Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus 30 op, 11.10.2018-10.5.2019

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Opettaja avoin
Aika
11.10.2018 - 10.5.2019
Ilmoittautuminen alkaa
13.2.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
3.11.2018
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutus on käynnistynyt. Ilmoita toimistoomme, mikäli olet kiinnostunut seuraavasta alkavasta ryhmästä.

VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN KOULUTUS 2018-2019 (30 op)

*ENNAKKOILMOITTAUTUMISET 2018-2019 KOULUTUKSEEN

HUOM! Ennakkoilmoittaudu koulutukseen myös ILMOITTAUDU painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle.

Koska koulutukseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ei koulutukseen liittyen makseta ilmoittautumismaksuja ennen ryhmään valintaa. 

Hinta: 2450

Koulutukseen haetaan 15.8.2018 mennessä seuraavan ohjeen mukaan:
Toimita kesäyliopistolle kirjallinen hakemus, josta tulee käydä ilmi: hakijan nimi, ikä, ammatti, nykyinen työtehtävä, perustelut koulutukseen hakeutumiselle.
Hakemukset toimitetaan 15.8.2018 mennessä kesäyliopiston toimistoon Hanna Rajalle hanna.rajala@jyu.fi


VOIMAVARAKESKEINEN PERHE- JA VERKOSTOTYÖN KOULUTUS 2018-2019 (30 op)

Pohditko yhteistyötä perheiden kanssa?
Haluatko syventää osaamistasi ja kehittää työtapojasi?
Haluaisitko innostua perhetyöstä enemmän?

Voimavarakeskeisessä perhe- ja verkostotyön koulutuksessa on tavoitteena perehtyä voimavarakeskeisen työskentelyn perusfilosofiaan ja menetelmiin asiakas- ja auttamistyössä. Tavoitteena on vahvistaa omia ja tiimissä työskentelevien yhteisiä kykyjä kohdata erilaisia lapsia ja perheitä sekä verkostoja.

Koulutus tarjoaa osanottajille avartavia näkökulmia ja ideoita, jotka vahvistavat moniammatillista tiimityötä, jalkautuvaa työotetta ja edistävät yhteistyötä peruspalvelujen, lastensuojelun ja erikoissairaanhoidon jne. kesken, jotta lapsen tai nuoren ja perheen tarkoituksenmukainen tuki ja/tai hoito on tavoitteellista ja tuloksellista.

Koulutuksen jälkeen osanottajilla on yhteinen teoreettinen ymmärrys perhe- ja verkostokeskeisestä työotteesta sekä käytännön kykyjä toimia hoidollisesti suoraan lapsen ja hänen sosiaalisen verkoston kanssa.

Opiskelun fokus voidaan ilmaista kysymyksenä: Miten minun ja meidän kannattaa olla, ajatella, kertoa ja toimia, jotta asiakkainamme olevien lasten ja nuorten sekä perheiden ja heidän verkostojensa kyvykkyys jatkaa omaa elämäänsä vahvistuisivat?

KOHDERYHMÄ:
Koulutus sopii sosiaali-, hoito- ja kasvatusalan työntekijöille, jotka tekevät auttamistyötä perheiden ja heidän läheisverkostojensa kanssa.

SISÄLTÖ: 
Koulutuksen aikana perehdytään seuraaviin teoreettisiin lähestymistapoihin ja menetelmällisiin ideoihin:

  • perhe- ja verkostokeskeisyyden taustateoriana sosiaalinen konstruktionismi
  • dialogisuus työntekijän ihmiskäsityksenä, asenteena ja kliinisenä menetelmänä
  • narratiivinen eli tarinallinen tapa jäsentää todellisuutta ja inhimillisiä ongelmia sekä voimavarakeskeiset menetelmät asiakkaiden toimijuuden vahvistajina
  • työntekijän itsereflektiivisyys ja reflektiiviset työskentelyprosessit

TYÖSKENTELYTAVAT:
Koulutus perustuu prosessioppimiseen ja edellyttää aktiivista läsnäoloa sekä valmiutta tutkia omia ajattelu- ja toimintatapoja. Oppimistapoja ovat luennot, keskustelut, harjoitukset, itsereflektiot, opetukselliset työnohjaustapaukset, vertaisryhmäopiskelu, kirjallisuuden ja artikkelien lukeminen sekä kehittävä omien työskentelytapojen tutkimus.

