A. Tuotantotalouden sivuaineopinnot (25 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Useita opettajia
Aika
24.8.2022 - 14.6.2023
Ilmoittautuminen alkaa
10.6.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
18.8.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Tuotantotalouden sivuaineopinnot -kokonaisuus on osa Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan opintoja. Oulun yliopisto vastaa verkko-opintojen opetuksesta. Jyväskylän kesäyliopisto toimii opintojen paikallisena koordinoijana.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut 100 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 50 € (ks. alennustiedot alla). 

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske OY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Mikäli haluat suorittaa vain osan kokonaisuuden kursseista, ilmoittauduthan yksittäisille kursseille, ei koko opintokokonaisuuteen. Yksittäisen opintojakson opintomaksu on 25 €, JYU:n opiskelijalle 12,5 €.

Sisältö

Opintokokonaisuus kattaa keskeiset tuotantotalouden teemat. Kirjallisuudessa englannin kielinen termi on Operations Management kuvaten organisaation toimintoja ja niihin liittyvää johtamista. Koulutus alkaa kattavalla johdannolla tuotantotalouden koko opetusalueeseen. Projektitoiminta opetetaan siinä laajuudessa, mitä tarvitaan hyvään projektityöhön sekä projektipäällikön että projektissa työskentelevän näkökulmasta. Tuotekehitystä tarkastellaan yrityksen yhtenä ydintoimintona ja annetaan esimerkkejä tuotekehityksen johtamisesta ja toteutuksesta. Prosessi- ja laatujohtamisessa annetaan valmiudet mallintaa toimintaprosesseja sekä yrityksissä että julkisen sektorin organisaatioissa. Tavoitteena on antaa perusosaaminen prosessien arviointiin ja jatkuvaan parantamiseen. Työterveys, työturvallisuus, työkyky, työn tuottavuus ja tuloksellisuus käsitellään sekä esimiehen että työntekijän osaamisen alueina.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat sivuaineopinnoiksi yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille, erityisesti tekniikan ja kauppatieteiden alojen opiskelijoille. Opinnot sopivat myös tekniikan ja kaupan alan ammattilaisille työosaamisen kehittämiseen.

Toteutusmuoto

Verkko-opinnot. Luentoja voi seurata reaaliaikaisesti omalta koneelta tai tallenteina Moodle-verkkoympäistöstä. Verkkotuurointiin osallistuminen on vapaaehtoista. Kursseilla käytettävä opiskelumateriaali jaetaan Moodlessa. Moodleen kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella, jonka opiskelija saa Oulun avoimesta yliopistosta ennen opintojen alkua. Osa kurssien oppimateriaaleista on englanninkielistä.

Opintojen rakenne

ay555225P Tuotantotalouden peruskurssi 5 op 
ay555285A Projektinhallinta 5 op 
ay555268P Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op
ay555286A Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op
ay555242A Tuotekehitys 5 op


Kurssikuvaukset

Tuotantotalouden peruskurssi 5 op

Aikataulu
24.08.2022 - 18.10.2022

Viikotehtävät viikoilla 35-41.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Sisältö
Johdanto tuotantotalouteen: Tuotanto ja tuottavuus, Tuotantostrategiat, Kysynnän ennustaminen, Talousmenetelmiä.
Tuotantojärjestelmien suunnittelu: Sijaintipaikka, Layout, Toimitusketjut, Kapasiteetin hallinta, Henkilöstökysymykset.
Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: Tilaus-toimitusketjun hallinta, Tuotannon suunnittelu ja ohjaus, Kunnossapito ja luotettavuus.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
Ennustaminen, Kustannuslaskenta
Investointitoiminta, Kestävä kehitys
Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
JIT & Lean, Kunnossapito

Suoritustapa
Aloitusluento sekä luennot Moodlessa, 7 viikkotehtävää ja verkkotutorointi. Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Kirjallisuus
Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Arviointi
1-5 ja hylätty

