Jyväskylän kesäyliopisto

J Johdatus maantieteeseen 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
11.9.2017 - 15.10.2017
2 tuntia
Ilmoittautuminen alkaa
2.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sisältö:

Opintojakson aikana opiskelija omaksuu tietoja koskien maantieteen kehityshistoriaa ja luonnetta sekä maantieteen keskeisiä kysymyksenasetteluita, tutkimusmetodiikkoja ja tutkimuksen kohteita. Hän tutustuu maantieteen osalohkoihin sovelluksineen, maantieteen historian ja maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen Turun yliopistossa.

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on monipuolinen yleiskuva maantieteestä tieteenalana; sen sisällöistä, historiasta, pääsuunnista ja tutkimusmenetelmistä.

Opintosuoritukset: johdatus maantieteeseen -esseen palauttaminen su 15.10.

Opetus Verkko-opiskelu 11.9. - 15.10.2017. Palautetta verkkoharjoitustyöstä-(AC) to 28.9. klo 17.00–18.30 

 

Arviointi 0-5

Kirjallisuus
Luentotallenteet: Timo Pitkänen (2013). Johdatus maantieteeseen.
Helmi Seppälä (2016). Maantieteen osa-alueet.

Kirjallinen oppimateriaali (verkkomateriaalina Moodlessa):
1. Käyhkö, J. (2002). Luonnonmaantieteen perusteet. Opetusmoniste.
2. Malmsten, J. (2012). Ihmismaantiede matkalla - johdantoa ihmismaantieteeseen. Opetusmoniste.
3. Massey, D. (2008). Globaali paikan tuntu. Teoksessa Lehtonen, M., Rantanen, P. & J. Valkonen (toim.): Samanaikainen tila, 17 - 31. Vastapaino, Tampere.
4. Massey, D. (2008). Politiikka ja tila-aika. Teoksessa Lehtonen, M., Rantanen, P. & J. Valkonen (toim.): Samanaikainen tila, s. 32 - 64. Vastapaino, Tampere.
5. Warf, B. (2006). History of geography. Teoksessa Warf, B. (toim.) Encyclopedia of Human Geography. SAGE, London.
6. Capel, H. (1981/1996). Institutionalisation of geography and strategies of change. Teoksessa Stoddard, D. (toim.) Geography, Ideology and Social Concern, 37 - 69. Basil Blackwell, Oxford.
7. Granö, O. (1990). Eurooppalaisen maantieteen perinne. Terra 102 (1), 16 - 21.
8. Tuominen, O. & Mielonen, M. (1988). Turun yliopiston maantieteen laitos 1924 - 1987. Terra 100 (2), 120 - 147.
9. Jackson, P. (2006). Thinking geographically. Geography 91 (3), 199 - 204.
10. Kwan, M.-P. (2004). Beyond difference: From canonical geography to hybrid geographies. Annals of the Association of American Geographers 94, 756 - 763.
11. Woodyer, T. & Geoghegan, H. (2012). (Re)enchanting geography? The nature of being critical and the character of critique in human geography. Progress in Human Geography 37, 195 - 214.
12. Tadaki, M., Salmond, J., Le Heron, R. & Brierley, G. (2012). Nature, culture, and the work of physical geography. Transactions of the Institute of British Geographers 37, 547 - 562.
13. Hicks, D. (2007). Lessons for the future: a geographical contribution. Geography 92, 179 - 188.
14. Murayama, Y. (2001). Geography with GIS. GeoJournal 52, 165 - 171.
15. Sui, D. & DeLyser, D. (2012). Crossing the qualitative-quantitative chasm I: Hybrid geographies, the spatial turn, and volunteered geographic information (VGI). Progress in Human Geography 37, 111 - 124.
16. Sui, D. & DeLyser, D. (2012). Crossing the qualitative-quantitative divide II: Inventive approaches to big data, mobile methods, and rhythmanalysis. Progress in Human Geography 37, 293 - 305.
Opettaja Helmi Seppälä

Opintomaksut Opintojakson opintomaksu sisältyy opintokokonaisuuden hintaan. Erikseen jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 60 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 60 euroa.

Ilmoittautuminen viimeistään 1.9.

Näytä kaikki kurssit.