Ruotsin kielen perusopinnot 25 op (syksyllä 2022 alkava)

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Useita opettajia
Aika
29.10.2022 - 9.12.2023

la 09.00 - 15.00
Ilmoittautuminen alkaa
16.6.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
22.10.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kenelle opinnot sopivat?

Kaikille ruotsin kielestä ja pohjoismaisesta kulttuurista kiinnostuneille. Opinnot tukevat toimimista ammateissa, joissa tarvitaan vahvaa suullista ja kirjallista viestintäosaamista ja/tai perustietoja ruotsin kielen keskeisimmistä kielen rakenteista sekä kielitieteen peruskäsitteistöä erityisesti ruotsin kielen osalta. 

Opinnot sopivat esimerkiksi:

 • Kielten yliopistokoulutukseen hakeutuville. Voit aloittaa opinnot avoimen yliopiston opinnoissa ja hakea myöhemmin tutkinto-opiskelijaksi.
 • Opettajille
  • Luokanopettajat, jotka haluavat syventää ruotsin kielen osaamistaan esimerkiksi alakoulun ruotsinopetuksen tueksi.
  • Jossakin toisessa aineessa kelpoisuuden omaava aineenopettaja voi hankkia kelpoisuuden opettaa ruotsia suorittamalla perusopinnot (25 op) sekä niiden jälkeen myös vähintään 35 opintopisteen laajuiset ruotsin kielen aineopinnot (siis vähintään 60 op laajuuiset opinnot opetettavasta aineesta). Kts. tarkemmin Finlex: Aineenopettajan kelpoisuus peruskoulussa ja lukiossa, asetus 986/1998, muutosasetus 865/2005, 10 §.
 • Liike-elämän tai matkailualan parissa toimiville, jotka tarvitsevat työssään ruotsin kielen osaamista ja tuntemusta pohjoismaisten kielten kulttuureista
 • Kieliasiantuntijana toimivat henkilöt, jotka haluavat laajentaa kieliasiantuntijuuttaan ruotsin kielen alalle. Perusopintojen jälkeen osaamista voi syventää aine- ja syventävien opintojen suorittamisella (ei tarjolla juuri nyt kesäyliopistossa, voi edellyttää hakeutumista yliopiston varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi valintakokeen kautta tai erillisen opinto-oikeuden hakemista yliopisto-opintoihin).
 • Asiantuntijana toimivat, jotka tarvitsevat työssään myös ruotsin kielen osaamista (esim. historiantutkijat)

Kesäyliopistolla ei ole tällä hetkellä järjestämisoikeutta ruotsin kielen aineopintoihin, emmekä voi taata, että perusopintojen jälkeen ne olisivat meillä tarjolla. Aineopintoihin voi hakeutua esimerkiksi erillisellä opinto-oikeudella Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan, jolloin opetus järjestetään yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa samoissa päiväopetuksen ryhmissä.

Vaadittava aiempi osaaminen

Vähintään lukion ruotsin keskipitkä B1-oppimäärä hyvin taidoin suoritettuna tai muutoin hankittu vastaava osaaminen. Opinnot järjestetään ruotsiksi ja opintoihin osallistuminen edellyttää aiemmin hankittua hyvää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Opintoihin ei ole erillistä valintakoetta. Siksi on tärkeää, että arvioit ennen ilmoittautumistasi oman kielitaitosi ja varmistut opintojen sopivuudesta sinulle. Opinnot järjestetään ruotsiksi ja on välttämätöntä, että pystyt kommunikoimaan ja ymmärtämään ruotsin kieltä.

Mikäli olet epävarma omasta osaamisestasi ja opintojen soveltuvuudesta sinulle, olethan yhteydessä kesäyliopistoon ennen ilmoittautumista. 

Opintojen suorittaminen

Opintoihin kuuluu kontaktiopetusta (osin lähiopetus Jyväskylässä sekä verkossa yhteensä 120 tuntia) ja se järjestetään pääsääntöisesti lauantaisin klo 9-15 välisenä aikana, jolloin opinnot voi suorittaa myös työn ohessa. Kontaktiopetuksen lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä, tenttejä ja esitelmien pitämistä. Katso opintojaksokohtaiset vaatimukset ja opetusaikataulut kunkin opintojakson kohdalta. Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia, kun kyseessä on pitkälle ajalle jaksottuva opintokokonaisuus. Lopullisempi aikataulu varmistuu alkusyksystä 2022.

