Jyväskylän kesäyliopisto

Tasoryhmät ja kurssin sisältö 2013

Takaisin pääsivulle

Ryhmä 1 (alkeisryhmä)

Ryhmä aloitti suomen opiskelun aivan alkeista.

Kurssilla opittiin selviytymään yksinkertaisissa arkikeskusteluissa ja asiointitilanteissa sekä kirjoittamaan suppeita tekstejä tutuista aihepiireistä. Kurssilla harjoiteltiin muun muassa tervehdyksiä, itsestä kertomista, arkipäivän dialogeja, mielipiteen ilmaisua yksinkertaisista asioista, informaalien viestien ja lyhyiden haastatteluden kirjoittamista sekä arkielämässä tarvittavia taitoja. Kurssilla harjoiteltiin muun muassa seuraavia rakenteita:

 • tärkeitä päälausetyyppejä
 • erilaisia kysymyslauseita
 • verbit (verbityypit 1-5) preesensissä
 • verbien (verbityyppi 1) astevaihtelu
 • ajan ilmaiseminen
 • paikan ilmaiseminen: missä? mistä? mihin?
 • olla-verbin imperfekti
 • persoonapronominit
 • partitiivi
 • konsonanttivaihtelu
 • omistusrakenne (minulla on) ja genetiivi
 • yleisimmät konjunktiot
 • puhe- ja kirjoitetun suomen erot.

Ryhmä 2

Ryhmän opiskelijat osasivat entuudestaan jo jonkin verran suomea.

Kurssin sanastollisia aihealueita olivat sää, ruokailu, harrastukset, asuminen, kasvatus, adjektiivit, jokamiehen oikeudet, opasteet, luonto, matkailu, terveys ja sairaus sekä sauna.

Kurssin työtapoina olivat pienryhmäkeskustelut, yhteiset koko ryhmän keskustelut, pienimuotoiset suulliset esitykset, yksilötyöskentely ja opettajan pitämät opetustuokiot. Kurssilla perehdyttiin teksteihin oppikirjoissa, internetissä sekä suomalaisissa aikakaus- ja sanomalehdissä. Lisäksi tutkittiin suomalaista kulttuuria käsitteleviä kirjoja.

Kurssilla käsiteltiin suomalaisia fraaseja, kulttuurisia tapoja, arvoja ja Suomen historiaa. Ajankohtaisiin asioihin tutustuttiin selkouutisten avulla. Keskeistä pienryhmäkeskusteluissa oli kysymysten esittäminen, vastaaminen ja mielipiteen perusteleminen. Aiheina olivat tavalliset arkipäivän tilanteet. Tutustuttiin myös puhekieleen ja harjoiteltiin suomenkielistä ääntämistä, erityisesti vokaaleja.

Kielioppi

 • sanatyypit
 • verbityypit
 • lausetyypit
 • sivulauseet
 • transitiivi- ja intransitiiviverbit
 • perusasioita objektista
 • verbejä ja rektioita
 • imperfekti (positiivinen ja negatiivinen)
 • perfekti ja pluskvamperfekti (positiivinen ja negatiivinen)
 • possessiivisuffiksit
 • paikallissijoja
 • adjektiivien vertailuasteet

Ryhmä 3

Ryhmässä opiskelevat olivat jo suomen opinnoissaan pidemmälle edistyneitä.

Kurssin aiheina oli muun muassa opiskelu, matkustaminen ja erilaiset suomalaisen kulttuurin ilmiöt, kuten luonto, historia ja kesätapahtumat. Teemoihin tutustuttiin mm. laululyriikoita, artikkeleita, sarjakuvia ja verkkokeskusteluja tutkimalla. Kurssin aikana laadittiin aiheista pieniä kirjoitelmia ja esityksiä sekä niistä keskusteltiin pareittain ja/tai ryhmissä. Lisäksi harjoiteltiin tiedonhakua suomeksi ja käytiin kirjastossa.

Aihepiirejä

 • Tutustuminen
 • Opiskelu, valmistuminen, ammatti ja työ
 • Harrastukset ja ajankäyttö
 • Lasten kasvatus
 • Matkustus
 • Suomen Lappi
 • Mökkeily
 • Suomalainen sauna
 • Suomen luonto: jokamiehen oikeudet
 • Suomen historia
 • Suomalaiset kesätapahtumat
 • Suomalainen huumori
 • Suomen kansalliseepos Kalevala ja sen sankarit
 • Suomalainen elokuva: tutustuminen Aki Kaurismäen Kauas pilvet karkaavat -elokuvaan
 • Oman mielipiteen kertominen, keinoja osoittaa, että on samaa ja eri mieltä
 • Suomalaiset idiomit

Kielioppia

 • partisiippimuotoja
 • 3. infinitiivi
 • sanatyyppien kertaaminen
 • monikon sijamuodot
 • verbin rektioita, kuten harrastaa + mitä, olla kiinnostunut + mistä?, pitää + mistä, käydä + missä, mennä + mihin, antaa + kenelle, unohtaa + ketä / kenet, luottaa + keneen
 • objekti
 • substantiivin rakentaminen verbeistä, minen- muoto
 • lauserakenteita, kuten minun täytyy -lause ja minun ei tarvitse -lause
Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot