Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus - Basics in Psychophysical Psychotherapy 30 op, 7.10.2021-4.6.2022

Paikka
Jyväskylä, tarkempi koulutuspaikka ilmoitetaan kutsukirjeessä
Opettaja
Mannila Laura ja Martin Minna
Aika
7.10.2021 - 4.6.2022
Ilmoittautuminen alkaa
29.12.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
8.6.2021
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutuksen hakuaika on päättynyt 23.5.2021 klo 23.59 ja kaikki opiskelupaikat on vahvistettu.


Kuinka autan asiakasta havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan? Entä kuinka autan häntä niin positiivisten kuin negatiivistenkin tunteiden käsittelyssä?

Psykofyysisen psykoterapian koulutuksessa käsitellään mm. näitä teemoja perehdyttäessä psykofyysisen lähestymistavan perusteisiin. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kehollisiin menetelmiin sekä syvennytään teoriaan. 

Koulutuksen laajuus: 30 op

Kohderyhmä 
Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, yleislääkäreille sekä psykoterapiakoulutuksessa oleville opiskelijoille. Myös sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut soveltuvat, psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea koulutukseen.

Opetuskieli
Opetuskieli on suomi.

Tavoite
Koulutus perustuu George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Kehokeskeinen terapia on laajennettu versio kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta. Siinä käytetään laajaa valikoimaa kehollisia työskentelytapoja. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Koulutus ei sovellu psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämiksi valmentaviksi lisäopinnoiksi.

Aiempaa kokemusta kognitiivis-behavioraalisesta psykoterapiasta ei tarvita. Eri suuntausten (psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.  

Koulutuksen tavoitteena opiskelijoille on oppia:

 • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttamaan asiakkaita säätelemään negatiivisia tunteitaan
 • auttamaan asiakkaita tavoittamaan ja sallimaan positiivisia tunteitaan
 • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten flashbackien ja dissosiaatiotilojen kanssa
 • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat tärkeitä muutoksia vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa
 • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
 • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit
 • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin 


Kouluttajat
Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja
Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET


Suoritustavat
Koulutus edellyttää osallistumista seminaareihin sekä työskentelyä pienryhmässä ja itsenäisesti. Koko koulutuksen aikana lähiopetuksesta voi olla pois yhteensä kolme lähipäivää (korvaaminen kirjallisilla tehtävillä), ja vielä saada todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän kuin kolme päivää, voi käydä koulutuksen loppuun, mutta todistusta ei voida antaa. Viisi lähiopetusseminaaria järjestetään torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9–16. Lisäksi seminaarien välissä järjestetään vähintään 4 pienryhmätapaamista  (ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa).


Lähiopetuksen aikataulu
Opetus torstaisin klo 9.00-16.00, perjantaisin klo 9.00-16.30 ja lauantaisin klo 9.00-15.30. 
7.-9.10.2021
11.-13.11.2021
13.-15.1.2022
10.-12.3.2022
2.-4.6.2022, Kirjallisuus ja päätösseminaari


Seminaarit:

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan 

Tässä seminaarissa demonstroidaan ja harjoitellaan erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käyttää kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opetellaan strukturoimaan kehollisia menetelmiä käyttävä terapiatunti. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehokeskeisen työskentelyn teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus 

Kehokeskeinen terapia keskittyy vahvasti auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa opetellaan, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa syväluotaavasti potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Myös potilas-terapeutti suhdetta käsitellään. Vuorovaikutukseen keskittyviä uusia kehokeskeisiä menetelmiä esitellään ja harjoitellaan.

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä 

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tämä pitää sisällään sekä negatiiviset tunteet, kuten suru, pelko, viha, kateus, häpeä ja syyllisyys, että positiiviset tunteet kuten ilo, nautinto, myötätunto ja ihmetys. Tässä seminaarissa opetellaan, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita.

Tässä seminaarissa tutustutaan myös kehollisiin menetelmiin, jotka voivat auttaa vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Seminaarissa puhutaan sekä itsesäätelystä että vuorovaikutteisesta säätelystä.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn vaikeasti traumatisoituneiden potiaiden kanssa. Niiden avulla voidaan löytää keinoja selviytyä flashbackien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös työstää traumamuistoja sekä autta potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämä seminaari keskittyy näihin teemoihin ja työtapoihin traumaan liittyvien oireiden hoidossa.

Seminaari 5. Kirjallisuus- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutukseen liittyvän kirjallisuuden pohjalta. Koulutuksen kirjallisuuslistan teoksia tarkastellaan 4-6 henkilön ryhmissä, joissa on mahdollisuus myös nostaa esiin henkilökohtaisia teemoja, kysymyksiä ja kiinnostuksen kohteita, joita luettu materiaali herättää. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi.

Suoritustapa 
Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä sekä kirjallinen lopputyö.

Lisätietoa koulutuksesta
Koulutuksen kirjallisuus käsitellään pienryhmissä ja kaikkien ei tarvitse lukea kaikkea. Kirjallisuutta on sekä englannin- että suomenkielistä. Rajallinen englannin kielen taito ei ole esteenä kirjallisuuden osalta, koska kirjallisuusseminaariin voi oman valinnan mukaan valita suomenkielisen tai englanninkielisen teoksen. Seminaarissa ideana on, että jaetaan kirjallisuuden antia toisille.

Koulutukseen haku ja opiskeljoiden valinta:

Koulutukseen valitaan 23.5.2021 mennessä saapuneiden erillisten hakemusten perusteella 24 osallistujaa ja opiskelupaikka vahvistetaan vasta hakuprosessin jälkeen kesäkuun lopussa 2021. Valintaperusteita ovat hakijan koulutus, työkokemus, kokemus psykofyysisistä menetelmistä ja motivaatio.

Hakijoiden tulee lähettää hakemuksensa 23.5. mennessä. Hakemuksessa tulee vastata huolellisesti seuraaviin kysymyksiin:

 1. Nimi / Name
 2. Sähköpostiosoite
 3. Lyhyt kuvaus aiemmasta koulutuksesta
 4. Ammatti ja nykyinen työnkuva
 5. Työpaikka
 6. Aiempi kokemus psykofyysisistä menetelmistä sekä motivaatioista - miksi haluat tähän koulutukseen?
 7. Miten ajattelet hyödyntäväsi koulutusta omassa työssäsi?
 8. Muut perustelut koulutukseen hakeutumiselle:
 9. Mahdolliset odotukset koulutuksen suhteen?

Kouluttajat voivat tarvittaessa pyytää lisätietoja hakemukseen liittyen.


Hakemus lähetetään 23.5.2021 mennessä Jyväskylän kesäyliopiston toimistoon:
Postitse: Jyväskylän kesäyliopisto, Hanna Rajala, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
TAI
sähköpostitse koulutussihteeri Hanna Rajalalle: hanna.rajala@jyu.fi (Pyrin kuittaamaan vastaanotetut hakemukset kolmen päivän sisällä saapumisesta, mikäli et saa vastaanottokuittausta niin olethan yhteydessä hanna.rajala@jyu.fi)

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.

Koulutuksen hinta: 1930 €.

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-3 erässä,
Erissä maksettaessa maksuerät ovat seuraavat:
1. erä, 930 €, eräpäivä 15.10.2021
2. erä, 500 €, eräpäivä 15.12.2021
3. erä, 500 €, eräpäivä 15.2.2022

Koska osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ei koulutusmaksua makseta/laskuteta ennen ryhmään valintaa.

Muutokset mahdollisia.

.........Näytä kaikki kurssit.