Jyväskylän kesäyliopisto

A. LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PERUSOPINNOT 25 op, lv. 2017-2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
4.9.2017 - 3.6.2018
Ilmoittautuminen alkaa
1.6.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

LIIKUNTALÄÄKETIEDE

Liikuntalääketieteen opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Perus- ja aineopintoihin sisältyvät keskeiset fyysisen suorituskyvyn mittaukset ja lisäksi perehdytään liikunnan turvallisuuteen sekä liikunnan käyttömahdollisuuksiin monien kansansairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Opinnoissa tarkastellaan myös liikunnan edistämisen yhteiskunnallista merkitystä.

Liikuntalääketiede oppiaineena sopii liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Liikuntalääketieteen perus- ja aineopintojen tavoitteena on tuottaa asiantuntijataitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on yliopistonlehtori, dos. Mika Venojärvi. Oppiaineen koordinaattorina Avoimessa yliopistossa toimii suunnittelija, TtT Annamari Lastunen. Liikuntalääketieteen opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen opintojen päivitystarve arvioidaan oppiaineen vastuuopettajan kanssa.

Liikuntalääketieteen perusopinnot 25 op AY7021500, verkko-opinnot

Johdantoluennot (0 op), ma 4.9.2017 klo 16-17.30 
Elimistön rakenne ja toiminta (4 op) - AY7021902
Liikuntafysiologian ja biomekaniikan perusteet (4 op) - AY7021502
Liikunta ja sairaudet (4 op) - AY7021504
Ravitsemus ja liikunta (3 op) - AY7021503
Liikunnan turvallisuus (4 op) - AY7021505
Terveyskunto terveyden edistäjänä (6 op) - AY7021509
Soveltuvat muut opinnot 2-3 op
- Voidaan hyväksyä myös muita liikuntalääketieteeseen liittyviä opintoja ja kirjallisuustenttejä, jotka opiaineen vastuuhenkilö hyväksyy.

Opinto-oikeus on voimassa kolme lukukautta.

Opintomaksut yhteensä 250 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 235 euro). Opintomaksut maksetaan verkkopankissa kahdessa osassa: Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksu 30 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 15 euroa) maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen (UEF) avoimen yliopiston opintomaksu 220 euroa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.

Kesäyliopisto ottaa vastaan ilmoittautumisia vain opintokokonaisuuteen. Yksittäisiä verkkojaksoja suorittavat ilmoittautuvat suoraan UEF:n avoimeen yliopistoon.

Ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen on päättynyt, mutta ilmoittatua voi vielä  8.9. saakka.  Ilmoittautuminen on sitova. Kesäyliopisto toimittaa ilmoittautuneille ohjeet UEF:n avoimeen yliopistoon rekisteröitymiseen kun ilmoittautumisaika opintoihin on päättynyt. OPINTORYHMÄSSÄ VIELÄ TILAA.

 

 

AY7020500 PERUSOPINNOT 25 op

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija

• osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan
• osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa
• tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa 
• osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen
• osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa
• osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia
• tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan
• osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee liikunnan keskeisimmät vaikutukset ihmiselimistöön ja hänellä on valmiuksia arvioida liikunnan soveltuvuutta terveyden edistämiseen yksilötasolla eri elämänvaiheissa ja erilaisissa terveydentiloissa.


JOHDANTOLUENNOT  

Sisältö: Johdanto liikuntalääketieteen perusopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Toteutustavat: Luennot 2 t, ma 4.9.2017 klo 16-17.30.
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija
Lisätiedot: Luennot välitetään raaliaikaisesti yhteistyöoppilaitoksiin. Ilmoittaudu kesäyliopistoon viikkoa ennen luentoa kesayo@jyu.fi jos haluat seurata luennon reaaliaikaisesti.                                  


