavat ohjeet ja linkin palveluun, jonka kautta he voivat rekisteröityä Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opiskelijaksi ja maksaa UEF:n opintomaksun.

 

Näytä kaikki kurssit.