RAKENNE: 
Koulutus sisältää 16 lähiopetuspäivää (128 oppituntia). Päivät toteutetaan kahdeksana kahden päivän jaksona.
Näiden ohella koulutus sisältää etäopiskelua, johon kuuluu:

  • vertaisryhmätyöskentelyä 36 oppituntia,
  • lähiopetukseen ja vertaisryhmiin valmistautumista 164 oppituntia,
  • kirjallisuuden lukemista 312 oppituntia,
  • oman perhe- ja verkostotyön kehittävää tutkimusta 160 oppituntia.

Koulutuksen kokonaistuntimäärä on 800 oppituntia, joka vastaa 30 opintopistettä.

LÄHIOPETUSPÄIVÄT:
Syksyllä 2018 (3 x 2 pv): 11.-12.10.,16.-17.11., 13-14.12. ja
Keväällä 2019 (5 x 2 pv): 10.-11.1., 7.-8.2., 14.-15.3., 8.-9.4., 9.-10.5.2019

Lähiopetuspäivät järjestetään Jyväskylässä, tila ilmoitetaan kutsukirjeessä.
Lähiopetuspäivillä työskennellään ensimmäisenä päivänä klo 10-17 ja toisena päivänä klo 9-15.30.

OPISKELIJAVALINNAT:
Hakuaika päättyy 15.8.2018.
Osanottajia koulutusryhmään otetaan enintään 18 opiskeluun ja itsensä kehittämiseen motivoitunutta työntekijää. Hakijoiden tulee toimittaa kesäyliopistolle kirjallinen hakemus, josta tulee käydä ilmi: hakijan nimi, ikä, ammatti, nykyinen työtehtävä, perustelut koulutukseen hakeutumiselle. Hakemukset toimitetaan 15.8.2018 mennessä kesäyliopiston toimistoon Hanna Rajalle hanna.rajala@jyu.fi

KOULUTTAJAT:
Lassi Pruuki on koulutukseltaan teologian tohtori, dosentti, perhe- ja pariterapiakouluttaja ja työnohjaaja (www.dialogic.fi). Hän on työskennellyt aikaisemmin yliopistonlehtorina ja professorina Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä hän toimii työnohjaajana, perhe- ja pariterapiakoulutusten kouluttajana ja voimavarakeskeisten työnohjaajakoulutusten johtajana.

Tiina Ahonen on koulutukseltaan sosionomi, perhe- ja pariterapiakouluttaja ja työnohjaaja (www.dialogic.fi). Hän on työskennellyt päihdekuntoutuksessa, lastensuojelussa ja kriisityössä, joista hänellä on monipuolinen kokemus myös johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta. Tällä hetkellä hän toimii psykoterapeuttina, työnohjaajana, työnohjaajakoulutusten sekä perhe- ja pariterapiakoulutusten kouluttajana.

OPINTOMAKSU:
2450 €/osallistuja. Opintomaksu on mahdollista jakaa useampaan maksuerään (1-4 erää).
Maksu sisältää opetuksen ja koulutusmateriaalit. (Huom, älä maksa opintomaksua, ennen kuin saat tiedon että sinut on hyväksytty koulutuksseen)

LISÄTIETOJA ANTAVAT:
Lassi Pruuki, TT, dos., perhe- ja pariterapiakouluttaja, työnohjaajakouluttaja Dialogic Oy lassi.pruuki@dialogic.fi  p. 044 532 3965
Leena Meriläinen, Rehtori, Jyväskylän kesäyliopisto, leena.s.merilainen@jyu.fi  p. 050 381 2313

Näytä kaikki kurssit.