Jyväskylän kesäyliopisto

I. HOITOTIETEEN AINEOPINNOT 38 op, 2016-2018

Paikka
Koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
1.9.2016 - 31.7.2018
Ilmoittautuminen alkaa
23.6.2016 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
26.9.2016
Ilmoittautuminen on päättynyt

Hoitotieteen aineopinnot 63 op sisältävät perusopinnot 25 op

Tutkintoon johtavia koulutuspolkuja infotilaisuus ke 31.8.2016 klo 14-16, paikka Jyväskylän keskussairaalan Caterinan kabinetti 1. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti hoitotiede,  terveyshallintotiede ja sosiaalihallintotiede, joita voi opiskella avoimina yliopisto-opintoina kesäyliopiston kautta ja tutkintotavoitteisesti Itä-Suomen yliopistossa. Miten koulutuspolulle voi lähteä mukaan ja millaisin koulutustaustoin? Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan! Aiheesta alustaa suunnittelija Annamari Lastunen Itä-Suomen yliopiston Avoimesta yliopistosta. Tilaisuudessa kahvitarjoilu.

Opintoja koskeva infotilaisuus
Opintoihin ja opiskeluun johdatteleva luento pidetään to 1.9.2016 klo 16.00-17.30. Tilaisuus välitetään AC-yhteydellä Jyväskylään. Infossa käsitellään mm. hoitotieteen aineopintojen opiskeluun liittyviä asioita,  Avoimen yliopiston opiskelukäytäntöjä mm. kirjautumista Itä-Suomen yliopiston opiskelijaksi ja verkkoympäristö Moodleen sekä WebOodi-opintorekisteriä. Tilaisuudessa voi keskustella ja tehdä kysymyksiä opintoihin liittyvistä käytännön asioista. Ilmoittatuminen tilaisuuteen viimeistään 29.8. on tilavarausten vuoksi ehdoton. Ilmoittautuminen kesäyliopintoon sähköpostilla kesayo@jyu.fi 

 

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja näyttöön perustuvaan hoitotyöhön. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä tietoa. Oppiaine kuuluu terveystieteelliseen tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on prof. Hannele Turunen.

Edeltävät opinnot:
Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta opiskelijoilta vaaditaan suoritetuksi hoitotieteen perusopinnot.

Opiskelua tukeva toiminta:
Hoitotieteen aineopintojen alussa opiskelijat laativat itselleen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPSin). Opiskelijoille on perustettu Moodle-oppimisympäristöön Hoitotieteen aineopintojen alue, josta opiskelijat saavat mm. tarkemmat tiedot opiskelusta ja opetuksesta, opinto-ohjausta ja ohjeet hoitotieteen aineopintojen opiskeluun.

Hoitotieteen aineopinnot 38 op
Johdanto opiskeluun (0 op)
Hoitotieteen arvo- ja tietoperusta (5 op)
Näyttöön perustuva hoitotyö (4 op)
Kulttuurinen hoitotiede: teoria (4 op)
Ohjaamisen pedagogiset perusteet hoitotyössä (5 op)
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät (5 op)
Hoitotyön johtamisen teoreettiset perusteet (5 op)
Terveyden edistämisen teoreettinen perusta I (5 op)
International Issues in Health Care (5 op)

Opintokokonaisuuden opintomaksut yhteensä
Opintomaksu yhteensä 520 €
Kesäyliopiston opintomaksu 200 €  ja UEF:n opintomaksu on 320 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelijan opintomaksu yhteensä 420 €
Kesäyliopiston opintomaksu JY:n perustutkinto-opiskelijat 100 € ja UEF:n opintomaksu on 320 € maksetaan erikseen: kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan rekisteröidyttäessä UEF:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Rekisteröitymisohje lähetetään sähköpostitse opintojen alkaessa.

Yksittäisen jakson opintomaksut maksetaan vastaavalla tavalla. Kesäyliopiston opintomaksu 20 euroa/jakso (PAITSI Hoitotyön arvo- ja tietoperusta -jakso 100 €) ja UEF:n avoimen yliopiston opintomaksu on 10 euroa/opintopiste. Opintomaksutieto on merkitty kunkin opintojakson kohdalle.

Lisätietoja:
Avoimen yliopiston opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Itä-Suomen yliopistoon, Hoitotiede-pääaineen tutkinto-opiskelijaksi (TtK, TtM) pääsykokeen tai avoimen yliopiston väylän kautta. Haku tapahtuu suoraan suuntautumisvaihtoehtoon: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede tai terveystieteiden opettajankoulutus. Hakijoiden pohjakoulutusvaatimuksena on suoritettu terveysalan soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinto tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinto.

Hoitotieteen pääaineessa avoimen väylän valintaperusteena on edellisen pohjakoulutusvaatimuksen lisäksi, että hakija on suorittanut hoitotieteen perus- ja aineopinnot kokonaisuudessaan. Lisäksi edellytetään, että hakija on suorittanut perusopinnot kokonaisuudessaan jossakin toisessa oppiaineessa tai haettavan koulutuksen (hoitotyön johtamisen, preventiivisen hoitotieteen tai terveystieteiden opettajankoulutuksen) opetussuunnitelmaan sisältyviä yliopisto-opintoja siten, että kaikkien em. opintojen laajuus on vähintään 100 opintopistettä. Valintaperusteet seuraavalle vuodelle  täsmentyvät joulukuussa. 

Hoitotieteen laitos tarjoaa modernin tutkinnon, josta valmistuu asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollon johtamiseen, opettamiseen, terveyden edistämiseen ja tutkimustyöhön.  Hoitotieteen laitoksella on panostettu tehostettuun opinto-ohjaukseen ja aikuisopiskelijan joustaviin opiskelumuotoihin kuten verkko-opintoihin ja kansainvälisyyteen ja koulutuksessa käytetään monipuolisia opetus- ja oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä.

Syksyn kursseille ilmoittautuminen viimeistään 26.9.

 

Näytä kaikki kurssit.