AY7021902 ELIMISTÖN RAKENNE JA TOIMINTA 4 op.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan pääpiirteet ja hänellä on peruskäsitys siitä, miten elimistön eri elinjärjestelmien toimintaa voidaan tutkia.
Sisältö: Elinjärjestelmät, aistit, solut ja kudokset
Oppimateriaali: Nienstedt ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia. WSOY, uusin painos.  Muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali. Aihepiiriin valmistavaksi oheismateriaaliksi suositellaan Litmanen, H. ym.: Kunnon kirja. WSOY, uusin painos.
Toteutustavat: Verkkoluennot ja -tentti
Ajankohta: syyskuu, marraskuu, helmikuu ja kesäkuu
Arviointi: 0-5
Opettaja: FT, TtM Tiina Heikkinen
Lisätiedot: Opintojakso kuuluu Lääketieteen perusteita -perusopintokokonaisuuteen.


AY7021502 LIIKUNTAFYSIOLOGIAN JA BIOMEKANIIKAN PERUSTEET 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää pääpiirteissään liikunnan biologiset säätelyjärjestelmät ja osaa kuvata ihmiskehon rakenteen ja toiminnan, elimistön välittömät ja pitkäaikaiset vasteet liikuntaan erilaisissa tilanteissa

Sisältö: Lihastyön energia-aineenvaihdunta, lihastoiminta ja sen säätely, kestävyys- ja voimaharjoittelun vaikutukset elimistössä, harjoittelun vaikutukset aineenvaihduntaan sekä hengitys- ja verenkiertoelimistöön, lämmönsäätelyn periaatteet sekä biomekaniikan peruskäsitteitä ja sovelluksia

Oppimateriaali:
• Kauranen K, Nurkka N. Biomekaniikkaa liikunnan ja terveydenhuollon ammattilaisille. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 166. Tammerprint Oy, Tampere 2010. 435 s. (soveltuvin osin).
• Ahonen J, Sandström M. Liikkuva Ihminen -aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-kustannus Oy, Lahti  2011, 352 sivua (soveltuvin osin).
Suoritustapa: verkko-opinnot
Ajankohta: verkkotyöskentely ajalla 4.9-20.11.2017
verkkotentti auki ma 25.9 klo 9.00- ma 2.10.2017 klo 9.00 välisen ajan
Uusintatentti auki ma 13.11 klo 9.00 –ma 20.11. klo 9.00 välisen ajan
Laskuharjoitukset palautettava 30.10 mennessä. 
Arviointi: 0-5
Opettaja: FT Mika Venojärvi


AY7021504 LIIKUNTA JA SAIRAUDET 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään tavallisimpien pitkäaikaissairauksien patofysiologian sekä, liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa sairauksien vaatimat turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

Sisältö: Liikunnan vaikutukset sydän- ja verenkiertosairauksiin, lihavuuteen, metaboliseen oireyhtymään ja diabetekseen, tavallisimpiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengityselimistönsairauksiin sekä yleisimpiin mielenterveyden ongelmiin. Liikunnan merkitys ikääntyneiden toimintakyvylle. Liikunnan turvallisuus pitkäaikaissairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali:
• liikunnan Käypä hoito-suositus,
www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/naytaartikkeli/tunnus/hoi50075
• Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. 699s.
• Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
• muu kurssilla ilmoitettava materiaali
Suoritustapa/Modes of study: verkko-opiskelu
Ajankohta: 16.10-31.12.2017
Arviointi/evaluation criteria: 0-5
Opettaja: FT, TtM Jani Lappalainen


AY7021505 LIIKUNNAN TURVALLISUUS 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata liikunnan yhteydessä huomioitavat keskeiset turvallisuusnäkökohdat ja tuntee tavallisimmat liikunta- ja urheiluvammat, niiden ehkäisyn ja ensiavun periaatteet sekä kehonhuollon merkityksen.

Sisältö: Liikunnan terveysvaarat ja -hyödyt, terveysvaarojen patofysiologia, liikuntavammat ja niiden ensiapu ja hoito, doping
Ajankohta: 26.2-15.4.2018
Oppimateriaali:
• Hautala T, Ruuhinen H. Urheiluvammat: ehkäise, tunnista, hoida, Docendo Finland Oy 2011
• Thompson WR, Gordon NF, Pescatello LS (toim.). ACSM’s Guidelines for exercise testing and prescription. American College of Sports Medicine. Lippincott Williams & Wilkins, USA, 2009. 380 s. (sivut 2-39). 
• Keskinen K, Häkkinen K ja Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja 161.Tammerprint oy, 2010. 304s. (soveltuvin osin)
• Suni J, Taulaniemi A. Terveyskunnon testaus. Sanoma Pro 2012. 325s. (soveltuvin osin)
• Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5 painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna 2012. (soveltuvin osin)
• Walker B. Urheiluvammat -ennaltaehkäisy, hoito, kuntoutus ja kinesioteippaus. VK-kustannus Oy, Lahti  2014, 307 s. (soveltuvin osin).
Suoritustapa: verkko-opinnot.
Arviointi: 0-5
Opettaja: FT, TtM Tiina Heikkinen


