B. TUOTANTOTALOUDEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op, 2020-21

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
28.8.2020 - 9.6.2021
Ilmoittautuminen alkaa
17.6.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
21.8.2020
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksu yhteensä 200 euroa. Opintojaksoittainen opintomaksu on 40 euroa/opintojakso. Opintomaksut sisältävät OY:n Avoimen yliopiston maksun 4 euroa/opintopiste. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä. 

Ilmoittautumisia otetaan vastaan kokonaisuuteen ja erillisille jaksoille. Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan tämän verkkosivun kautta. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauminen tapahtuu opintojakson verkkosivulla (opintojaksojen linkit alla).

JYU:n perustutkinto-opiskelijan opintomaksut:

JYU:n perustutkinto-opiskelija saa Jyväskylän kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen kun hän toimittaa kesäyliopistoon HOPS-ohjaajan/oppianeensa koulutussuunnittelijan allekirjoituksella vahvistetun hyväksynnän opintojen sisällyttämisestä perustutkintoon. Hyväksyntää varten on verkkossa lomake, jonka opiskelija/HOPS-ohjaaja toimittaa kesäyliopistoon ennen opintojen alkua skannattuna tai sisäisellä postilla (kesäyliopiston toimipiste, Ag B331.1). Opintojen hyväksynnän saavuttua kesäyliopistoon, opiskelijalle toimitetaan alennettuun opintomaksuun liittyvä ilmoittautumisohje. HUOM! alennus ei koske OY:n Avoimen yliopiston opintomaksuja.

 

Opinnot ovat Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan perusopintoja.Tuotantotalous 25 op -opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista.

Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta.

Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Tuotantotalous 25 op - opinnot voi suorittaa monimuoto-opintoina Jyväskylän kesäyliopiston kautta. Etäopiskelun tukena on kurssitutorin toteuttama verkkotutorointi Moodle -ympäristössä ja se on tarjolla kaikille opintoihin ilmoittautuneille opiskelijoille.

Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali ja opettajan erikseen jakama materiaali jaetaan Moodle- verkko-opiskeluympäristössä, jossa myös verkkotutorointi toteutetaan. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelijat saavat ilmoittauduttuaan opintoihin.

Kunkin opintojakson suoritusvaatimuksiin sisältyvä kurssikirjallisuus ilmoitetaan erikseen opintojaksojen opinto-ohjelmissa.

Opintojen rakenne: Toteutetaan kokonaan verkko-opintoina

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op - ay555225P (26.8.-20.10.2020)
Projektinhallinnan peruskurssi  5 op  - ay555285A (21.10.-31.12.2020)
Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op - ay555264P (9.12.-17.2.2021)
Prosessi ja laatujohtaminen  5 op - ay555286A (24.2.-21.4. 2021)
Tuotekehitys  5 op - ay555242A (28.4.-9.6.2021)

Kunkin opintojakson alkuun ja loppuun järjestetään etäluennot, jotka voi seurata omalta koneelta. Lisäksi jaksoihin sisältyy verkkoluentoja Moodle-verkkoympäristössä. Tuutorointi toteutetaan verkkoympäristössä. Tuurointiin osallistuminen on vapaaehtoista. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali jaetaan verkkoympäristössä. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa opintoihin ilmoittautumisen yhteydessä.  

Opinto-oikeuden voimassaolo

Syksyllä alkavan opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa 31.12.2021 saakka. Yksittäisen jakson opinto-oikeus on voimassa 31.7.saakka. Jos opintosuorituksen jättäminen ajoittuu tätä myöhemmäksi, opinto-oikeus jatkuu vuoden loppuun saakka.

Ilmoittautuminen kesäyliopistoon viimeistään 19.8.  Ilmoittautuneet saavat  (ILPA) ohjeet Oulun yliopiston opiskelijaksi rekisteröitymistä varten. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelija saa käyttäjätunnuksen (mm. Moodleen, Odiin). Rekisteröityminen OY:n avoimeen yliopistoon on tehtävä viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua (opinnot alkavat 26.8.).

Ilmoittautumisia otetaan vastaan kokonaisuuteen ja erillisille jaksoille. Opintokokonaisuuteen ilmoittaudutaan tämän verkkosivun kautta. Yksittäiselle opintojaksolle ilmoittauminen tapahtuu opintojakson verkkosivulla (linkit edellä).


KURSSIKUVAUKSET 

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

Osaamistavoitteet:  
Kurssin suoritettuaan opiskelija
osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Sisältö:
Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä
Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset
Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus

Opetus: 26.8.-20.10.2020

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
Ennustaminen, Kustannuslaskenta
Investointitoiminta, Kestävä kehitys
Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
JIT & Lean, Kunnossapito

Järjestämistapa Aloitusluennot sekä luennot Moodlessa, 7 viikkotehtävää (vk. 35-41) ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.


Opettaja TkT Jukka Majava

Kirjallisuus
Jay Heizer & Barry Render (2020) Operations Management, 13th ed., Pearson, Inc. Lisäksi suositeltvaia meteriaalina Martinsuo, M et al. (2016), Teollisuustalous kehittyvässä liiketoiminnassa kappaleet 7-9 ja 16.

Arviointi: 1-5 ja hylätty

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Projektinhallinnan peruskurssi  5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija
• pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
• pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
• pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
• tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
• ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
• osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö

 • Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
 • Projektin elinkaari
 • Projektin myynti ja markkinointi
 • Projektin tavoitteiden hallinta
 • Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
 • Projektin kustannusten hallinta
 • Projektin sidosryhmien hallinta
 • Projektin riskienhallinta
 • Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
 • Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
 • Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
 • Projektit liiketoimintana
Oppimateriaali
Opettaja Assoc. prof. Kirsi Aaltonen
 
Ajankohta 21.10.–31.12.2020

Arvostelu: 1-5

Järjestämistapa

Verkkoluennoilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:  

 • Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
 • Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
 • Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
 • Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
 • Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
 • Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus) 

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta 5 op

Edeltävät opinnot
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • osaa asettaa tavoitteita sekä valita keinoja työhyvinvoinnin kehittämiselle niin yksilö- kuin organisaatiotasoillakin
 • osaa sijoittaa työhyvinvoinnin niin työelämän lainsäädännön, organisaation tavoiteasetannan, tuottavuuden edistämisen, työsuojelun asiantuntijuuden kuin esimiestyön- ja henkilöstöhallinnon yhteyteen
 • tunnistaa työhyvinvoinnin merkityksen yksilön ja organisaation suorituskyvyn osalta kyeten myös arvioimaan työhyvinvoinnin taloudellisia vaikutuksia organisaatiotasolla
 • tuntee kansallisen ja kansainvälisen julkisen vallan lainsäädännöllisen ja strategisen tavoiteasetannan, esimerkkiorganisaatioiden hyviä käytäntöjä sekä tutkimuksen ja kehittämisen keskeiset ajankohtaiset asiat ja menetelmät

Sisältö:  

Kurssin lähtökohtana on tuoda esille työelämän laatutekijöiden moniulotteisuus. Kurssin verkkoluennoilla esillä ovat mm.:

 • Työelämän nykytila, haasteet ja strategiset tavoitteet kansallisesti ja kansainvälisesti; työhyvinvoinnin merkitys työvoiman terveyttä turvaavana ja edistävänä sekä viihtyisyyttä, töiden kehittävyyttä ja kokonaisvaltaista tehokkuutta lisäävänä toimintana.
 • Työhyvinvoinnin johtaminen yrityksen strategiaan sidottuna toimintona.
 • Työhyvinvoinnin henkilöstö- ja talousvaikutukset eri mittareilla; ml. sairauspoissaolot ja ammattitaudit; suomalaisen ja yleiseurooppalaisen lainsäädännön ja normien perusteet; työsuojelu; työsuojeluyhteistoiminta, -valvonta sekä työterveyshuolto ja työkykyä edistävä toiminta; - sosiaalinen, psyykkinen, kognitiivinen, fyysinen, kemiallinen ja biologinen työympäristö, erilaiset vaaratekijät ja niiden tekninen ja toiminnallinen torjunta ja hallinta.
 • Hyvinvoinnin tuottavuus; työhyvinvoinnin ja yrityksen suorituskyvyn yhteydet muuhun johtamiseen ja kehittämiseen integroituna, välttämättömänä ja hyödyllisenä, myös laatua ja tuottavuutta vahvistavana kokonaisuutena.
 • Johdon ja linjaorganisaation mahdollisuudet ja vastuut; henkilöstön osallistumisen ja osallistamisen tärkeys ja keinot; palkitseminen ja sanktiot, hyvän ergonomian ja työympäristön tuottavuusvaikutukset.

Kirjallisuus:
Kansainvälisen kirjallisuuden taustaa soveltuvin osin, Arnold, J. et al. (2010), Work Psychology; Understanding Human Behaviour in the Workplace. 5th Edition. Financial Times/Prentice Hall. Ajantasainen muu kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Arviointi: 1-5 ja hylätty. Tentti (painotus arvosanassa 50 %), h arjoitukset seminaareineen (painotus arvosanassa 30 %), tuntitehtävät portfolioon (jatkuvan oppimisen painotus arvosanassa 20 %).

Opettaja Dos. Arto Reiman
 
Järjestämistapa Luennot 22h, viikkotehtävät, verkkotentti. Verkkotutorointi ja tarkemmat ohjeet viikkotehtävistä Moodlessa.

Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

 

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Prosessi ja laatujohtaminen 5 op  

Edeltävät opinnot
Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia.   

Aika 24.2.-21.4.2021                      

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö

Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit, Quality 4.0.

Luentojen teemat:

 • Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
 • Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
 • Strategianäkökulma
 • Design for quality
 • Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
 • Prosessien johtaminen ja suunnittelu
 • Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
 • Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
 • Henkilöstö, tiimit ja koulutus
 • Quality 4.0 ja yhteenveto

 

Toteutustavat

Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään live-verkkoluentona helmikuussa 2021 ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona.

Oppimateriaali

Kirjallisuus:
JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2020) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Suoritustavat ja arviointikriteerit

Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

OpettajaTkT Osmo Kauppila

Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

Tuotekehitys 5 op

Edeltävät opinnot
Opintojaksolla ei ole esitietovaatimuksia.

Aika 28.4.-9.6.2021

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
 • osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
 • osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
 • osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
 • osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
 • osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
 • osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

 

Sisältö

 Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa

 • Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
 • Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
 • Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
 • Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
 • Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

 

Oppimateriaali

Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.

Arviointi: 1-5 ja hylätty.

 
Järjestämistapa Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa
 
Opintojakson opintomaksu sisältyy kokonaisuuden hintaan. Yksittäisenä jaksona suoritettaessa 40 euroa.

 

 

Näytä kaikki kurssit.