Jyväskylän kesäyliopisto

A. SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN PERUSOPINNOT 30 op, lv. 2017-2019

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
4.9.2017 - 31.12.2018
Ilmoittautuminen alkaa
30.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen uudistuneita opintoja käsitellään ma 28.8.2017 klo 15-16 pidettävässä infossa. Infosta on mahdollista saada diat. Ota yhteyttä kesäyliopistoon kesayo@jyu.fi

 

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIEDE  perusopinnot 30 op (verkko-opinnot)

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op koostuvat kuudesta opintojaksosta, joissa opetuksen painopistealueita ovat mm. sosiaali- ja terveydenhuollon johtaminen, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden rakenne, niiden organisointi ja arviointi, sekä ohjaus ja toiminnan nykyiset ja tulevat muutokset. Opinnoissa sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen vastuuhenkilöt ovat professori Jari Vuori ja professori Vuokko Niiranen.

AY5410125 Akateemisista opiskelutaidoista työelämävalmiuksiin 5 op
AY5410135 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat 5 op
AY5410137 Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä 5 op
AY5410136 Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassikot 5 op
AY5425020 Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 5 op
AY5410138 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimus 5 op

UEF:ssä toteutetun tutkinnonuudistuksen seurauksena sosiaali- ja terveyshallintotieteen opinnot muuttuvat aiemmasta siten, että lukuvuodesta 2017-2018 alkaen avoimessa yliopistossa voi suorittaa ainoastaan Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot 30 op. Opiskelijoilta ei enää edellytetä aiempaa sosiaali- ja terveysalan tutkintoa, jolla sai aiemmin aineopinnoista sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopinnot hyväksiluettua. Näin ollen sosiaali- ja terveyshallintotiedettä voi opiskella kuka tahansa, mutta tutkintotavoitteisesti opiskelevalla tulee olla jokin amk- tai yliopistotason tutkinto takanaan. Keväästä 2018 alkaen tutkinto-opiskelijaksi suoraan maisteriohjelmaan voi hakea joko vanhoilla aineopinnoilla tai nyt tarjolla olevilla uusimuotoisilla perusopinnoilla. Valintaperusteina tulee olemaan joko vanhamuotoiset aineopinnot tai uudet perusopinnot sekä aiempi amk- tai yliopistotutkinto.

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen perusopintojen (30 op) sisällöt vastaavat aiempia sosiaali- ja terveyshallintotieteen aineopintoja, vain laajuudeltaan ne ovat hieman suppeammat. Ne opiskelijat, jotka ovat aloittaneet aineopinnot ennen lukuvuotta 2017-18, saavat tehdä opinnot loppuun aineopintoina. Heidät integroidaan perusopintojen opintojaksoille, missä totutus voi olla laajempi tai suppeampi riippuen opintojakson laajuudesta.

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelijat 15 euroa). Lisäksi UEF:n avoimen yliopiston opintomaksut 220 euroa/opintokokonaisuus. Perusopintojen opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta ilmoittautumislukukaudesta alkaen.

Ilmoittautuminen opintokokonaistuuteen viimeistään 4.9. Yksittäisille verkko-opintojaksoille ilmoittautuminen suoraan UEF:n Avoimeen yliopistoon.

 

KURSSIKUVAUKSET:

 

Perusopintojen johtadantoluento 0 op

On mahdollista seurata verkkovälitteisesti ke 6.9. klo 16-18. Ilmoittautuminen kesäyliopistoon kesayo@jyu.fi viimeistään ma 4.9.
 

AKATEEMISISTA OPISKELUTAIDOISTA TYÖELÄMÄVALMIUKSIIN, 5 op (OPIT)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy akateemisen opiskelun piirteisiin ja pohtii akateemiseksi toimijaksi kasvun vaatimuksia. Tunnistaa ja tavoitteellisesti arvioi, hyödyntää ja kehittää omia oppimis- ja työelämävalmiuksia ja -taitoja akateemisena toimijana ja verkkoympäristössä. Oppii tiedonhakua. Aktivoituu tieteen seuraamiseen lähdekriittisyyttä soveltaen. Tunnistaa tieteellisyyden keskeisiä piirteitä ja ymmärtää teorian kytköksiä arjen ilmiöihin. Tunnistaa tieteelliseen toimintaan liittyviä eettisiä periaatteita. Hyödyntää lähdemateriaalia tieteellisen kirjoittamisen periaattein ja soveltaa teoreettista tietoa käytäntöön kriittistä reflektointia harjoitellen itseohjautuvasti ja verkkoympäristössä.

Sisältö: Oman oppimisen ja oppijuuden sekä työelämävalmiuksien analysointi ja pohdinta. Tieteen kriittinen mediaseuranta. tieteellisyyden peruskäsitteisiin perehtyminen ja soveltaminen arjen ilmiöihin. Tieteen eettisiin periaatteisiin perehtyminen. Verkkokeskustelu ja rakentavat vertaispalautteet. Tieteellinen argumentointi oppimistehtävissä tieteellisiä lähteitä hyödyntäen sekä tieteellisen kirjoittamisen pelisääntöjä tunnistaen ja noudattaen.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %

Oppimateriaalit: Opintojaksolla erikseen ilmoitettava kirjallisuus.

Arvosteluperusteet: hyv - hyl

Opettaja: Tutkijatohtori Sanna Laulainen

Ajankohta: 4.9.-9.10.2017

Lisätietoja: Jakso aiemmin Johdatus akateemisiin opiskelutaitoihin 2 op

 

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN LÄHTÖKOHDAT, 5 op (SOTELKO)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii sosiaali- ja terveyshallintotieteen lähtökohdat ja peruskäsitteet. Tunnistaa sosiaali- ja terveyshallintotieteen oppialat erityistieteinä ja tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisten uudistusten sekä laajempien muutosten suhteet ja merkityksen yhteiskunnassa. Ymmärtää tiedon käyttämisen ja soveltamisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisessa ja päätöksenteossa.

Sisältö:
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen peruskäsitteet. Tieteellisen tiedon, ajattelun ja toiminnan perusymmärrys ja soveltaminen. Hallintotieteiden paradigmakehityksen päälinjojen suhde sosiaali- ja terveyshallintotieteisiin ja yleisemmin hallinto- ja organisaatiotieteisiin.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkokeskustelu

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %

Oppimateriaali:

1) Salminen, Ari 2009 (kokonaan uudistettu painos): Hallintotiede. Edita, Helsinki

2) Virtanen, Turo, Ahonen, Pertti, Syväjärvi, Antti, Vartiainen, Pirkko, Vartola, Juha, Vuori, Jari (toim.) 2011.Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä? Mitä? Minne? Tampere University Press. Artikkelit Juha Vartola: Suomalaisen hallinnon tutkimuksen juuria etsimässä, s. 25-72 sekä Vuokko Niiranen & Johanna Lammintakanen: Hallintotieteen rajapinnoilla sosiaalihallintotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimuksen alan ja kohteen näkökulmia, s. 113-139.

3)  Niiranen, Vuokko & Seppänen-Järvelä, Riitta & Sinkkonen, Merja, & Vartiainen, Pirkko (2011): Johtaminen sosiaalialalla. Gaudeamus, Helsinki. (luvut 1-4, 6.).

4) Vuori, Jari (2007) Terveys ja johtaminen. Terveyshallintotiede terveydenhuollon työyhteisöissä. 2. painos. WSOY, Helsinki s. 7-74.

Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali Hallinnon tutkimus -lehdestä.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: professori Vuokko Niiranen

Ajankohta: 16.10.-31.12.2017

Lisätietoja: Jakso aiemmin Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteeseen 6 op

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJÄRJESTELMÄ, 5 op (SOTEPAL)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija oppii analysoimaan ja jäsentämään suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuutta sekä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon poliittishallinnollista järjestelmää, päätöksentekoa ja ohjausta kunta, alue/ maakunta ja valtion tasolla. Tunnistaa taloudellisen ohjauksen roolin palvelujärjestelmässä. Tunnistaa ja oppii tulkitsemaan keskeistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä.

Sisältö:
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuus ja uudistamissuunnat. Taloudellinen organisointi, päätöksenteko, ohjaus ja toimeenpano sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %

Oppimateriaalit: Oppimisympäristössä ilmoitettu soveltuva verkkomateriaali ja oheiskirjallisuus

1) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2017) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo. SOVELTUVIN OSIN (3. päivitetty painos)

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: professori Johanna Lammintakanen

Ajankohta: 25.9.-31.12.2017

Lisätietoja: Jakso aiemmin Sosiaali- ja terveydenhuolto poliittishallinnollisena järjestelmänä 7 op

 

JOHTAMIS- JA ORGANISAATIOTIETEIDEN KLASSIKOT 5 op (KLASS)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa keskeiset koulukunnat ja kehityksen murroskohdat hallinto-, organisaatio- ja johtamistieteissä. Muistaa mitkä ovat olleet keskeisiä tiedollisia virstanpylväitä erityisesti teollistumista edeltävänä aikakautena aina vuodesta 1491 (eKr.) 1900 -luvun alkuun. Pystyy päättelemään, miten teollistuminen ja valtioiden synty ja kasvu eriyttivät organisaatiotutkimuksen liike- ja kauppa- ja taloustieteiksi sekä julkishallinto ja politiikkatieteiksi.

Sisältö:
Organisaatio- ja hallintotieteiden koulukunnat, keskiaika, kapitalismin ja teollistumisen aikakauden vaikutus modernien organisaatioiden syntyyn ja niiden käsitteelliset ilmentymät nykypäivän organisaatioissa.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely, verkkotentti

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100%

Oppimateriaalit:

1) Aschorn U. ym.: Yhteiskunta ja terveys. Klassisia teoreettisia näkökulmia. Gaudeamus, Hki 2010.

2) Harisalo, R. 2008. Organisaatioteoriat. Tampere, University Press.

3) Morgan, G. 1999, myös muut painokset käy.: Images of Organization. Sage, London.

4) Vuori, J. 2011. Hallinto- ja organisaatioteorioiden tiedon arkeologia: tulisiko yksityisten ja julkisten organisaatioiden historia kirjoittaa uudelleen? Teoksessa Virtanen T. et al. Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampereen yliopistopaino Oy, 2011.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: professori Jari Vuori

Verkkotenttipäivät: 19.9., 12.12., 14.3. ja 13.6.

Liaätietoja: Jakso aiemmin Johtamis- ja organisaatiotieteiden klassiset teoriat 7 op

 

 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAMISEN PERUSTEET, 5 op (JOPE)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija tunnistaa johtamisen peruskäsitteet ja osaa käyttää niitä kirjallisessa ja suullisessa keskustelussa. Tuntee johtamisteoreettisia suuntauksia ja hyödyntää niitä johtamisen analysoinnissa. Tuntee henkilöstövoimavarojen ja muutoksen teoriaa ja osaa soveltaa sitä käytännön tilanteiden jäsentämiseen. Soveltaa johtamisen teoriatietoa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kontekstiin että omaan johtamisen kokemusmaailmaansa.

Sisältö:
Monimuotoinen johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Johtamisen käsitteet, määrittely ja johtamisteoreettiset suuntaukset. Uudistuva sosiaali- ja terveydenhuolto ja henkilöstövoimavarojen johtaminen. Muutostilanteet johtamisen haasteena.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100%

Oppimateriaalit:

1) Seeck, Hannele (2008) Johtamisopit Suomessa. Gaudeamus, Helsinki.

2) Rissanen, Sari & Lammintakanen, Johanna (2015) Sosiaali- ja terveysjohtaminen. WSOY, Porvoo.

Arvosteluperusteet: 0–5

Opettaja: tutkijatohtori Sanna Laulainen

Ajankohta: 15.1.-26.3.2018

Liaätietoja: Jakso aiemmin Sosiaali- ja terveysjohtamisen perusteet 6 op

 

SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN TUTKIMUS, 5 op (SOTETUT)

Osaamistavoitteet:
Opiskelija perehtyy sosiaali- ja terveyshallintotieteen tieteenalaan, tutkimusalueeseen ja tutkimuksiin. Perehtyy metodologiaan ja tutkimuksissa käytettyihin metodologisiin valintoihin. Saa valmiuksia tiedonhankintaan valitsemassaan aiheessa.

Sisältö:
Sosiaali- ja terveyshallintotieteeteen tutkimusalueeseen ja metodologiaan perehtyminen soveltuvan kirjallisuuden avulla. Tutkimuksella tuotetun tiedon soveltaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä.

Suoritustavat: Oppimistehtävät, verkkotyöskentely

Toteutustavat: Verkko-opintojakso 100 %

Oppimateriaali:

1) Kakkuri-Knuuttila Marja-Liisa & Heinlahti Kaisa 2006. Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Gaudeamus, Helsinki. (soveltuvin osin: johdanto, luku 3: tieteen taustaoletukset)

2) Raunio Kyösti 1999. Positivismi ja ihmistiede sosiaalitutkimuksen perustat ja käytännöt. Gaudeamus, Helsinki

3) Sinkkonen Sirkka & Kinnunen Juha 1999. Terveystieteiden eriytymisprosessi, terveyshallintotieteen identiteetti ja suhde lähitieteisiin. Hoitotiede 11(6), 311–324.

4) Leila Haaparanta & Ilkka Niiniluoto 2016. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Gaudeamus, Helsinki.

5) Opintojaksolla ilmoitettava muu materiaali.

Arvosteluperusteet: 0-5

Opettaja: Erikoistutkija Helena Taskinen

Ajankohta: 12.3.-14.5.2018.

Lisätietoja: Jakso aiemmin Johdatus sosiaali- ja terveyshallintotieteen tutkimukseen 7 op

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.