D. Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
9.12.2020 - 17.2.2021
Ilmoittautuminen alkaa
17.6.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.11.2020
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksu sisätyy opintokokonaisuuden hintaan. Opintojaksoittainen opintomaksu on 40 euroa/opintojakso. Opintomaksut sisältävät OY:n Avoimen yliopiston maksun 4 euroa/opintopiste. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. 

JYU:n perustutkinto-opiskelijan opintomaksut:

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen kun hän toimittaa kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan/oppianeensa koulutussuunnittelijan allekirjoituksella vahvistetun hyväksynnän opintojen sisällyttämisestä perustutkintoon. Hyväksyntää varten on verkkossa lomake, jonka opiskelija/HOPS-ohjaaja toimittaa kesäyliopistoon ennen opintojen alkua skannattuna tai sisäisellä postilla (kesäyliopiston toimipiste, Ag B331.1). Opintojen hyväksynnän saavuttua kesäyliopistoon, opiskelijalle toimitetaan alennettuun opintomaksuun liittyvä ilmoittautumisohje. HUOM! alennus ei koske OY:n Avoimen yliopiston opintomaksuja.

 

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op

Edeltävät opinnot
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle niin yksilö- kuin organisaatiotasoillakin
  • osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön, organisaation tavoiteasetannan, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen
  • tunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvyn osalta kyeten myös arvioimaan työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia organisaatiotasolla
  • tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkkiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät

Sisältö:  

Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.:

  • Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana.
  • Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategiaan sidottuna toimintona.
  • Työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla; ml. sairauspoissaolot ja ammattitaudit; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö, erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta.
  • Hyvinvoinnin tuottavuus; työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn yhteydet muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena.
  • Johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset.

Ajankohta 9.12.-2020-17.2.2021

Kirjallisuus:
Aura, O. ja Ahonen, G. 2016.  Strategisen hyvinvoinnin johtaminen, Talentum ja Naumanen, P. & Liesivuori, J. 2018. Visioita ja näkökulmia työhyvinvoinnista ja työelämävalmiuksista sekä menetelmiä niiden  kehittämiseen. Saatavilla: https://valte.fi/kirja.html. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana. 


Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), h arjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Opettaja Dos. Arto Reiman
 
Järjestämistapa Luennot 22h Moodlessa, viikkotehtävät, verkkotentti. Verkkotutorointi ja tarkemmat ohjeet viikkotehtävistä Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla (viikot 50-08, Joulutauko huomioiden). Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

 

 

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.