B. Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
7.1.2019 - 29.2.2020
Ilmoittautuminen alkaa
4.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.12.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.

 

Opintojakso sisältyy tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuteen 25 op. Opintoryhmän kokoontuu Jämsässä.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto. Opintoryhmää vetää paikallinen tutor.

Opetus (21 t), opintoryhmä kokoontuu torstaisin klo 17-20

Arviointi 0-5

Kirjallisuus

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
The Thing from the Future -peli
 Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.

 

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.