Jyväskylän kesäyliopisto

Tasoryhmät ja kurssin sisältö

Kurssilaiset jaetaan tasoryhmiin suomen kielen osaamisen mukaisesti. Tasoryhmiä muodostetaan 3-4 osallistujamäärästä riippuen. Vuonna 2017 alustava jakautuminen ryhmiin tehdään esitietokyselyn perusteella. Kyselyt lähetetään ilmoittautuneille kevään 2017 aikana.

Vuoden 2016 opetusaikataulun voit nähdä klikkaamalla täältä.

Tasoryhmät 2017:

1. taso 0-A1

Kurssi on suomen kielen alkeiskurssi, joka on tarkoitettu niille, jotka eivät osaa suomea vielä lainkaan tai osaavat sitä hyvin vähän. Kurssi sopii myös opiskelijoille, joilla on takanaan hieman suomen kielen opiskelua, mutta kielitaito on vielä hyvin vähäistä, eikä opiskelija pysty ilmaisemaan itseään suomeksi. Kurssi koostuu suomen kielen perusasioihin tutustumisesta, yleisimpien arkitilanteiden harjoittelusta ja maan kulttuuriin tutustumisesta. Opetuskielenä ovat englanti ja suomi ja materiaalina Suomen mestari 1 -kirja. Kieliopin osalta kurssilla edetään ryhmän tahdin mukaisesti ja keskitytään perusasioihin, kuten kysymysten muodostamiseen ja verbien käyttöön preesensissä. Pyrkimyksenä on luoda pohja suomen kielen opinnoille, sillä kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kielenkäytön ja -oppimisen strategioita.

2. taso A1-A2/B1

Kurssin jälkeen opiskelija pystyy toimimaan informaaleissa asiointitilanteissa sujuvasti sekä kertomaan menneistä ja tulevista omaan elämään liittyvistä asioista. Hän osaa esitellä ja perustella yksinkertaisesti mielipiteensä tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti.. Opiskelija osaa kirjoittaa muistiinpanoja ja epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä ja muita lyhyitä tekstejä. Hän ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ja ennustettavissa olevia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä ja pystyy poimimaan keskeistä tietoa myös pidemmästä tekstistä. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa. Kielen rakenteista kurssilla käsitellään mm. imperfektiä, lauseiden yhdistämistä konjunktiolla ja joka-pronominilla, ma-infinitiiviä ja sanatyyppejä. Kielen lisäksi kurssilla syvennetään tietämystä suomalaisesta kulttuurista.

3. taso B1-C1

Kurssin jälkeen opiskelija osaa toimia sujuvasti informaaleissa (omaan elämään liittyvissä) vuorovaikutustilanteissa. Arkipäivän viestinnän rinnalla opiskelija selviää myös virallisemmista kommunikointitilanteista. Hän ymmärtää keskeisen tiedon tuttua ja vieraampaa aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta. Opiskelija osaa myös kirjoittaa yhtenäisiä ja selkeitä virallisia tai puolivirallisia viestejä ja välittää hankkimaansa tietoa muille. Hän osaa hyödyntää aktiivisesti omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa. Kielen rakenteista kurssilla käsitellään opiskelijoiden tason ja toiveiden mukaan mm. konditionaalia, passiivia, imperatiivia, lausetyyppejä, verbien rektioita sekä adjektiivien vertailuasteita. Oman ilmaisun ja syvällisemmän kielenymmärtämisen kehittämiseksi kurssilla voidaan harjoitella kurssilaisten tason mukaan mm. asiatyylin ja arkityylin piirteitä, epäsuoria kohteliaisuuden keinoja ja idiomeja. Kielen lisäksi kurssilla syvennetään tietämystä suomalaisesta kulttuurista. 

 

 HUOM! Kurssien teemat, rakenne ja opetusmenetelmät vaihtelevat vuosittain opettajan ja ryhmän mukaisesti.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot