Jyväskylän kesäyliopisto

C. Valtiosääntöoikeus 7 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
OTK Juhani Kortteinen
Aika
17.11.2017 - 14.2.2018
Ilmoittautuminen alkaa
19.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
10.11.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Ilmoittautuminen kurssille on päättynyt, mutta opintoihin on mahdollista tulla vielä mukaan. Ilmoittautuminen verkossa viimeistään 10.11. ja sen jälkeen ottamalla yhteyttä kesäyliopiston toimistoon koulutussihteeri Hanna Rajalaan p. 044 760 3730, hanna.rajala@jyu.fi  

 

Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan aineopintoja (ONOM1006)

Edeltävät opinnot Johdatus oikeustieteeseen (2-5 op) hyväksytty suorittaminen.

Sisältö:
Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia
Valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema
Eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto
Lainsäädäntövalta
Hallitusvalta
Tuomiovallan käytön perusteet
Laillisuusvalvonta
Kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen
EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen, Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys valtiosääntöoikeuden asemasta Suomen oikeusjärjestelmässä ja suhteesta muihin oikeudenaloihin. Hänellä on selkeä kokonaiskuva valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista.

Hän pystyy tunnistamaan oikeudellisten ilmiöiden valtiosääntöoikeudellisia kytkentöjä ja soveltamaan perustuslain säännöksiä oikeudellisten ilmiöiden tarkastelussa. Hän ymmärtää erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien oikeudellisen merkityksen ja kykenee hyödyntämään niitä oikeudellisessa argumentaatiossa.

Opintosuoritukset
Vaihtoehto 1: Kirjallinen tentti ja harjoitustyö (aineistotehtävä).
Vaihtoehto 2: Kirjallinen tentti. Tässä vaihtoehdossa kirjallisuustentin aineisto on laajempi kuin niillä, jotka suorittavat myös aineistotehtävän.

Opetus: Luennot 18 t. Luennoilla ei ole läsnäolovelvollisuutta, mutta luennoille osallistuminen on suositeltavaa, luennot tukevat oppimista ja asioiden omaksumista.

Ajankohta: 17.-18.11. ja 24.-25.11.2017 pe klo 17-20.30 ja la klo 9-14.30 
                                           
Opettaja:
 OTK Juhani Kortteinen

Tenttipäivät:  ke 13.12., 17.1., 14.2. klo 18 - 21

Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 10 vrk ennen tenttiä. Ilmoittautuminen on peruttava, jos et tule tenttiin.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus:

Ilmoitettava materiaali,  Säädökset

- Jyränki, Antero - Husa, Jaakko: Valtiosääntöoikeus, 2012, s. 64-372 (e-kirja).
- Hallberg, Pekka - Karapuu, Heikki - Ojanen, Tuomas - Scheinin, Martin - Tuori, - Kaarlo - Viljanen, Veli-Pekka:Perusoikeudet, (2011), s. 61-213, 227-315, 389-491, 549-604, 671-752 ja 783-808 (eli luvut II ja III.2-4, III.6-8, III.11, III.14-15 ja III.17)(e-kirja).

Lisäksi seuraavat artikkelit (e-aineisto):
Ojanen, Tuomas: Valtiosääntöoikeus kansainvälistymisen välittäjänä ja kohteena. Lakimies 2014, s. 937-952.
Ojanen, Tuomas: Perusoikeuspluralismi kotimaisessa tuomioistuimessa. Defensor Legis 2011, s. 442-455.
Tuori, Kaarlo: Tuomarivaltio - uhka vai myytti? Lakimies 2003, 915-943.
Tuori, Kaarlo: Vallanjako - vaiettu oppi. Lakimies 2005, s. 1021-1049
Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallan käyttäjänä muuttunut? Lakimies 2005, s.1050 - 1064.

Kirjallisuuden saatavuus: Kaikki materiaali on saatavina e-aineistona. E-kirjat voi lukea Turun yliopiston kirjaston kautta utu-tunnuksella, samoin artikkelit (Lakimies ja Defensor legis) saa kirjaston kautta e-materiaalina. Tarvittavan utu-tunnuksen saa siinä vaiheessa kun ilmoittautuu Turun avoimeen yliopistoon.

Opintomaksut:  Kesäyliopiston opintomaksu 180 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 90 euroa) ja   TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 10.11.

 

Näytä kaikki kurssit.