Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op, 28.3.-27.11.2019

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä
Opettaja
Leena Mannström-Mäkelä
Aika
28.3.2019 - 27.11.2019
Ilmoittautuminen alkaa
18.10.2018 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.3.2019
Ilmoittautuminen on päättynyt

Koulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana! Ilmoittaudu 17.3. mennessä.

Aika ja paikka

28.3.-27.11.2019, Jyväskylässä

Taustatietoa
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Kohderyhmä  
Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kohdassa koulutuksesi perustutkinto ja nykyinen työtehtäväsi.

Kouluttaja
Koulutuksen pääkouluttajana ja johtajana toimii VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, psykoterapeutti Leena Mannström-Mäkelä.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus työskentelystä ADHD -aikuisten, -nuorten, -lasten ja -perheiden kanssa sekä ADHD -valmentajakoulutus. Hän käyttää työssään päivittäin ratkaisukeskeisen valmennuksen menetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Pääkouluttaja on ollut vuosina 2003-2005 ADHD-liitossa kuntoutuspäällikkönä. Tällöin hän oli yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa tuomassa valmentavaa työotetta neuropsykiatristen ihmisten kanssa työskentelyyn. Tämän jälkeen hän on ollut kehittämässä neuropsykiatrista valmennusta voimaannuttavaan ja ratkaisukeskeiseen suuntaan.

Koulutukseen liittyy myös erityisasiantuntijaosuudet. Erityisasiantuntijat tuovat oman erityisosaamisensa liittyen neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin. Erityisasiantuntijoina voidaan kuulla esimerkiksi psykiatria, erityisopettajaa ja toimintaterapeuttia.

Tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Riittävä perustiedon hallinta mahdollistaa voimaannuttavan työskentelyn erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa. Tavoitteena on saada myös välineitä kehittää omaa työtä, työyhteisöä sekä menetelmiä jalkauttaa ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä työympäristöön ja verkostoihin. Osallistujat perehtyvät ratkaisukeskeisessä neuropsykiatrisessa valmennuksessa käytettäviin menetelmiin, joiden avulla asiakas oppii käyttämään omia voimavarojaan. Koulutus antaa osallistujille ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentajan pätevyyden. Lisäksi koulutukseen osallistuja saa vahvan neuropsykiatrisen ja ADHD -asiantuntijuuden, jota voi hyödyntää omassa työyhteisössään tai muissa vastaavaa asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä. Neuropsykiatrinen valmentaja toimii myös välittäjänä ja tukijana asiakkaan tukiverkostoissa. Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään.

Koulutuksen sisältöalueet

 • Mistä neuropsykiatrisessa valmennuksessa on kysymys? Miksi neuropsykiatrista valmennusta tarvitaan?
 • Lapsen ja nuoren normaali kehitys
 • Perustietoa neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista
 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit (uni-valverytmin häiriöt, mielenterveys- ja päihdeongelmat, syrjäytyminen ja kriminalisoituminen)
 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus arkeen
 • Tarkkaavaisuushäiriöinen lapsi / nuori koulussa; keinoja ja menetelmiä koulutyön tukemiseen
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä arjenhallinnan tukemiseen
 • Muksuoppi
 • Tulistuvat lapset
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät myös oppilaitosyhteisön näkökulmasta
 • Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus
 • Positiivinen psykologia
 • Stressi ja sen vaikutukset arjen hallintaan
 • Mindfulness valmennuksessa ja omassa työssä
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Käytännön keinoja ja menetelmiä työhön ja oman työyhteisön kehittämiseen
 • Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa sekä heidän jaksamisensa tukeminen
 • Neuropsykiatrisen valmentajan arjen työ
 • Sopeutumisvalmennus- ja kuntoutustoiminta ja vertaistuki
 • Valmentavan ohjauksen ja ratkaisukeskeisten menetelmien jalkauttaminen omaan työhön ja työyhteisöön
 • Työnohjaus vertaisryhmittäin koulutuspäivien sisällä

Rakenne, toteutus ja laajuus
Koulutuksessa on kuusi kahden päivän lähiopiskelujaksoa (yht. 12 lähiopetuspäivää):
(lähiopetus kaikkina päivinä kello 9-16)

 1. Lähijakso: 28.-29.3.2019
 2. Lähijakso: 16.-17.5.2019
 3. Lähijakso: 15.-16.8.2019
 4. Lähijakso: 17.-18.9.2019
 5. Lähijakso: 29.-30.10.2019
 6. Lähijakso: 26.-27.11.2019

Koulutus toteutetaan 30 opintopisteen laajuisena.

Lähiopetuksen sisältö
 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • ratkaisu- ja voimavarakeskeistä työnohjausta vertaisryhmissä

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • opiskelun tukena käytetään ohjatusti verkkoa
 • omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen
 • henkilökohtaiset välitehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Koulutuksen sisältö noudattaa Neuropsykiatrinen valmentaja ry:n laatusuosituksia ja näin ollen mahdollistaa Neuropsykiatrinen valmentaja-nimikkeen käytön valmistumisen jälkeen.

Lisätietoja   
Kesäyliopisto toimisto puh. 044 760 3730, kesayo@jyu.fi tai rehtori Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi puh. 050 381 2313

Koulutusmaksu
Koulutuksen kokonaishinta on 2080 €, Mikäli koulutusmaksua ei ole maksettu ilmoittautumisen yhteydessä se laskutetaan postitse lähetettävillä laskuilla. Koulutusmaksu on siis mahdollista maksaa ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna, mutta jos tämä ei ole mahdollista, toimitaan edellisen ohjeen mukaan. 
Kesäyliopiston laskuttaessa koulutusmaksu laskutetaan seuraavan aikataulun mukaan:
1. erä, 760 €, 28.3.2019 mennessä,
2. erä, 440 €, 28.5.2019 mennessä,
3. erä, 440 €, 28.7.2019 mennessä ja
4. erä, 440 €, 28.9.2019 mennessä. 

Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin.
Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Näytä kaikki kurssit.