Perusopintokokonaisuus kootaan, kun opiskelija on suorittanut kaikki perusopintojen jaksot hyväksytysti myönnetyn opintoajan puitteissa.

Lisätiedot opinnoista ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto, jenni.j.panula-ontto@jyu.fi tai puh. 044 760 3725. Ole yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos pohdit opintojen suorittamista ja mieleesi herää kysymyksiä.

Opintojaksot ja noudatettava opetussuunnitelma

Opinnot järjestetään Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmaa noudattaen.

Sisällön kuvaus

Perusopinnot kehittävät käytännön kielitaitoa, erityisesti suullista ja kirjallista viestintäosaamista. Lisäksi opinnoissa tutustutaan ruotsin kielen keskeisiin rakenteisiin ja kielitieteen käsitteistöön sekä pohjoismaisiin kulttuureihin ja yhteiskuntiin.

Osaamistavoitteet

Ruotsin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti ruotsin kielellä
 • tuntee pohjoismaista kulttuuria ja pohjoismaisia yhteiskuntia
 • tuntee ruotsin kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
 • tuntee kielentutkimuksen kenttää, peruskäsitteitä ja oman alan tutkimuksellisia lähestymistapoja
 • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
 • tietää, millaisissa tehtävissä alalla toimiva asiantuntija voi työskennellä.

Rakenne

Perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista, joista kunkin laajuus on 5 opintopistettä.


RUOP201 Uttal och samtal

Sisältö: Kurssilla perehdytään ääntämisen teoriaan ja käytäntöön. Myös työelämässä tarvittavia suullisia vuorovaikutustaitoja harjoitellaan. Opiskelija perehtyy ruotsin ääntämiseen, tunnistaa hyvän ääntämyksen tavoitteet ja harjaantuu luontevaan suulliseen kommunikointiin ruotsin kielellä.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija 

 • osaa käyttää foneettista ja fonologista terminologiaa (erityisesti äänteiden luokittelussa)
 • tuntee ruotsin äännejärjestelmän ja prosodiikan fonologisella tasolla
 • osaa soveltaa tietämystään omaan ääntämiseensä niin prosodisten kuin yksittäisten äänteiden osalta
 • tunnistaa foneettisia piirteitä ja osaa selittää omaa ja toisten ääntämistä sekä
 • tuntee suomenruotsalaisen ja ruotsinruotsalaisen ääntämyksen keskeiset erot. 

Suoritustapa: Kontaktiopetus ja opetukseen liittyvä tentti (kirjallinen ja suullinen). 

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu suullisesta ja kirjallisesta osasta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Luennoilla jaettava materiaali sekä kirjallisuus

 • M. Kuronen & K. Leinonen. (2010). Svenskt uttal för finskspråkiga - teori och övningar i finlandssvenskt och rikssvenskt uttal. (1. painos). Tampere: Juvenes.
 • C.-C. Elert. (2014). Allmän och svensk fonetik. (sivut 30-81). (9. painos). Lund: Studentlitteratur. Vanhempikin painos käy.

Ajankohta: katso aikataulutaulukko sivun lopussa

Opettaja: FM Katarina Liljeqvist


RUOP202 Skriv- och textkompetens

Sisältö: Kurssilla tutustutaan eri tekstityyleihin ja tuotetaan omia tekstejä. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia kirjallisia viestintätaitoja, tietoteknisiä taitoja, ryhmätyötaitoja ja palautteen antamisen taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tunnistaa eri tyylilajeihin kuuluvia tekstejä
 • osaa käyttää erilaisia apuvälineitä kirjoittamisessa (esim. sanakirjoja, käsikirjoja ja internetiä) 
 • hallitsee hyvin peruskieliopin, sanaston ja tekstin jäsennyksen
 • osaa referoida toisten kirjoittamia tekstejä, antaa palautetta ja käyttää eri argumentointitapoja ja perusteluja kirjoittaessaan
 • osaa soveltaa oppimaansa kirjoittaessaan erityyppisiä tekstejä.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja oppimistehtävät.

