C. Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
11.2.2019 - 31.3.2019
Ilmoittautuminen alkaa
4.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
28.2.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.

 

Opintojakso sisältyy tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen (25 op). Opintoryhmän kokoontuu Jämsässä.

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Opetus  Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Ajankohta Opintoryhmä kokoontuu viikoilla 10-17, torstaisin klo 17-20

Arviointi 0-5

Kirjallisuus
Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?
Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto. Opintoryhmää vetää paikallinen tutor.

Opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.