AY7021503 RAVITSEMUS JA LIIKUNTA 3 op
 
Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Oppimateriaali: Verkossa oleva materiaali. Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.
Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely ja verkkotentti. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.
Ajankohta: 18.9.-13.11.2017 tai 4.1.-1.3.2018 (opintojakso suositellaan tehtäväksi tammikuussa 2018)
Arvostelu: 0-5
Opettaja: Dos. Jaakko Mursu
Lisätiedot: Opintojakso järjestetään kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Opintojakso kuuluu myös liikuntalääketieteen perusopintokokonaisuuteen. Mikäli opiskelija on suorittanut aiemmin perusopintoihin kuuluneen opintojakson Ravitsemus, liikunta ja terveys 3 op yli viisi vuotta sitten, ei sitä hyväksytä enää perusopintoihin vaan opintojakso tulee suorittaa uudelleen (pätee myös korvaavuuksia haettaessa eli yli viisi vuotta vanhalla suorituksella ei korvaavuutta myönnetä).


AY7021509 TERVEYSKUNTO TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ 6 op
 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

• perustella liikunnan roolia terveyden edistämisessä yksilö- ja väestötasolla
• kuvata terveyskunnon osa-alueet ja perustella sen merkityksen ihmisen kehitykselle ja terveydelle elämän eri vaiheissa
• ohjata ja suorittaa turvallisuusnäkökulmat huomioiden keskeiset terveyskunnon mittaamisen testit ja tulkita mittaustulokset.
• laatia terveyttä edistävän liikuntasuosituksen mittaustulosten perusteella

Sisältö: Terveyskunto, fyysinen suorituskyky ja terveyskunnon mittaamisen periaatteet ja käytännön harjoitukset sekä niiden tulosten tarkastelu. Liikuntasuositusten laatiminen mittaustulosten pohjalta nuorelle, työikäiselle ja ikääntyvälle. Elintapoihin liittyvät terveyden riskitekijät ja liikunta terveyden edistämisessä.
Ajankohta: 2.4-3.6.2018
Oppimateriaali:
• Fogelholm M, Vuori I, Vasankari T (toim.). Terveysliikunta.  2., uudist. painos. Kustannus Oy Duodecim, UKK-instituutti. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2011. 250 s. (soveltuvin osin)
• Vuori I, Taimela S, Kujala U (toim.). Liikuntalääketiede. 3-5. painos. Kustannus Oy Duodecim. Karisto Oy:n kirja-paino, Hämeenlinna 2012. 699s. (soveltuvin osin)
• Suni J, Taulaniemi A (toim.). Terveyskunnon testaus - menetelmiä terveysliikunnan edistämiseen. Sanoma Pro, Helsinki 2012. (soveltuvin osin)
• Keskinen KL, Häkkinen K, Kallinen M (toim.). Kuntotestauksen käsikirja. 2., uud. painos. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu nro 161. Tammerprint Oy, Tampere 2010 (soveltuvin osin)
• Vuori I. Liikuntaa lääkkeeksi. Readme.fi. 2015. 552s. (soveltuvin osin).
• Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali

Suoritustapa: Verkko-opinnot. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä

Arviointi: 0-5
Opettaja: FT Jani Lappalainen

 

SOVELTUVAT MUUT OPINNOT 2 - 3 op

Liikuntalääketieteen perus- tai aineopintoihin voidaan opintovaatimuksissa mainittujen opintojaksojen lisäksi hyväksyä myös muita liikuntalääketieteeseen liittyviä opintoja tai kirjallisuustenttejä, jotka oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy. Opintojen hyväksymistä haetaan erillisellä lomakkeella.

 

 

Näytä kaikki kurssit.