Jyväskylän kesäyliopisto

A. HOITOTIETEEN AINEOPINNOT 31 op, lv 2017-2019

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
4.9.2017 - 31.7.2019
Ilmoittautuminen alkaa
31.5.2017 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
20.9.2017
Ilmoittautuminen on päättynyt

 

Hoitotieteen aineopinnot 61 op sisältävät perusopinnot 31 op

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille.
Oppiaine kuuluu UEF:n terveystieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Hannele Turunen. Opinnot vanhenevat 10 vuodessa, jonka jälkeen päivitystarve arvioidaan yhdessä vastuuopettajan kanssa.

Edeltävät opinnot:
Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Silloin opinnot muodostuvat hoitotieteen 31 op aineopintokokonaisuudesta ja perusopinnoista 30 op, jotka korvautuvat aiemmalla em. terveysalan tutkinnolla. Opiskelijalle voidaan kirjoittaa erillistodistus Hoitotieteen aineopintokokonaisuudesta 61 op.

Opiskelua tukeva toiminta:
Hoitotieteen aineopintojen alussa opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin). Opiskelijoille on perustettu Moodle-oppimisympäristöön Hoitotieteen aineopintojen alue, josta opiskelijat saavat mm. tarkemmat tiedot opiskelusta ja opetuksesta, opinto-ohjausta ja ohjeet hoitotieteen aineopintojen opiskeluun.

Hoitotieteen aineopinnot 31 op
Johdantoluento 0 op
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (HHT) 4 op, AY4310214
Terveyden edistämisen ja preventiivisen hoitotieteen tietoperusta 6 op, AY4312007
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op, AY4310202
Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op, AY4310215
Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op, AY4314013
Potilasturvallisuus 4 op, AY4311006
International issues in health care 5 ects. AY7020801

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina jaksoa HHT lukuunottamatta. Jaksoon kuuluu pakollisia verkkovälitteisiä luentoja, joista ei ole tallennetta. Opetukseen voi osallistua kesäyliopiston järjestämässä tilassa.

 

Johdantoluennot 0 op                                   

Sisältö: Johdanto hoitotieteen aineopintoihin sekä verkko-oppimisympäristöön ja avoimeen yliopisto-opetukseen tutustuminen.
Toteutustavat: Luennot 2 t to 21.9. klo 16-17.30
Opettaja: Avoimen yliopiston suunnittelija TtT Annamari Lastunen
Johdanto toteutetaan verkkovälitteisesti. Se on mahdollista seurata reaaliaikaisesti kesäyliopiston järjestämässä tilassa tai jälkikäteen tallenteelta. Ilmoittautumiset kesäyliopiston järjestämään tilaisuuteen sähköpostilla kesayo@jyu.fi viimeistään viikkoa ennen luentoja.


OPINTOKOKONAISUUDEN OPINTOMAKSUT
Kesäyliopiston opintomaksu on osallistujamäärästä riippuen 50-180 €  ja UEF:n opintomaksu on 279 €:  kesäyliopiston opintomaksu laskutetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija saa kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen. UEF:n opintomaksu on 279 €: kesäyliopiston opintomaksu laskutetaan kesäyliopistoon ilmoittautumisen jälkeen ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Hoitotieteen historia- ja arvoperusta (HTT) 4 op -jakson etäopetus pidetään Jyväskylässä, jos kurssille ilmoittautuneita on vähintään 4. Kurssin opintomaksu on porrastettu osallistujamäärän mukaan seuraavasti:

4-5 osallistujaa 180 euroa
6-8 osallistujaa 120 euroa
9-12 osallistujaa 80 euroa
yli 13 osallistujaa 50 euroa

Ilmoittautumisaika opintokokonaisuuteen on päättynyt. Voit olla yhteydessä vielä vapaista opiskelijapaikoista kesäyliopistoon.

Kesäyliopisto ottaa vastaan ilmoittautumisia hoitotieteen opintokokonaisuuteen (31 op) ja jaksoon Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (4 op). Hoitotieteen opintojen yksittäisiä verkkojaksoja suorittavat ilmoittautuvat suoraan UEF:n Avoimeen yliopistoon.

HUOM! Ennen ilmoittautumisajan päättymistä 4.9. alkava verkkokurssi on mahdollista suorittaa myös seuraavan syksynä.

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET:

International issues in health care 5 ects.

Osaamistavoitteet/Learning outcomes: Students will

• Familiarize themselves with health policy and strategies, health care systems, health care education in the internation-al context, as well as, with international organizations and their role in health care
• Be able to analyze the issues of health care and its education in their home country and to make comparisons worldwide
• Gain knowledge about international and multicultural col-laboration within the fields of health care and health care education
• Learn to use Internet as a learning environment as well as a source of finding relevant and valid information for interna-tional issues in health care.