Arviointiperusteet: Jatkuva arviointi, joka perustuu osaamistavoitteisiin sekä oppimistehtävät. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Luennoilla jaettava materiaali sekä kirjallisuus

 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • C. Garlén & G. Sundberg. (2008). Handbok i svenska som andraspråk.

Ajankohta: katso aikataulutaulukko sivun lopussa

Opettaja: FM Sini Pirskanen


RUOP1203 Språkets struktur och funktion A

Sisältö: Kurssilla opiskelijat perehtyvät ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä ruotsin ja suomen kielen rakenteellisiin eroihin kielitieteellisiä käsitteitä käyttäen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa sekä osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä ruotsiksi että suomeksi.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin
 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
 • osaa keskeiset kieliopilliset ja kielitieteelliset käsitteet sekä ruotsiksi että suomeksi
 • osaa selittää muille ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi ja suomeksi sekä
 • osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja opetukseen liittyvät kaksi välikoetta sekä loppukoe.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu kahdesta välikokeesta (hyväksytty/hylätty) sekä kirjallisesta loppukokeesta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. (2016). Norstedts Akademiska Förlag.
 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • S. Sjöström. (2007). Språkets struktur, betydelse och användning. Norstedts Akademiska Förlag.

Ajankohta: katso aikataulutaulukko sivun lopussa

Opettaja: FM Maria Korpela


RUOP1204 Språkets struktur och funktion B

Sisältö: Kurssilla opiskelijat jatkavat perehtymistään ruotsin kielen keskeiseen kielioppiin sekä ruotsin ja suomen kielen rakenteellisiin eroihin. Kurssi kasvattaa ja vahvistaa edelleen kieliopillisten termien tuntemusta ja käyttöä ruotsiksi ja suomeksi. Lisäksi opiskelijat osoittavat osaamisensa esitelmöimällä kieliopin ilmiöistä suullisesti muille opiskelijoille. 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt ruotsin kielen sanaluokkiin ja lauseenjäsennykseen 
 • on perehtynyt ruotsin ja suomen keskeisimpiin rakenteellisiin eroihin
 • osaa keskeiset kieliopilliset termit sekä ruotsiksi että suomeksi
 • osaa selittää muille ruotsin ja suomen kieliopin ilmiöitä ruotsiksi ja suomeksi sekä pienryhmässä että suullisen esitelmän muodossa 
 • osaa soveltaa kielioppisääntöjä kirjallisessa ja suullisessa tuotoksessa.

Suoritustapa: Kontaktiopetus (läsnäolovaatimus 80 %) ja siihen liittyvä ryhmätyöskentely sekä lyhyt esitelmä. Lisäksi kurssilla suoritetaan kaksi välikoetta sekä loppukoe.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %) sekä esitelmän pitäminen. Kurssiarvosanan määrää kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus, joka muodostuu kahdesta välikokeesta (hyväksytty/hylätty) sekä kirjallisesta loppukokeesta. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • T. G. Hultman. (2003). Svenska Akademiens språklära.
 • Språkriktighetsboken. Utarbetad av Svenska språknämnden. (2016). Norstedts Akademiska Förlag.
 • U. Fiilin & K. Hakala. (2011). Fullträff igen, Ruotsin kielioppi aikuisille.
 • S. Sjöström. (2007). Språkets struktur, betydelse och användning. Norstedts Akademiska Förlag.

Ajankohta: katso aikataulutaulukko sivun lopussa

Opettaja: FM Katarina Liljeqvist


RUOP206 Kultur och samhälle i Norden

Sisältö: Kurssilla tutustutaan Pohjoismaiden kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Lisäksi kurssilla perehdytään pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön. Kurssilla kiinnitetään erityistä huomiota myös Suomen ruotsinkieliseen yhteisöön.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on tutustunut pohjoismaiseen kulttuuriin, elinkeinoelämään ja politiikkaan sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta
 • on perehtynyt pohjoismaisiin yhteiskuntiin, niiden yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä pohjoismaiseen yhteistyöhön
 • on perehtynyt Suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, kulttuuriin, instituutioihin, mediaan ja arkeen 
 • osaa itse hankkia lisätietoa yhteiskunnan eri ilmiöistä.

