Ruotsin kielen perusopinnot 25 op

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
Useita opettajia
Aika
23.10.2020 - 9.10.2021
Ilmoittautuminen alkaa
20.5.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.10.2020
Ilmoittautuminen on päättynyt

Pohditko ruotsin kielen perusopintojen suorittamista?

Ruotsin kielen perusopinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti avoimina yliopisto-opintoina. Opinnot toteutetaan, kun ryhmään on saatu riittävästi ilmoittautuneita (vähintään 10 opiskelijaa). Opetus järjestetään syksyllä 2020 verkko-opetuksena ja keväällä 2021 alkavien jaksojen osalta tehdään päätös niiden toteuttamistavasta (verkko-/lähiopetus) ennen niiden alkua.

Kenelle opinnot sopivat?

Kaikille ruotsin kielestä ja pohjoismaisesta kulttuurista kiinnostuneille. Opinnot tukevat toimimista ammateissa, joissa tarvitaan vahvaa suullista ja kirjallista viestintäosaamista ja/tai perustietoja ruotsin kielen keskeisimmistä kielen rakenteista sekä kielitieteen peruskäsitteistöä erityisesti ruotsin kielen osalta. 

Opinnot sopivat esimerkiksi:

 • Kielten yliopistokoulutukseen hakeutuville. Voit aloittaa opinnot avoimen yliopiston opinnoissa ja hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opettajille
  • Luokanopettajat, jotka haluavat syventää ruotsin kielen osaamistaan esimerkiksi alakoulun ruotsinopetuksen tueksi.
  • Jossakin toisessa aineessa kelpoisuuden omaava aineenopettaja voi hankkia kelpoisuuden opettaa ruotsia suorittamalla perusopinnot (25 op) sekä niiden jälkeen myös vähintään 35 opintopisteen laajuiset ruotsin kielen aineopinnot (siis vähintään 60 op laajuuiset opinnot opetettavasta aineesta). Kts. tarkemmin Finlex: Aineenopettajan kelpoisuus peruskoulussa ja lukiossa, asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §.
 • Liike-elämän tai matkailualan parissa toimiville, jotka tarvitsevat työssään ruotsin kielen osaamista ja tuntemusta pohjoismaisten kielten kulttuureista
 • Kieliasiantuntijana toimivat henkilöt, jotka haluavat laajentaa kieliasiantuntijuuttaan ruotsin kielen alalle. Perusopintojen jälkeen osaamista voi syventää aine- ja syventävien opintojen suorittamisella (ei tarjolla juuri nyt kesäyliopistossa, voi edellyttää hakeutumista yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta tai erillisen opinto-oikeuden hakemista yliopisto-opintoihin).
 • Asiantuntijana toimivat, jotka tarvitsevat työssään myös ruotsin kielen osaamista (esim. historiantutkijat)

Kesäyliopistolla ei ole tällä hetkellä järjestämisoikeutta ruotsin kielen aineopintoihin, emmekä voi taata, että perusopintojen jälkeen ne olisivat juuri meillä tarjolla.

Vaadittava aiempi osaaminen

Vähintään lukion ruotsin keskipitkä B1-oppimäärä hyvin taidoin suoritettuna tai muutoin hankittu vastaava osaaminen. Opinnot järjestetään ruotsiksi ja opintoihin osallistuminen edellyttää aiemmin hankittua hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Opintoihin ei ole erillistä valintakoetta. Siksi on tärkeää, että arvioit ennen ilmoittautumistasi oman kielitaitosi ja varmistut opintojen sopivuudesta sinulle. Opinnot järjestetään ruotsin kielellä ja on välttämätöntä, että pystyt kommunikoimaan ja ymmärtämään ruotsin kieltä.

Mikäli olet epävarma omasta osaamisestasi ja opintojen soveltuvuudesta sinulle, olethan yhteydessä kesäyliopistoon ennen ilmoittautumista. 

Opintojen suorittaminen

Opintoihin kuuluu kontaktiopetusta (lähiopetus Jyväskylässä/reaaliaikainen verkko-opetus) (120 tuntia) ja se pyritään järjestämään perjantai-iltaisin sekä lauantaisin, jotta opinnot voi suorittaa mahdollisimman hyvin työn ohessa. Kontaktiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä, tenttejä ja esitelmien pitämistä. Katso opintojaksokohtaiset vaatimukset kunkin opintojakson kohdalta.

Perusopintokokonaisuus kootaan, kun opiskelija on suorittanut kaikki perusopintojen jaksot hyväksytysti myönnetyn opintoajan puitteissa.

Kontaktiopetus järjestetään perjantai-iltaisin klo 16 jälkeen sekä lauantai-päivinä pääosin klo 9-14 välillä. Kurssikohtaiset aikataulut näet kurssin kohdalta. Lisäksi muutamien jaksojen kohdalla sovitaan erillinen tenttiajankohta opintojen aikana.

Opintomaksut ja -opiskeluaika

Opinnot ovat maksullisia ja perusopintokokonaisuuden hinta on 825 €, jonka voi maksaa kolmessa 275 €:n erässä. Opinnot on suoritettava valmiiksi 3 lukukauden aikana niiden aloittamisesta, 31.12.2021 mennessä. Opinnot on aloitetaan lokakuussa 2020, jos opintoryhmään on saatu riittävästi opiskelijoita.