Sisältö/Content: Global perspectives in health policy and strategies, health care systems, health care education in the international comparison. International organizations and their role in health care.

Suoritustapa: Web-based learning environment, self-directed learning and web-based group discussions based on learning tasks. Written assignments. Tutoring.

Toteutustapa/Modes of study: Working in web-based environment

Ajankohta: 4.9.-29.10.2017.

Oppimateriaali/learning material:

• Material in the Web-learning environment including links.
• Scriven, A. & Garman, S.: Promoting health: global perspec-tives. Palgrarve Macmillan, 2005. 3. Dowling, B. & Glendin-ning, C. (Eds.): The New Primary Care. Modern, Dependa-ble, Successful? Open University Press, 2003.
Arvosteluperusteet/Evaluation criteria: pass-fail. Successful completion of learning tasks, evaluation criteria used.

Opettaja: Professor Hannele Turunen, University teacher Maliheh Nekouei Marvi Langari and tutors.

Opetuskieli/language: English

Lisätiedot: Opintojakso vastaa tiedelaitoksella Intercultural competence and professionalism 5 op. – opintojaksoa. Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa hoitotyön johtamisen tai preventiivisen hoitotieteen suuntaaviin opintoihin, kandidaatintukinto. Opettajakoulutuksen suuntaavissa opinnoissa opintojakso sijoittuu vapaasti valittaviin opintoihin.

 

Hoitotieteen historia- ja tietoperusta (HHT) 4 op

Osaamistavoitteet:

  • ymmärtää hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
  • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
  • osaa kuvata hoitotieteellisen tiedon ja teorian tuottamisen ja sen arvioinnin lähtökohdat
  • osaa hyödyntää hoitotieteellistä tietoa. 

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Hoitotieteen tutkimuskohde. Hoitotieteellinen tieto ja teorian kehittäminen. Hoitotieteellisen teorian arviointi ja tiedon hyödyntäminen. Hoitotieteen ja tutkimuksen tulevaisuus.

Suoritustapa: Luennot 18 t ja tentti. Luennot pidetään verkkovälitteisesti.

Opettaja: yliopisto-opettaja Pirkko Mikkanen

Luennot: pe 22.9. klo 12-18, la 23.9. klo 8-14, pe 6.10.2017 klo 12-18.  Opetus toteutetaan verkkovälitteisesti.


Tentit: ma 23.10. klo 16-20, ma 18.12.2017 klo 16-20 ja ma 5.2.2018 klo 16-20. Suoritus 1. vuotena

Oppimateriaali:

Meleis A.I. 2012. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Chapters 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16.

Arviointiperusteet: 0-5, arviointi perustuu kirjalliseen kuulusteluun (luennot ja kirjallisuus)

Opintomaksut: Opintomaksut sisältyvät opintokokonaisuuden hintaan. Erikseet jakson suorittavilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 50-180 euroa (osallistujamäärästä riippuen) ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa/opintopiste.

4-5 osallistujaa 180 euroa
6-8 osallistujaa 120 euroa
9-12 osallistujaa 80 euroa
yli 13 osallistujaa 50 euroa

Ilmoittautuminen viimeistään 11.9.

 

Potilasturvallisuus 4 op

Osaamistavoitteet Suoritettuaan opintojakson opiskelija osaa

•                          kuvailla potilasturvallisuuden keskeiset käsitteet

•                          kuvailla globaalisti potilasturvallisuuteen liittyviä lakeja ja asetuksia

•                          keskustella potilasturvallisuudesta potilaan, terveydenhuoltojärjestelmän ja systeemien tasolla oppivassa organisaatiossa

•                          kuvailla ja analysoida erilaisia potilasturvallisuuden arviointi-työkaluja ja parantaa potilasturvallisuuskulttuuria

•                          keskustella potilasturvallisuustutkimukseen liittyvistä keskeisistä aiheista

•                          discuss patient safety from the point of view of patient, health care team, and system level in learning organization

•                          describe and analyze the tools for assessing and improving patient safety culture

•                          discuss the main topics in patient safety research

Sisältö
Potilasturvallisuuteen liittyvät keskeiset käsitteet, analyysit ja työkalut (virhe, vaaratapahtuma, haittatapahtuma, läheltä pititilanne, vaaratapahtumien raportointi, root cause analyysi, trigger työkalut). Virheiden ehkäiseminen, syyllistämätön kulttuuri ja virheistä oppiminen. Johtajuuden merkitys potilasturvallisuuskulttuurissa. Potilaan osallistaminen.

Suoritustapa:  Verkko-opetus: luentotallenteet, verkkokeskustelu, oppimistehtävät.

Ajankohta: 16.10.-31.12.2017.

Oppimateriaalit

1) Institute of Medicine. 2003. To err is human. Building a safer health care system. Fourth printing. The National Academy Press, Washington, DC. Http://www.iom.edu/Reports.aspx

2) Five patient safety articles according to the course list.

3) Additional current material as informed during the course.

Arvosteluperusteet: Hyväksytty-Hylätty. Hyväksytty suoritus vaatii

•                          aktiivista osallistumista verkkokeskusteluihin
 •                         oppimistehtävien hyväksyttyä suoritamista

•                          tieteellisen tutkimusmateriaalin kriittistä arviointia ja käyttöä
•                          hyvää tieteellistä kirjoitustyyliä ja ohjeiden noudattamista
 

 Opettajat Professori Hannele Turunen, post-doc tutkija Marja Härkänen

Lisätietoja Opintojakso vastaa laitoksen perusopetuksen opintojaksoa Patient safety 4 op 4311006. Opintojakso sijoittuu hoitotieteen pääaineen tutkinnossa vapaasti valittaviin opintoihin.

 

Arvot ja etiikka hoitotieteessä 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:

•      Tuntee hoitotieteen etiikan tutkimuksen

•       Osaa arvioida hoitotieteen etiikan tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia

•       Osaa hyödyntää tutkimustietoa terveydenhuollon toimintoihin liittyvien eettisten kysymysten tunnistamisessa ja analysoinnissa

•        Tunnistaa eettisten valintojen merkityksen asiantuntijatehtävissään

Sisältö: Etiikan tutkimus hoitotieteessä. Teoreettisten valintojen ja tutkimustiedon merkitys terveydenhuollon eettisissä kysymyksissä. Terveydenhuollon eettiset haasteet. Asiantuntijuus ja eettiset valinnat.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Ajankohta: Kevät 2018

Oppimateriaalit:

•  Johnstone M-J (ed.) 2015. Nursing Ethics, SAGE publications. Beauchamp TL & Childress JF (2009) Principles of Bi-omedical Ethics, Oxford University Press.

•   Luennot

•   Valitun harjoitustyön perusteella määrittyvät ajankohtaiset artikkelit.

Arviointiperusteet: 0-5

Opettaja: Hoitotieteen lehtori/ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Terveyden edistämisen ja preventiivisen hoitotieteen tietoperusta 6 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
  • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
  • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
  • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
  • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
  • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö

•   preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet

•   terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä

•  terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia

•  terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa Verkko-opinnot

Ajankohta: kevät 2018

Oppimateriaali Ilmoitetaan opintojaksolla

Arvosteluperusteet 0-5

Opettajat: Professori Anna-Maija Pietilä, TtT Anja Terkamo-Moisio

 

Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 4 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija:

•                          osaa nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat.

•                          osaa muotoilla tutkimusongelman, tarkoituksen ja ta-voitteet

•                          osaa laatia tutkimussuunnitelman sekä ymmärtää sen merkityksen.

•                          osaa perustella ja arvioida tutkimuksen metodologiset valinnat.

•                          on taitoa lukea tieteellistä kirjallisuutta kriittisesti sekä valita ja arvioida tieteellistä kirjallisuutta.

•                          osaa nimetä tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden pe-ruskysymykset ja osaa soveltaa niitä oman tutkimus-aiheensa valinnassa.

Sisältö:
Hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin vaiheet. Tutkimussuunnitelma ja sen merkitys. Tutkimuskirjallisuuden kriittinen lukeminen. Tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset.

Toteutustapa: Verkko-opinnot/monimuoto-opinnot: Luentotallenteet ja kirjallinen harjoitustyö(t) verkossa. Osallistuminen väitöstilaisuuteen. 

Oppimateriaalit:

•  Polit D & Beck CT. 2006. Essentials of nursing research, methods, appraisal and utilization. (6th edition). Lippincott Williams & Wilkins.

TAI

•  Burns N & Grove SK. 2009. The practice of nursing research. Saunders Elsevier. (6th edition).

•  Ajankohtaiset luennolla erikseen sovittavat artikkelit.

Opettaja: Ilmoitetaan myöhemmin

ajankohta: kevät 2018

Arviointiperusteet: 0-5

 

 

Hoitotiede tänään ja tulevaisuudessa 1, 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

•  tunnistaa hoitotieteen nykytilan ja tutkimuksen painopiste-alueet kotimaisessa hoitotieteen tutkimuksessa

•  ymmärtää hoitotieteen roolin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa

Sisältö: Hoitotieteen tutkimuksen painopistealueet suomalaisissa hoitotieteen yksiköissä. Hoitotiede osana yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Suoritustapa: Verkko-opinnot

Ajankohta: kevät 2018

Oppimateriaali: Ajankohtaiset artikkelit

Arviointiperusteet: Oppimispäiväkirja. Hyväksytty-hylätty. Hyväksytty vastaa hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70% asetetuista tavoitteista.

Opettaja: Hoitotieteen lehtori/ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Näytä kaikki kurssit.