Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3pv) 11.-13.2.2019

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti sekä Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET
Aika
11.2.2019 - 13.2.2019
24 tuntia

ma 09.00-16.00
ti 09.00-16.00
ke 09.00-16.00
Ilmoittautuminen alkaa
15.5.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.1.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Mentalisaatiolla tarkoitetaan kykyä pitää mieli mielessä, kykyä olla tasapainoisesti selvillä omista ja toisen tunteista ja ajatuksista. Suomennamme Mentalisaation sanalla mielentäminen.

Mentalisaatiokyky kehittyy riittävän turvallisessa kiintymyssuhteessa. Mentalisaatioon perustuvassa terapiassa (MBT) keskeistä on puutteellisen mentalisaatiokyvyn kehityksen käynnistäminen ja edistäminen. Kun säännöllisessä hoitosuhteessa kehittyy riittävän turvallinen kiintymyssuhde, sen pohjalta on mahdollista auttaa potilasta rakentamaan toimivaa mentalisaatiokykyä erityisten mentalisaatiota edistävien tekniikoiden avulla.

MBT sisältää yksilöhoidon ohella ryhmähoito-osion. Näin mentalisaatioterapia edistää myös potilaan kykyä työskennellä ryhmässä ja sitä kautta hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät monipuolisemmin verrattuna pelkkään yksilöterapiaan. Koulutuksissamme työskentelemme samoin periaattein kuin lyhytterapiaryhmissämme.

Sisältö:

11.-13.2.2019 Mentalisaatioterapian perusteet: Mentalisointi omassa elämässä -koulutuksessa tutustutaan mentalisaation peruskäsitteisiin ja mentalisoiviin toimintatapoihin omassa elämässä ja hoitotyössä. Koulutuksessa saadaan kosketus sekä sanattomaan että sanallistavaan mentalisaatiokykyyn. Koulutuksessa tehdään paljon kokemuksellisia harjoituksia samalla kun päivät sisältävät mentalisointikyvyn ymmärtämiseen tarvittavan teoreettisen opetuksen.

Osallistujat pääsevät teoreettisen opetuksen rinnalla tutustumaan oman mentalisaatiokyvyn toimivuuteen ja katkoksiin sekä omassa arkielämässä että hoitotyössä. Näin osallistujat saavat ymmärrystä mentalisaatiosta itsessä ja toisessa. Koulutus on myös areena, jossa voi pohtia, miten tällaista työskentelytapaa voi käyttää omassa työssä sekä tiimityössä omassa organisaatiossa.

1. päivän teema: Toimiva mielentämiskyky
2. päivän teema: Mielentämiskyvyn katkos
3. päivän teema: Mielentäminen arkielämässä ja työssä

Kohderyhmä: Terveydenhuollon ja ihmissuhdetyön ammattihenkilöt, jotka ovat kiinnostuneita sisällyttämään mentalisaationäkökulmaa työtapoihinsa. Aiempaa kokemusta mentalisaatiokoulutuksista ei tarvita, toisaalta aiemmat koulutukset eivät sulje pois tähän koulutukseen osallistumista.
Toivomme, että osallistujilla on mahdollisuus soveltaa oppimaansa potilas-, ihmissuhde- tai ohjaustyöhön. Koulutusryhmän maksimikoko on 16 osallistujaa, osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ennakkoluettavaa ja ennakkotehtävät: Koulutuspäiviin sisältyy ennakkoluettavaa ja ennakkotehtäviä, jotka toimitetaan koulutettaville hyvissä ajoin ennen koulutuspäiviä.

Kouluttajat:

  • Matti Keinänen, psykiatrian ja kliinisen psykologian dosentti, psykoterapiakouluttaja, Accredited MBT-practitioner (British Psychoanalytic Council), Accredited MBT-supervisor (Anna Freud Centre, London)
  • Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET, kouluttaja, mentalisaatioryhmäohjaaja, MBT Basic Training

***

Mentalisaatioterapian perusteet: mentalisointi omassa elämässä ja hoitotyössä -koulutusjakso on osa laajempaa koulutuskokonaisuutta.
Koulutuskokonaisuuden (6 pv) rakenne koostuu kahdesta jaksosta:

Mentalisaatiohoidon perusteet: mentalisointi omassa elämässä (3 pv) 11.-13.2.2019
1. päivän teema: Toimiva mielentämiskyky
2. päivän teema: Mielentämiskyvyn katkos
3. päivän teema: Mielentäminen arkielämässä ja työssä

Mentalisaatiohoidon syventävä jakso: mentalisoiva työote hoitotyössä (3 pv) 20.-22.3.2019
4. päivän teema: Mielentäminen yksilöhoidossa
5. päivän teema: Mielentäminen ryhmätilanteissa
6. päivän teema: Mielentämiskykyä edistävät hoitotoimenpiteet

Kolme koulutusta muodostavat eheän kokonaisuuden. Todistuksen saa, kun kaikki jaksot on suoritettu. Koulutuskokonaisuudesta saa 5 opintopistettä. Koulutuskokonaisuuden ensimmäisellä jaksolla harjaannumme tunnistamaan toimivaa mentalisaatiokykyä, siinä tapahtuvia katkoksia sekä katkosten hoidollista kohtaamista. Toisessa jaksossa tutustumme mentalisaatioterapian yksilö- ja ryhmähoito-osioihin, mentalisaatiokyvyn arviointiin, hoitosopimuksen laatimiseen sekä hoitoprosessin aloitukseen sekä kehittämämme lyhytterapiaryhmäosion sisältöön. Sovellamme ryhmissämme psykofyysisen psykoterapian hoitomenetelmiä osana mentalisaatiohoitokokonaisuutta. Tähän osallistujat saavat kosketusta kaikissa kolmessa koulutuksessamme. Lyhytterapiaryhmässä käytämme arvioinnin apuna myös luotettavia mentalisaatiokyvyn mittareita. Esittelemme näitä mittareita toisella koulutusjaksolla. Viimeisenä koulutuspäivänä tutustumme lähemmin mentalisaatioterapian hoitokaareen sekä mentalisaatiohoitomenetelmien käyttöön varsinaisessa hoitoprosessissa.

Jyväskylän kesäyliopistossa voit opiskella halutessasi kaikki kokonaisuuteen kuuluvat jaksot.

Näytä kaikki kurssit.