Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus (20 op) 2023-24

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Useita opettajia
Aika
7.9.2023 - 31.7.2024
Ilmoittautuminen alkaa
1.6.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.8.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
470,00 €

Opintokokonaisuudessa opitaan ymmärtämään liiketoiminnan perusteita, kuten markkinointia, yritysyhteistyötä ja tekijänoikeuslainsäädäntöä luovan alan kontekstissa. Opinnot järjestetään Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaan yhteistyössä viiden muun kesäyliopiston kanssa, ja ne ovat ovat osa Taideyliopiston Arts Management, Society and Creative Entrepreneurship -maisteriohjelman väyläopintoja. Lue lisää maisteriohjelmaan avoimen opintojen kautta hakeutumisesta Taideyliopiston sivuilta.

Sisältö ja toteutustapa

Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustiedot luovan alan liiketoiminnasta ja sen keskeisistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja yrittäjyyden näkökulmasta.

Opinnot järjestetään täysin etäyhteyksin. Opintoihin kuuluvat luennot järjestetään reaaliaikaisina verkkoluentoina. Ilmoittautuessaan opiskelija sitoutuu olemaan läsnä etäopetuksessa, läsnäolovaatimus hyväksyttyyn suoritukseen väh. 80%.

Kohderyhmät

Opinnot soveltuvat kaikille luovan alan liiketoiminnasta ja yrittäjyydestä kiinnostuneille, erityisesti luovan alan ammattilaisille, luovien alojen opiskelijoille sivuaineopinnoiksi sekä esimerkiksi kauppatieteiden opiskelijoille.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yhteensä 470 €. JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 210 € (ks. alennustiedot alla). Opintomaksu sisältää Taideyliopiston avoimen yliopiston opintomaksun 50 €. Opintomaksut maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkopankissa. Kokonaisuuden maksun voi myös maksaa kahdessa erässä, jolloin ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja toinen opintojen alkuvaiheessa.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske TaiY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Jos opintokokonaisuuteen jää tilaa, on ilmoittautuminen yksittäisille kursseille mahdollista. Koko opintokokonaisuuden (20 op) suorittavat opiskelijat ovat kuitenkin ilmoittautumisessa etusijalla. Mikäli haluat suorittaa vain osan kokonaisuuden kursseista, ilmoittauduthan yksittäisille kursseille, ei koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisen opintojakson opintomaksu on esitelty kunkin kurssin kuvauksessa alempana.

Kurssikuvaukset

Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 20 op ja siihen sisältyy viisi kurssia.

X-T6-01 Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys (5 op)

Opettaja
TaM, kulttuurintuottaja Sirpa Lahti sekä vierailijaluennoijat

Aikataulu
7.9.–5.10. to klo 16.30–19.40 sekä la 9.9. klo 10.00–15.15

Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • Ymmärtää liiketoiminnan tavoitteita ja haasteita
 • Tunnistaa luovien alojen liiketoiminnan erityispiirteet
 • Osaa analysoida alan yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia
 • Tunnistaa oman ammatillisen osaamisensa ja osaa määritellä henkilökohtaisia työelämätavoitteitaan

Sisältö
Kurssilla lähestytään luovaa liiketoimintaa ja yrittäjämäistä toimintatapaa käytännönläheisesti, esimerkiksi pienten työpajojen avulla. Pyritään kirkastamaan opiskelijan omaan ammatti-identiteettiin liittyviä arvoja ja työhön liittyvien käsityksiä ja tavoitteita sekä tunnistamaan oma osaaminen ja sen hyödyntäminen työelämässä. Pohditaan myös mitä haasteita ja mahdollisuuksia luovan alan yrittäminen tarjoaa sekä tarkastellaan omia työelämämahdollisuuksia tuotteistamisen ja uramuotoilun avulla.
Opintojaksolla kurssin opettaja luennoi ja ohjaa työpajoja, vierailijoina mahdollisesti myös muita asiantuntijoita.

Suoritustavat
Osallistuminen luennoille, caset (24 t) ja kirjalliset tehtävät

Toteutustavat
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointiasteikko
Hyväksytty - Hylätty

X-T6-02 Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu ja markkinointi (5 op)

Opettaja
TaM Tanja Sipilä

Aikataulu
24.10.–5.12. ti klo 17.00–20.15 (Huom! Ei opetusta 31.10.)

Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • Osaa määritellä liiketoiminnan suunnitteluun ja markkinointiin liittyvät keskeiset tekijät
 • Tuntee liiketoimintasuunnitelman rakenteen ja sisällön
 • Tuntee markkinoinnin peruskäsitteet
 • Osaa arvioida liiketoimintaedellytyksiä ja tarvittavia toimenpiteitä henkilökohtaisen ammatillisen erityisosaamisen pohjalta.

Sisältö
Kurssilla käsitellään keskeisiä liiketoiminnan suunnittelun ja markkinoinnin perustason käsitteitä erityisesti luovan liiketoiminnan näkökulmasta. Tutustutaan liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja markkinoinnin keskeisiin keinoihin. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustavat
Osallistuminen luennoille, caset (24 t), kirjalliset tehtävät ja ryhmätyöt

Toteutustavat
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointiasteikko
Hyväksytty - Hylätty

X-T6-03 Sponsorointi ja yritysyhteistyö (5 op)

Opettaja
MBA, liikkeenjohdon konsultti Outi Raatikainen

Aikataulu
Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • Tuntee sponsoroinnin perusteet ja toimintamallit
 • Hallitsee yritysyhteistyön perusteet, tuntee keskeiset käytännöt
 • Tuntee hinnoittelun ja budjetoinnin perusteet
 • Osaa ideoida oman potentiaalin pohjalta sponsorointi-/yritysyhteistyöpaketin

Sisältö
Kurssilla tutustutaan yritysyhteistyön ja sponsoritoiminnan malleihin ja tapoihin esimerkkien avulla. Käsitellään taiteellisen työn hinnoittelua ja budjetointia yritysyhteistyö-projekteissa sekä yhteistyön merkitystä molempien osapuolten näkökulmasta. Opintojaksolla luennoi opintojakson opettaja sekä muita asiantuntijoita.

Suoritustavat
Osallistuminen luennoille, caset (24 t), kirjalliset tehtävät ja essee
Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Toteutustavat
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 40 t
Omakohtainen työskentely vähintään 95 t

Arviointiasteikko
Hyväksytty - Hylätty

X-T6-04 Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla aloilla (2 op)

Opettaja
Yritysjuristi Kati Repo ja OTL, ammattineuvottelija ja tietokirjailija Lottaliina Pokkinen

Aikataulu
Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet
Opintojakson suorittanut opiskelija

 • Tuntee tekijän- ja immateriaalioikeuden perusteet
 • Tuntee immateriaalioikeuksia valvovien organisaatioiden toimintaa
 • Tunnistaa keskeiset luovan alan sopimuksissa huomioitavat seikat eritysesti tekijänoikeuden ja immateriaalioikeuksien osalta

Sisältö
Opintojaksolla käsitellään luovalle alalle keskeisiä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin liittyviä aiheita. Kurssilla tutustutaan immateriaalioikeuksia valvovien tahojen toimintakenttään. Käsitellään tekijänoikeutta koskevien sopimusten keskeisiä osa-alueita erityisesti taidealoilla työskentelevien näkökulmasta.

Suoritustavat
Osallistuminen luennoille, caset (16 t), kirjalliset tehtävät ja essee
Läsnäolovaatimus kurssilla on 80 %. Mikäli opiskelija ei osallistu luennoille riittävästi, hänen tulee suorittaa lisätehtäviä, joista sovitaan erikseen kurssin opettajan kanssa.

Toteutustavat
Luennot, ryhmätyöt, caset enintään 15 t
Omakohtainen työskentely vähintään 39 t

Arviointiasteikko
Hyväksytty - Hylätty

X-T6-05 International Creative Business Basics (3 op)

Opettaja
FM, projektipäällikkö Kati Uusi-Rauva (TaiY)

Aikataulu
Ilmoitetaan myöhemmin

Osaamistavoitteet
The course will give the student an opportunity to reflect one’s possibilities to enter the international workfield. The main target of the course is to give the student ideas how to enter international market as a creative professional. The course will give basic tools to understand different markets and the student will understand how to prioritize different regions. Students will: 

 • Recognize different routes to reach international working opportunities.
 • Gain knowledge on how to build sustainable networks internationally.
 • Know what it takes to make an international career.
 • Have an ability to find funding opportunities in Finland and Europe.
 • Understand the infrastructure of an international creative industry field.
 • Know basic tools of international business in the creative industries.
 • Make a long-term plan for one´s international career.

Sisältö
The course provides a basic introduction to working as an artist/creative professional in international business field. Course will engage the students to get an overview to their international possibilities by making them active participants in interactive tasks, discussions and brainstorming.

Suoritustavat
Attending lectures, written tasks, discussion assignments, reading material and cases (16 h)
The attendance requirement on the course is 80 %. If the student does not participate in the lectures as required, they need to complete additional assignments which will be agreed upon separately with the course teacher.

Toteutustavat
Lectures, project work a maximum of 25 hours
Individual study for 56 hours

Arviointiasteikko
Hyväksytty - Hylätty

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Taideyliopiston avoimesta yliopistosta (avoin.oppilaitokset@uniarts.fi) opintosuoritusotteen. 

Opintojakso on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.