Jos haluat maksaa erissä, älä siirry ilmoittautumisen jälkeen verkkomaksuun. Lähetämme sinulle tässä tapauksessa myöhemmin laskut toimistoltamme.

Lisätiedot opinnoista ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ville Hirvikoski, p. 044 760 3728 tai ville.j.t.hirvikoski@jyu.fi. Ole yhteydessä minuun matallalla kynnyksellä, jos pohdit opintojen suorittamista ja mieleesi herää kysymyksiä.

Opintojaksot ja noudatettava opetussuunnitelma

Opinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmaa noudattaen.

Sisällön kuvaus

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä
 • tuntee pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisia yhteiskuntia
 • tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
 • tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja
 • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
 • tietää, millaisissa tehtävissä alalla toimiva asiantuntija voi työskennellä.

Rakenne

Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista, joista kunkin laajuus on 5 opintopistettä.


RUOP201 Uttal och samtal

Sisältö: Kurssilla perehdytään ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa)
 • tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla
 • osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta
 • tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
 • tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot. 

Suoritustapa: Kontaktiopetus ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen). 

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Luennoilla jaettava materiaali sekä kirjallisuus

 • M. Kuronen & K. Leinonen. (2010). Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. (1. painos). Tampere: Juvenes.
 • C.-C. Elert. (2014). Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). (9. painos). Lund: Studentlitteratur. Vanhempikin painos käy.

Ajankohta: kevät 2021 lauantaisin, alustava aikataulu varausmuutoksin (tarkistettu 8.10.)

13.2. klo 12.00-13.30
27.2. klo 9.00-13.00
14.3., 27.3., 10.4. ja 25.4. klo 11.30-14.00
8.5. ja 22.5. klo 8.00-10.30.

Opettaja: FM Laura Luoma


RUOP202 Skriv- och textkompetens

Sisältö: Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä
 • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) 
 • hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
 • osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan
 • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet: Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Luennoilla jaettava materiaali sekä kirjallisuus

 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.

Ajankohta: syksy 2020 lauantaisin 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. ja kevät 2021 16.1. sekä 30.1. klo 9-13.30. 

Opettaja: FM Sini Pirskanen


RUOP1203 Språkets struktur och funktion A

Sisältö: Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä ruotsin ja suomen kielen rakenteellisiin eroihin kielitieteellisiä käsitteitä käyttäen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa sekä osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä ruotsiksi että suomeksi.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin
 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
 • osaa keskeiset kieliopilliset ja kielitieteelliset käsitteet sekä ruotsiksi että suomeksi
 • osaa selittää muille ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi ja suomeksi sekä
 • osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvät kaksi välikoetta sekä loppukoe.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu kahdesta välikokeesta (hyväksytty/hylätty) sekä kirjallisesta loppukokeesta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. (2016). Norstedts Akademiska Förlag.
 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • S. Sjöström. (2007). Språkets struktur, betydelse och användning. Norstedts Akademiska Förlag.

Ajankohta: syksy 2020 perjantaisin 23.10., 6.11., 20.11., 4.12. ja kevät 2021 15.1., 29.1. ja 12.2. klo 16.30-19.00.

Opettaja: FM Maria Hyvönen


RUOP1204 Språkets struktur och funktion B

Sisältö: Kurssilla opiskelijat jatkavat perehtymistään ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä ruotsin ja suomen kielen rakenteellisiin eroihin. Kurssi kasvattaa ja vahvistaa edelleen kieliopillisten termien tuntemusta ja käyttöä ruotsiksi ja suomeksi. Lisäksi opiskelijat osoittavat osaamisensa esitelmöimällä kieliopin ilmiöistä suullisesti muille opiskelijoille. 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin ja lauseenjäsennykseen 
 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
 • osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä ruotsiksi että suomeksi
 • osaa selittää muille ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi ja suomeksi sekä pienryhmässä että suullisen esitelmän muodossa 
 • osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely sekä lyhyt esitelmä. Lisäksi kurssilla suoritetaan kaksi välikoetta sekä loppukoe.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) sekä esitelmän pitäminen. Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu kahdesta välikokeesta (hyväksytty/hylätty) sekä kirjallisesta loppukokeesta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. (2016). Norstedts Akademiska Förlag.
 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • S. Sjöström. (2007). Språkets struktur, betydelse och användning. Norstedts Akademiska Förlag.

Ajankohta: kevät 2021 perjantaisin 13.3., 26.3., 9.4., 24.4., 7.5. ja 21.5. klo 16.30-19.00 sekä lauantaisin 14.3., 27.3., 10.4. ja 25.4. klo 9.00-10.30.

Opettaja: FM Maria Hyvönen


RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

Sisältö: Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut pohjoismaiseen kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta
 • on perehtynyt pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön
 • on perehtynyt Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kulttuuriin, instituutioihin, mediaan ja arkeen 
 • osaa itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä.

Suoritustapa: Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. Kontaktiopetus sisältää opettajan pitämiä luentoja ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • B. Lindroth. (2012). Härlig är Norden: en reporters uppenbarelse.
 • I. Stampe Sletten (toim.). (2004). Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
 • C. Kovero. (2012). På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten. Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Ajankohta: 

kevät 2021
lauantaisin 8.5. ja 22.5. klo 11.30-13.00 

syksy 2021
lauantaisin 14.8., 28.8., 11.9., 25.9. ja 9.10. klo 9-13.

Opettaja: FM Laura Luoma

Näytä kaikki kurssit.