Jyväskylän kesäyliopisto

F. Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op, kevät 2018

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Prof. Outi Korhonen
Aika
23.3.2018 - 31.8.2018
Ilmoittautuminen alkaa
26.4.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
29.1.2018
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
230,00 €

Kansainvälinen oikeus on TY:n oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Oikeudenalojen perusteita koskevien opintojaksojen tavoitteena on antaa perustiedot ja kokonaiskuva kunkin oikeudenalan keskeisistä lähtökohdista ja yleisistä opeista sekä niiden yhteyksistä muuhun oikeusjärjestykseen ja -ajatteluun.

Edeltävät pakolliset opinnot:
Johdatus oikeustieteeseen opintojakson (2-5 op) hyväksytty suorittaminen. Kansainvälisen oikeuden opintojakson tenttiin voi osallistua vasta kun Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on suoritettu hyväksytysti.

 

Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op             

Osaamistavoitteet:
1) opiskelija hallitsee kansainvälisen oikeuden tärkeimmät opit ja säännöt
2) opiskelija osaa soveltaa kansainvälistä oikeutta maailman ongelmiin
3) opiskelija osaa analysoida kriittisesti kansainvälisen järjestelmän oikeudellisia ongelmia ja niihin sovellettuja ratkaisuja
4) opiskelija hallitsee kansainvälisoikeudellista peruskirjallisuutta, tuomioistuinratkaisuja ja säädösaineistoa; ja pystyy soveltamaan niiden sisältämää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti

Sisältö
‐ kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis‐ ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa‐alueet
‐ oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna
‐ kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit
‐ tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia
‐ kansainvälisen oikeuden soveltaminen, kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset)

Toteutustapa: Luennot (24 t) , harjoitusten ohjaus (enint. 8 tuntia), keskustelut oppimateriaalin pohjalta.Tentti Moodlessa.

Opetus: ti-to 10.-12.4.2018 klo 9-16.30

Opettaja: Prof. Outi Korhonen

Oppimateriaalit
Luennot ja luennoilla käsiteltävä materiaali Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kurssin vaatimuksiin lukeutuvat seuraavat säädökset:

YK:n peruskirja ja Kansainvälisen tuomioistuimen perussääntö (SopS 1/1956) Valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus (SopS 33/1980) YK:n merioikeusyleissopimus (SopS 50/1996) YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus

Kirjallisuus:
Dixon, Martin, Textbook on International Law (Oxford University Press, 7th ed. tai myöh.)

Tentti: Tentitään Moodlessa 23.4. ja 4.6. Kirjoja ja muuta materiaalia saa käyttää. Ilmoittautuminen kesäyliopistoon10 vrk ennen tenttiä.

Arviointi: Numerolla 0‐5

Opintomaksut yhteensä 250 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 135 euroa). Opintomaksu maksetaan kahdessa osassa: kesäyliopiston opintomaksu 230 euroa (JY:n perustutkinto-opiskelija 115 euroa) maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Turun yliopiston (TY) avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa TY:n avoimeen yliopistoon opiskelijaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Ohjeet TY:oon rekisteröitymiseen toimitetaan sähköpostilla kesäyliopistoon ilmoittautuneille.

 

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 12.2. HUOM! ilmoittautumisen aikainen ajankohta.

 

Näytä kaikki kurssit.