Jyväskylän kesäyliopisto

B.TERVEYSHALLINTOTIETEEN/SOSIAALIHALLINTOTIETEEN AINEOPINNOT 35 op, 2016-2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
6.9.2016 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
1.7.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
30.9.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

Terveyshallintotieteen ja sosiaalihallintotieen aineopinnot 35 op ovat Itä-Suomen yliopiston opintoja. Opintokokonaisuuksien sisällöt ovat samat. Aineopinnot koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä.

Opiskelijat laativat opintojen alussa Henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:in. Opiskelua tuetaan myös seuraavilla yhteisillä tilaisuuksilla: Opintojen alkaessa on Johdanto opintoihin ja toisen lukukauden alussa järjestetään Tutkintotavoitteisen opiskelun ilta.


Edeltävät opinnot                    

Opiskelijat, joilla on aiempi väistyvän sosiaali- tai terveysalan koulu- tai opistoasteen tutkinto tai sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinto, voivat aloittaa terveys-/sosiaalihallintotieteen opiskelun suoraan aineopinnoista. Ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vuoden 2007 jälkeen terveys-/sosiaalihallintotieteen perusopinnot Kuopion yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, voivat päivittää perusopinnot aineopinnoiksi suorittamalla Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen -opintojakson 9 op laajuisena.
 
Ne, joilla ei ole aiempaa sosiaali- tai terveysalan tutkintoa taustallaan, voivat aloittaa terveys-/siosiaalihallintotieteen opiskelun hankkimalla itselleen sosiaali- tai terveysalan tuntemusta suorittamalla jonkun suomalaisen yliopiston järjestämät sosiaali-, terveys-, hallinto- tai yhteiskuntatieteenalan tai valtiotieteen perusopinnot (25 op) ja jatkaa sen jälkeen terveys-/sosiaalihallintotieteen aineopintoihin.

Terveyshallintotieteen/Sosiaalihallintotieteen aineopinnot 35 op

Johdanto opiskeluun (0 op)
Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin (2 op) - AY5410125
Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen (6 op) - AY5410135
Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet (6 op) - AY5425020
Tutkintotavoitteisen opiskelijan infotilaisuus (0 op)
 Sosiaali- ja terveyshallinto poliittishallinnollisena järjestelmänä (7 op) - AY5410137
Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat (7 op) - AY5410136
Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen 7 op tai (9 op) - AY5410138

 

 

Opintomaksut:
Opintomaksu yhteensä 400 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 360 euroa). Opintomaksu koostuu kesäyliopiston opintomaksusta 80 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 40 euroa) ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) avoimen yliopiston opintomaksusta 320 euroa. Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkossa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä. Opiskelija saa ohjeet rekisteröitymiseen ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. 

Erillisen opintojakson opintomaksu: kesäyliopiston opintomaksu on 20 euroa/opintojakso ja UEF:n avoimen opintomaksu on 10 euroa/opintopiste.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen viimeistään 12.9. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittautuminen tehdään verkossa kunkin opintojakson kohdalla. 6.9. pidettäville johdantoluennoille pyydämme ilmoittautumisia sähköpostilla kesayo@jyu.fi erikseen.

 

Lisätietoja:

Amk-tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea suoraan maisteriopintoihin suoritettuaan terveyshallintotieteen aineopinnot 60 op. Mikäli hakijoita on enemmän kuin aloituspaikkoja, heidät asetetaan paremmuusjärjestykseen suoritettujen yliopisto-opintojen kokonaismäärän perusteella. Ks. täsmentyneet hakukriteerit UEF:n verkkosivulta tai Opintopolku.fi -palvelusta. 

Monitieteinen ja -muotoinen terveyshallintotieteen tutkinto-opiskelu antaa laaja-alaisen asiantuntemuksen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen ja kehittämiseen. Terveyshallintotieteen tutkinnon suorittaneilla opiskelijoilla on valmiudet toimia asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yksityisellä, julkisella että ns. kolmannella sektorilla. Valmistuneita työskentelee esimerkiksi johtajina sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, opetus-, tutkimus- ja/tai kehittämistehtävissä erilaisissa oppilaitoksissa, virastoissa, kuntasektorilla ja tutkimusorganisaatioissa.

Terveydenhuollon organisaatioissa, niin keski- kuin ylimmissäkin johtotehtävissä, tarvitaan runsaasti uusia johtamisosaajia seuraavan kymmenen vuoden aikana nykyisten johtajien siirtyessä eläkkeelle. Lisäksi palvelurakenteeseen kohdistuvat muutokset lisäävät hallinnon asiantuntemuksen tarvetta terveydenhuollossa. Terveydenhuollon johtamiskoulutuksen lisääminen on asetettu valtakunnalliseksi tavoitteeksi.

Näytä kaikki kurssit.