Suoritustapa: Luennot, suulliset esitelmät ja oppimistehtävät. Kontaktiopetus sisältää opettajan pitämiä luentoja ja opiskelijoiden suullisia esitelmiä.

Arviointiperusteet: Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen (läsnäolovaatimus 80 %). Arviointi perustuu kurssilla suoritettaviin oppimistehtäviin, suulliseen esitelmään sekä aktiiviseen osallistumiseen. Ar­vo­sa­na­koh­tai­set ar­vioin­ti­pe­rus­teet esitellään tarkemmin opetuksen yhteydessä.

Arviointiasteikko: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssilla jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus soveltuvin osin opettajan ohjeiden mukaan.

 • B. Lindroth. (2012). Härlig är Norden: en reporters uppenbarelse.
 • I. Stampe Sletten (toim.). (2004). Nordens språk med rötter och fötter. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet.
 • C. Kovero. (2012). På spaning efter den nya finlandssvenska identiteten. Utgivare: Finlands svenska tankesmedja Magma.

Ajankohta: katso aikataulutaulukko sivun lopussa

Opettaja: FM Katarina Liljeqvist


Opetusaikataulu: muutokset mahdollisia, koska kyseessä pitkä opintokokonaisuus!

Syksy 2022

Päivämäärä
RUOP1203 Språkets struktur och funktion A
RUOP201 Uttal och samtal
Opetusmuoto
la 29.10.
9.00-11.30
12.30-15.00
lähiopetus Jyväskylässä (Päätelmä, B247)
to 17.11.17-19.30
etänä
la 3.12.
9.00-11.30
12.30-14.00
lähiopetus Jyväskylässä (Päätelmä, B247)
to 15.12.
17-19.30
etänä
la 17.12.

10.00-12.30 ja 13.30-15.00
lähiopetus Jyväskylässä (Päätelmä, B247)

Kevät 2023
Päivämäärä
RUOP1203 Språkets struktur och funktion A
RUOP201 Uttal och samtal

RUOP202 Skriv- och textkompetens
Opetusmuoto
la 14.1.

9.00-10.3011.30-15.00lähiopetus Jyväskylässä
(Päätelmä, B247)
to 26.1.
17-19.30

etänä
la 28.1.
12.30-14.00
etänä
la 18.2.

9.00-10.30 sekä
11.30-13.00
etäopetus Zoomissa
la 11.3.
9.00-11.30
12.30-14.00lähiopetus Jyväskylässä
(Päätelmä, B247)
la 1.4.

9.00-10.30 sekä
11.30-13.00
etäopetus Zoomissa
 la 22.4.
9.00-11.3012.30-14.00

lähiopetus Jyväskylässä
(B 239 Särmiö Tietokoneluokka)
la 6.5.

9.00-10.30 sekä
11.30-13.00
etäopetus Zoomissa
la 27.5.9.00-11.30 (tentti)12.30-15.00
lähiopetus Jyväskylässä
(Päätelmä, B247)
pe 16.6.

9.00-10.3011.30-15.00lähiopetus Jyväskylässä
(Päätelmä, B247)
la 17.6,
9.00-10.30 tentti
12.30-15.00 ääntämiskokeet

lähiopetus Jyväskylässä
(Päätelmä, B247)

Syksy 2023  HUOM! Aikataulua muutettu lähiopetuspäivien osalta.
Päivämäärä
RUOP1204 Språkets struktur och funktion B
RUOP206 Kultur och samhälle i Norden
RUOP202 Skriv- och textkompetens
Opetusmuoto
pe 11.8.

klo 17.00-18.30etäopetus Zoomissa
la 12.8.9.00-11.30
12.30-15.00

etäopetus Zoomissa
la 2.9.10.00-12.30
13.30-16.00

lähiopetus Jyväskylässä
la 16.9.9.00-11.30
12.30-15.00

etäopetus Zoomissa
la 30.9.
10.00-12.30
13.30-16.00

lähiopetus Jyväskylässä
la 28.10.
 9.00-11.30
12.30-15.00
etäopetus Zoomissa
la 11.11.
10.00-12.3013.30-16.00
lähiopetus Jyväskylässä
la 25.11.9.00-11.3012.30-15.00
etäopetus Zoomissa
la 9.12.10.00-12.3013.30-16.00
lähiopetus Jyväskylässä

Näytä kaikki kurssit.