A. TULEVAISUUDENTUTKIMUKSEN OPINTOKOKONAISUUS 25 op

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
7.1.2019 - 31.12.2019
Ilmoittautuminen alkaa
3.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
17.12.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Opintomaksut ja opinto-oikeus: Kesäyliopiston opintomaksut yhteensä 160 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksusta 250 euroa/opintokokonaisuus tai 50 euroa/opintojakso. Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa 1.1.2019-31.7.2020. TUTU1 opintojakson opinto-oikeus on voimassa 1.1.-31.7.2019 ja TUTUS2 jakson 31.12.2019 saakka.

Opinnot ovat Tulevaisuudentutkimuksen valtakunnallisen Verkostoakatemian (TVA) opintoja, joita koordinoi Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskus.  
 

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Luvassa ennen näkemättömiä asioita, uusia ajatuksia ja yhteisöllistä tiedon tuottamista!

KUULE
Kokemuksia opinnoista ja opiskelusta ja siitä miten tulevaisuusajattelu voi auttaa sinua omassa työssäsi ja arjessa.


Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

    TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
    TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op
    TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op
    TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op
    TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op

Sisältö

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta. Kyseessä on valtakunnallinen sivuaine ja opintojaksoille osallistuu opiskelijoita myös useista suomalaisista yliopistoista. Myös paikalliset opintoryhmät ovat monitieteisiä ja lisäksi monitieteisyys huomioidaan monipuolisissa oppimistehtävissä.

Osaamistavoitteet

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esim. yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa kehittämistehtävissä niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, järjestöissä tai vaikka yrittäjänä. Kokonaisuuden hyväksytysti suoritettuaan opiskelija kykenee kriittisesti analysoimaan yhteiskunnallista tulevaisuuskeskustelua ja osallistumaan siihen vahvalla tietopohjalla. Hän hallitsee myös pienimuotoiseen ennakointitutkimuksen suunnittelun ja toteutuksen valitsemallaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmällä. Lisäksi opiskelija kykenee arvioimaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita ja hahmottamaan tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja menetelmien yhteiskäytön mahdollisuuksia ja haasteita.

Opetus

Opinnot alkavat tammikuussa 2019 ja päättyvät joulukuussa 2019. Ne järjestetään monimuoto-opintoina. Kahden ensimmäisen kurssin aikana opiskeluasi tukee tuutorin vetämä ryhmätyöskentely. Opintoryhmän kokoontuu Jämsässä. Aktiivinen osallistuminen ryhmän työskentelyyn on olennainen osa TUTU1-TUTU2 jaksojen suorittamista. Opintoryhmän ensimmäinen kokoontuminen to 10.1.2019 klo 17-20.

Opetuksessa keskeistä on monitieteisyys, tieteiden ja käytännön vuorovaikutus sekä opetuksen monimuotoisuus. Opiskelijana osallistut aktiivisesti opintoryhmä- ja verkkotyöskentelyyn ja verkkoluennoille (tallenteet) sekä kirjoitat yksilö- ja ryhmätöinä laadittavia harjoitustehtäviä ja esseitä. Opiskeluasi tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely kevätlukukauden 2019 ajan. Opiskelun tukena on myös verkko-oppimisympäristön (Moodle) opintomateriaali ja keskustelualueet. Opetus järjestetään tietoverkkojen välityksellä (esim. AC-luennot, Moodle ja eDelfoi).

TUTU1, TUTUS2 ja TUTUS4 soveltuvat myös yksittäisiksi opintojaksoiksi. Opintojaksolle TUTUS3 osallistuminen edellyttää että opintojaksot TUTU1 ja TUTUS2 on suoritettu hyväksytysti tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot. TUTU5 jakson suoritustapa voi vaihdella. Kurssilaiset voivat osallistua Turussa kesällä 2019 järjestettävään nelipäiväiseen kansainväliseen kesäkouluun tai johonkin muuhun aiheeseen soveltuvaan oman alan tapahtumaan, josta laaditaan raportti. Jakson voi myös suorittaa laatimalla kirjallisuuteen pohjaavan esseen. Jakson suoritustavasta sovitaan jakson vastuuopettajan Hanna-Kaisa Aallon kanssa.

Opinnot arvioidaan asteikolla 0-5.
 

Ilmoittautuminen:
Kesäyliopisto ottaa vastaan ilmoittautumisia opintokokonaisuuteen ja opintojaksoille TUTU1 ja TUTU2. Kokonaisuuteen ilmoittautuneen ei tarvitse enää erikseen ilmoittautua edellä mainituille jaksoille. Kun opintojen alkaminen on varmistunut opiskelijan tulee ilmoittautua vielä erikseen TY:n Avoimen yliopiston NettiOpsu palvelussa. Tässä yhteydessä opiskelija maksaa TY:n Avoimen yliopiston opintomaksun ja saa käyttäjätunnuksen, jolla pääsee kirjautumaan TY:n palveluihin (mm. Moodle, kirjasto).


Opintomaksut ja opinto-oikeus: Kesäyliopiston opintomaksut yhteensä 160 euroa ja Turun yliopiston avoimen yliopiston opintomaksu 250 euroa/opintokokonaisuus tai 50 euroa/opintojakso. Opintomaksut maksetaan kahdessa erässä: Kesäyliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa kesäyliopistoon ilmoittautumisen yhteydessä ja TY:n Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa TY:n avoimen yliopiston opiskelijaksi. Tutustu kesäyliopiston ja TY:n  ilmoittautumis- ja perumisehtoihin (TY:n verkkosivulla).

Opintokokonaisuuden opinto-oikeus on voimassa 1.1.2019-31.7.2020. Yksittäisen opintojakson opinto-oikeus on voimassa 1.1.-31.7.2019.

 

KURSSIKUVAUKSET

TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (FUTS3601)

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Opintosuoritukset
Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkko-opetukseen ja Moodlessa tehtäviin viikkoharjoituksiin ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Opetus (21 t) Opintoryhmä kokoontuu tammi-maaliskuussa 2019 (viikot 2-9)  

Arviointi 0-5

Kirjallisuus

Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
The Thing from the Future -peli
 Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto. Opintoryhmää vetää paikallinen tutor.

Opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.


TUTUS2 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (FUTS3602)

Sisältö

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -opintojakson tavoitteena on antaa perusvalmiudet tulevaisuudentutkimuksen tieteellisten menetelmien ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Lähtökohtana ovat erilaiset tutkimusongelmat, joissa voidaan käyttää tulevaisuudentutkimuksen menetelmiä. Lisäksi perehdytään monitieteisyyden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hahmottamaan monitieteisten tutkimuskysymysten haasteita, tulevaisuudentutkimuksen menetelmäkenttää ja tunnistaa tärkeimmät menetelmät, niiden erityispiirteet ja soveltamismahdollisuudet. Menetelmistä harjoitellaan mm. Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, CLA, osallistavat menetelmät, mallinnus ja luovat menetelmät. Opiskelija osaa verrata tulevaisuudentutkimuksen suhdetta muihin tieteisiin ja tiedonaloihin ja osaa valita tutkimusmenetelmän ottaen huomioon tutkimusongelman ja kohteen, tarkastelun aikajänteen ja tutkimusresurssit.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, viikkotehtävien hyväksytty suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä ja osallistuminen valtakunnallisen Delfoi-tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Opetus  Lähiopetus 21 t, itsenäinen työskentely, harjoitukset ja verkkokeskustelut

Ajankohta Opintoryhmä kokoontuu maalis-huhtikuussa 2019 (viikot 11-18)

Arviointi 0-5

Kirjallisuus
Kamppinen, Matti & Kuusi, Osmo & Söderlund, Sari (toim.) (2003) Tulevaisuudentutkimus. Perusteet ja sovellukset. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 896. Toinen painos. Helsinki.
Osmo Kuusi, Timo Bergman & Hazel Salminen (toim.) 2013 Miten tutkimme tulevaisuuksia?
Tulevaisuudentutkimuksen seura ry, Acta Futura Fennica 5. Tampere
Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto. Opintoryhmää vetää paikallinen tutor.

Opintomaksu sisältyy kokonaisuuden opintomaksuun. Erikseen jaksolle osallistuvilta peritään kesäyliopiston opintomaksu 80 euroa ja TY:n Avoimen yliopiston maksu 50 euroa.

 

TUTU5 Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (FUTS3605)

Sisältö

Opintojakson teema vaihtuu vuosittain ja se toteutetaan intensiivijaksona, erikoiskurssina tai kesäkouluna.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tulevaisuudentutkimuksen kansainvälisen tiedeyhteisön tutkimustulosten kautta ajankohtaisiin tulevaisuudentutkimuksen teemoihin, menetelmiin ja työkaluihin.

Opintosuoritukset

Opintojakson suorituksena on essee tai vapaaehtoinen osallistuminen tieteenalan konferenssiin, jossa on 30 euron tapahtumamaksu. Opintojaksoon ei sisälly opintoryhmätyöskentelyä. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan kevään 2019 aikana Moodlessa.

Opetus Kevät-kesä 2019 (muutokset mahdollisia)

Arviointi 0-5

Lisätietoja: Kirjallisuus vaihtuu vuosittain. Opetuskieli voi olla englanti.

 


TUTUS3 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (FUTS3603)

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien opintojaksojen (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin. Mahdollisuus myös tutustua tieteelliseen julkaisemiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Opintosuoritukset

Verkkokurssi; virtuaaliluennot ja harjoitustehtävät virtuaaliluentojen yhteydessä sekä opiskelijan valitsemaan tutkimusmenetelmään keskittyvä kirjallinen harjoitustyö (yksilötyönä 15-20 sivua ja parityönä 30-40 sivua). 1-2 tuutortapaamista tarpeen mukaan.

Opetus Luennot ja harjoitustehtävät oppimisympäristö Moodlessa.

Ajankohta Syksy 2019

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Kurssin aikana jaettava digitaalinen aineisto (mm. artikkeleja, videoita)

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto.

Edeltävät opinnot Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojaksojen TUTU1 ja TUTUS2 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTUS3-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu opintojaksoilla 1 ja 2 esiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

 

TUTUS4 Tulevaisuuden tutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (FUTS3604)

Sisältö

Opintojakson aikana käydään läpi tulevaisuudentutkimuksen tietokäsitys sekä ontologinen (mitä tulevaisuudentutkimus on) ja epistemologinen (miten tulevaisuudesta saadaan tietoa) perusta. Lisäksi syvennetään tiedonalaan kiinteästi liittyviä asioita ml. arvot, aikakäsitys, globaalit systeemit.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon ainutlaatuisuuden ja siitä johtuvan tieteenfilosofisen perustan ja tieteelliset lähtökohdat (mm. systeemi-ontologia, holistisuus, normatiivisuus ja arvot) sekä tunnistaa oppiaineen historialliset merkkipaalut ja eri koulukunnat.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkko-opetukseen, viikoittaisten harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa ja esseen (10-15 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus (syksy 2019) Verkkokurssi, 7 x 1 t, virtuaaliluennot, itsenäinen työskentely ja harjoitukset. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan Moodlessa.

Arviointi 0-5

Kirjallisuus Kurssin aikana jaettavat digitaaliset aineistot

Opettaja Hanna-Kaisa Aalto

 

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kurssit.