27.06.2018

Tasoryhmät 2018

 

Opiskelijat jaetaan viiteen tasoryhmään A1-C1 osaamisensa mukaisesti. Ryhmissä on keskimäärin 15 opiskelijaa. Vuonna 2018 alustava jakautuminen ryhmiin tehdään esitietokyselyn perusteella. Kyselyt lähetetään ilmoittautuneille kevään 2018 aikana.

Taso 1: 0  (--> A1)

Kurssi on suomen kielen alkeiskurssi, jonka lähtötaso on näin ollen 0. Kurssi koostuu suomen kielen perusasioihin tutustumisesta, kuten ääntämisestä ja kielen ominaispiirteistä, yleisimpien arkitilanteiden harjoittelusta ja kielen lisäksi maan kulttuuriin tutustumisesta. Opetuskielenä on englanti ja materiaalina Suomen mestari 1 -kirja. Kieliopin osalta kurssilla edetään ryhmän tahdin mukaisesti ja keskitytään perusasioihin. Pyrkimyksenä on luoda pohja suomen kielen opinnoille ja kehitetään strategisia taitoja, joiden avulla kieltä on helpompi ymmärtää ja oppia.

Taso 2: 0+ - A1.1 (--> A2.1)

Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla A1.2-A2 useimmilla kielitaidon osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy toimimaan tavallisissa asiointitilanteissa sekä kertomaan omaan elämään liittyvistä asioista. Lisäksi hän pystyy kysymään ja ilmaisemaan mielipidettä ja kuvailemaan tunteita yksinkertaisesti. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä. Hän ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ja ennustettavissa olevia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä ja pystyy poimimaan tietoa myös pidemmästä tekstistä tai vieraammasta aiheesta. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita.

Kielen rakenteista kurssilla käsitellään mm. verbintaivutusta, yksikön partitiivi ja paikansijat, imperfektiä, ma-infinitiiviä.

Taso 3: A1.1-A1.2  (--> A2.2)

Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla A2 useimmilla kielitaidon osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy toimimaan tutuissa asiointitilanteissa sujuvasti sekä kertomaan menneistä ja tulevista omaan elämään liittyvistä asioista. Lisäksi hän pystyy kysymään ja ilmaisemaan mielipidettä ja kuvailemaan tunteita. Opiskelija osaa kirjoittaa muistiinpanoja tai epämuodollisia omaan arkeen liittyviä viestejä. Hän ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia ja ennustettavissa olevia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä ja pystyy poimimaan keskeistä tietoa myös pidemmästä tekstistä. Opiskelija tuntee ja osaa hyödyntää erilaisia kielenkäytön ja -oppimisen strategioita.

Kielen rakenteista kurssilla käsitellään mm. imperfektiä, lauseiden yhdistämistä konjunktiolla ja joka-pronominilla, ma-infinitiiviä, sanatyyppejä sekä monikkoa.

Taso 4: A2-B1

Kurssin jälkeen opiskelija on tasolla B1 useimmilla kielitaidon osa-alueilla (puhuminen, kirjoittaminen, kuullunymmärtäminen, luetunymmärtäminen). Hän osaa toimia sujuvasti informaaleissa omaan elämään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Arkipäivän viestinnän rinnalla opiskelija selviää myös virallisemmista kommunikointitilanteista. Hän ymmärtää keskeisen tiedon tuttua ja vieraampaa aihetta käsittelevästä tekstistä ja puheesta. Opiskelija osaa myös kirjoittaa yhtenäisiä ja selkeitä puolivirallisia viestejä ja välittää hankkimaansa tietoa muille. Hän osaa esitellä ja perustella mielipiteensä tutusta aiheesta suullisesti ja kirjallisesti. Hän osaa hyödyntää aktiivisesti omia kielenkäytön ja -oppimisen strategioitaan ja ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia erilaisissa kielenkäytön tilanteissa.

Kielen rakenteista kurssilla käsitellään esim. konditionaalia, adverbeja, passiivia, imperatiivia, lausetyyppejä, verbien rektioita sekä adjektiivien vertailuasteita.

Taso 5: B2-C1

Kurssi on tarkoitettu B2-C1 tasoisille opiskelijoille. Kurssin jälkeen opiskelija osaa viestiä suomeksi tarkoituksenmukaisesti ja idiomaattisesti eri tilanteissa, kuvata abstrakteja asioita yksityiskohtaisesti ja täsmällisesti sanastoa varioiden ja argumentoida sopivaa tyyliä käyttäen. Opiskelija pystyy lukemaan itselleen vieraasta aiheesta olevan abstraktin suomenkielisen tekstin, ymmärtämään sitä ja tekemään lukemastaan päätelmiä. Oman ilmaisun ja syvällisemmän kielenymmärtämisen kehittämiseksi kurssilla harjoitellaan mm. asiatyylin ja arkityylin piirteitä, epäsuoria kohteliaisuuden keinoja ja idiomeja.

Kielen rakenteista kurssilla harjoitellaan esim. partisiippirakenteita ja lauseenvastikkeita, vertailua, sanojen johtamista, harvinaisempia sijamuotoja ja rakenteita ja monimutkaisempia lauserakenteita.

HUOM! Kurssien teemat, rakenne ja opetusmenetelmät vaihtelevat vuosittain opettajan ja ryhmän mukaisesti.