Jyväskylän kesäyliopisto

A. Johdatus oikeustieteeseen 2 op, pakolliset edeltävät opinnot

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettajatieto puuttuu
Aika
1.9.2017 - 13.12.2017
Ilmoittautuminen alkaa
8.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.10.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

Ennen Turun oikeustieteellisille opintojaksoille osallistumista avoimen yliopiston opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti  Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 op). Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita ja oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

Vastaavat opinnot muualla suorittanut voi hakea korvaavuutta kurssille. Johdatus oikeustieteeseen -kurssi on TY:n yliopiston Avoimen yliopiston oma kurssi eikä sen suoritusta voi sisällyttää oikeustieteellisen tiedekunnan  ON- tai  OTM-tutkinnon valinnaisiin opintoihin eikä sitä huomioida avoimen yliopiston väylähaussa. Jos olet suorittanut yliopisto- /AMK-tasoisia oikeustieteen opintoja, voit hakea korvaavuutta johdantokurssille. Korvaavuusanomuksen ja ohjeet löydät TY:n avoimen yliopiston verkkosivulta


PAKOLLISET EDELTÄVÄT OPINNOT:

Ennen syksyllä alkavia oikeustieteiden aineopintoja, Johdatus oikeustieteeseen kurssin (2 op) voi suorittaa Turun yliopiston avoimen yliopiston järjestämänä verkkokurssina. Ilmoittautuminen suoraan TY:n Avoimeen yliopistoon.

 Kurssille ilmoittautuminen tehdään suoraan TY:n Avoimeen yliopistoon ja kurssin opintomaksu 30 euroa maksetaan siinä yhteydessä. Kurssin voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Kurssin suorittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa (esim. pari kuukautta). Ohjaavaa materiaalia, luentotallenteita, tehtäviä, oikeustapauksia ja oppimateriaalia on Moodle-verkkoympäristössä. Kurssi tentitään Moodlessa (kotitenttinä). Kurssin opinto-oikeuteen sisältyy kolme tenttimahdollisuutta. Tenttien aikataulut löydät kurssikuvauksesta TY:n avoimen yliopiston verkkosivulta.
Syksyn 2017 kurssi

 

Johdatus oikeustieteseen (2 op)  TÄMÄ KURSSI ON PERUTTU

Toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Lähiopetus pidetään Jyväskylässä (1 pv). Etäopetus pidetään iltaisin ja siihen voi osallitua myös omalta koneeltaan.

1. Yleinen kuvaus tavoitteista:
Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä.

2. Oppimistavoitteet:
Kun opintojakso on suoritettu, opiskelijalla on yleiskuva oikeuden, oikeustieteen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta ja oikeudesta yhteiskunnallisena ilmiönä. Opiskelija kykenee selostamaan oikeusjärjestyksen ja oikeusjärjestelmän käsitteet ja oikeudellisen ratkaisutoiminnan lähtökohdat. Opiskelijalla on perustavat valmiudet oikeudellisten ongelmien tunnistamiseen, oikeudellisen tiedon hankintaan ja jäsentelyyn sekä oikeudellisten tulkintalauseiden esittämiseen. Hän pystyy erittelemään kurssiin kuuluvien oikeudenalojen keskeiset käsitteitä ja normeja ja esittämään normien vaihtoehtoisista tulkinnoista perusteltuja kannanottoja. Opiskelijalla on alustavat edellytykset oikeudellisten tekstien ymmärtämiselle, ja hän tunnistaa oikeudelliset käytännöt oikeusjärjestyksen osana.

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelijalla on tarvittavat valmiudet oikeustieteellisiin opintoihin sekä taidot oman oppimisen ja opiskelun suunnitteluun ja arviointiin.

Sisältö:
– peruskuvan antaminen oikeusjärjestyksen ja oikeudellisten ongelmien luonteesta
– oikeudelliset peruskäsitteet
– oikeuslähteet ja niiden käyttäminen oikeudellisessa tulkinnassa
– oikeudellisen ratkaisutoiminnan teoreettiset ja käytännölliset perusteet
– yksityis-, julkis-, rikos- ja prosessioikeuden keskeiset käsitteet ja normit

1. Johdatus oikeuteen, oikeudelliseen ratkaisutoimintaan ja oikeudellisiin käytäntöihin
- oikeus, talous ja yhteiskunta
- oikeuden kansainvälisyys ja eurooppalaisuus
- oikeudellinen ratkaisutoiminta
- oikeuslähteet oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa
- oikeus ja kieli
- oikeudellisen tiedonhaun perusteet
2. Yksityisoikeuden perusteet
- yksityisoikeuden yleiset opit
- velvoiteoikeuden perusteet
- sopimustoiminta ja sen oikeudelliset lähtökohdat
- esimerkkejä oikeudellisista ilmiöistä: katsaus keskeisiin sopimustyyppeihin
- vahinkojen korvaaminen
3. Johdatus julkisoikeuteen
4. Rikos- ja prosessioikeuden perusteet

Opetus: toteutetaan lähi- ja etäopetuksena (20 t)

Ajankohta: Verkkovälitteinen opetus ke 30.8. klo 16.15-18.45 ja 6.9. klo 16.15-19.15 , lähiopetus la 9.9. klo 11-17 ja verkkovälitteinen opetus ti 12.9. ja to 14.9. 2017 klo 16.15-19.15.

Opettaja: OTM Inga Koskinen

Oppimateriaali (oppimateriaali on Moodle-oppimisympäristössä, johon opiskelijat saavat tunnukset):
- Karhu, Juha: Tilannekohtainen oikeudellinen harkinta ja oikeuslähdeoppi. Edilex 3.1.2007. [www.edilex.fi]
- Myrsky, Matti: Tarvitsemmeko oikeuslähdeoppeja? Oikeus 2010/1, s. 50 [www.edilex.fi]
- Kurki, Visa: Suomi osana Eurooppaa, s. 133-152. Haluatko juristiksi? Kauppakamari 2014.
- Paula Klami-Wetterstein: Yksityisoikeuden perusteet, 13 s.
- Mia Oksala: Rikosoikeuden perusteet 11 s.
- Ilona Nieminen: Valtiosääntöoikeuden perusteet 9 s.
- Anni Tuomela: Hallinto-oikeuden perusteet 13 s.
- Kristina Andström: Prosessioikeuden perusteet 10 s.

Suoritustavat:
Moodle-tentti (3 t).Tentti on kotona tehtävä tentti, jossa materiaalit opiskelijan käytettävissä. Ilmoittautuminen kesäyliopistoon 10 vrk ennen tenttiä.

Tenttipäivät: ma 25.9., 16.10. ja 6.11. klo 18-21

Arviointiperusteet: Hyväksytty–hylätty.

 

Kurssimaksu: Kesäyliopiston opintomaksu 180 euroa. Kesäyliopiston opintomaksun lisäksi TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa.

Opintomaksut maksetaan erikseen. Kesäyliopiston opintomaksu 180 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. TY:n avoimen yliopiston opintomaksu 20 euroa maksetaan NettiOpsu-palvelussa reisteröidyttäessä TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Ilmoittautumisen yheydessä opiskelija saa käyttäjätunnukset, joilla pääsee  opinnoissa käytettävään Moodle-verkko-oppimisympäristöön.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 18.8.

 

 


 

 


 

Näytä kaikki kurssit.