Projektinhallinta 5 op  

Aikataulu
31.10.2022 - 11.12.2022

Opintojakso toteutetaan verkossa Moodlessa seuraavasti:
Luentojen aikataulut:
- Aloituspäivänä aukeaa kurssin oppimisympäristö ja ensimmäinen luentoviikko alkaa. Verkkopäivystys illalla kysymyksille: Kurssin käytänteet
- Verkkoluentokokonaisuudet (1-6) viikkoaikataulun mukaan loka-marras-joulukuun aikana
- Vapaaehtoinen Suomen Projektiyhdistyksen PMAF –sertifiointi joulukuussa (pyritään järjestämään mahdollisuus suoritukseen)
- Verkkotutoroinnit: 3 kpl marraskuussa, ajankohdat tarkentuvat myöhemmin (harjoitustehtävien opastus).

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selittämään projektijohtamisen keskeiset konseptit
  pystyy kuvaamaan projektisuunnitelman pääpiirteet ja kykenee hyödyntämään erilaisia menetelmiä projektin osittamiseksi
  pystyy aikatauluttamaan projektin ja arvioimaan sen kustannuksia
  tunnistaa projektin riskien hallinnan keskeiset tehtävät
  ymmärtää hyvin projektinhallinnan keskeiset osaamisalueet ja projektipäällikön osaamisvaatimukset
  osaa soveltaa saavutettua osaamista erityyppisten (rakennus-, tietotekniikka-, tuotekehitys) projektien toteutuksen suunnitteluun ja arviointiin

Sisältö
Johdanto projektihallintoon - projektien ja projektityön luonne
Projektin elinkaari
Projektin myynti ja markkinointi
Projektin tavoitteiden hallinta
Projektien suunnittelu, organisointi ja aikataulun hallinta
Projektin kustannusten hallinta
Projektin sidosryhmien hallinta
Projektin riskienhallinta
Projektin aikataulun ja riippuvuuksien hallinta
Tuloksen arvon laskenta - earned value calculation
Erilaisten (ketterä, integroitu projektitoteutus) projektien hallinta
Projektit liiketoimintana

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:  
Johdatus projektinhallintaan: Projektin määritelmät ja projektityypit, projektinhallinnan osaamisalueet, projektin sidosryhmät, projektin elinkaari, projektin aloitus ja määrittely, projektin myynti- ja markkinointi.
Projektin tavoitteet ja menestymisen mittaaminen, laajuuden hallinta ja osittaminen . Projektin aikataulun hallinta. Tehtäväverkko, kriittinen polku ja kriittinen ketju, puskurien käyttö.
Johdatus projektin kustannusten hallintaan Tuloksen arvo ja siihen liittyvät tunnusluvut kolmen pisteen menetelmä kustannusten arviointiin.
Projektin ohjaus ja raportointi Projektin riskienhallinta projektin sopimus riskienhallinnan työvälineenä.
Projektinhallinnan standardit ja sertifiointi, Projektisuunnittelu, Projektipäällikön rooli ja osaamisvaatimukset.
Projektinhallinnan kurssin yhteenveto Projektinhallinta eri toimialoilla ja näihin liittyvät erityispiirteet (mm. ketterät menetelmät, integroitu projektitoimitus)

Suoritustapa
Etäluennot, verkkotuutorointi, oppimistehtävät ja PMAF-sertifiointi. 

Kirjallisuus
Artto et al (2006) Projektiliiketoiminta, myös sähköisenä osoitteessa:
http://pbgroup.aalto.fi/en/the_book_and_the_glossary/projektiliiketoiminta.pdf 
Kurssikirjasta on tarjolla myös äänikirjaversio ilmaiseksi
Lisäksi kurssilla jaettava muu lukumateriaali PMAF -sertifiointikokeeseen valmistautumista varten

Arviointi 
1-5

Työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden perusteet 5 op

Aikataulu
08.12.2022 - 14.02.2023

Oppimistehtävien palautukset viikoilla 49-09 (välissä joulutauko).

Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvät keskeiset termit ja asiakokonaisuudet
  osaa tunnistaa ja hallita yksilöön ja työyhteisöön kohdistuvia kuormitus- ja vaaratekijöitä
  ymmärtää työhyvinvoinnin, työterveyden ja työturvallisuuden yhteyksiä
  ymmärtää työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kustannustekijöitä sekä niiden kehittämisen hyötypotentiaalia
  ymmärtää työhyvinvointi- ja työturvallisuusjohtamisen periaatteet sekä riskienhallinnan käytännöt ja työkalut

Sisältö
Työturvallisuus, työsuojelu, työterveys, työhyvinvointi, tuottavuus, lainsäädäntö ja standardit, työsuojeluyhteistoiminta ja -valvonta, työsuojelun vastuut ja velvollisuudet, riskit, kuormitustekijät, riskienarviointi, onnettomuudet ja työtapaturmat sekä niiden tutkiminen, yritysturvallisuus, yhteisten työpaikkojen riskienhallinta, integroitu HSEQ-johtaminen, osallistuminen

Suoritustapa
Luennoista ilmoitetaan Moodlessa. Suoritus kurssin aikana osasuorituksilla. Tarkemmat ohjeet osasuorituksista ilmoitetaan Moodlessa.

Kirjallisuus 
Kirjallisuus ja materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Opetuskieli Suomi. Aineistossa voidaan käyttää myös englanninkielistä materiaalia.

Arviointi 
1-5 ja hylätty.

Prosessi- ja laatujohtaminen 5 op

Aikataulu
22.02.2023 - 26.04.2023

Osaamistavoitteet
Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa selittää prosessien, laadun, prosessijohtamisen ja kokonaisvaltaisen
laatujohtamisen roolin yrityksen liiketoiminnassa. Opiskelija omaa valmiudet kehittää yrityksen toimintaa prosessi- ja laatujohtamisen
modernien periaatteiden mukaisesti ja tarkoituksenmukaisia työkaluja hyödyntäen.

Sisältö
Laadun ja laatujohtamisen merkitys ja perusolettamukset, laatu organisaation strategiassa ja kulttuurissa, tuotteiden ja
palveluiden laatu, prosessien kuvaus ja johtaminen, suorituskyvyn mittaus, laatujärjestelmät, Lean, Six Sigma, henkilöstö ja tiimit,
Quality 4.0.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:
Orientaatio ja johdanto prosessi- ja laatujohtamiseen
Laatu- ja prosessijohtamisen peruspilarit
Strategianäkökulma
Design for quality
Suorituskyvyn mittaus, muutosjohtaminen ja benchmarking
Prosessien johtaminen ja suunnittelu
Laatujärjestelmät ja jatkuva kehittäminen
Lean, Six Sigma ja Lean Six Sigma
Henkilöstö, tiimit ja koulutus
Quality 4.0 ja yhteenveto

Suoritustavat
Kurssi koostuu kymmenestä viikottaisesta luennosta ja niihin liittyvistä tehtävistä. Orientaatioluento järjestetään
live-verkkoluentona ja julkaistaan tallenteina jälkeenpäin. Tämän jälkeen seuraavan yhdeksän viikon ajan kurssin Moodle-työtilassa
julkaistaan viikottaiset videoluennot. Viimeinen luentokerta järjestetään myös mahdollisesti live-verkkoluentona. Opiskelija laatii viikottain kyseisen viikon aineistoon perustuen omaa oppimistaan käsittelevän
luentoreflektion ja vastaa kyseisen viikon kotitehtävään. 

Kirjallisuus
JS Oakland, RJ Oakland & MA Turner (2021) Total quality management and operational excellence: text with cases, (5th ed.). 
Routledge, 540 pp. ja kurssin aikana jaettava materiaali.

Arviointi
Tehtävät arvostellaan viikottain, ja kurssiarvosana asteikolla 1-5 tai hylätty
muodostuu näiden viikkoarviointien summasta.

Tuotekehitys 5 op

Aikataulu
03.05.2023 - 14.06.2023

Osaamistavoitteet 
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa määritellä tuotekehityksen roolin yrityksen toiminnassa
  osaa erottaa innovaatiotoiminnan ja systemaattisen tuotekehityksen toisistaan ja osaa kuvata nämä
  osaa erotella tuotekehitysprosessin vaiheet ja tehtävät toisistaan
  osaa työskennellä tuotekehitysprojektissa
  osaa käyttää QFD ja DFM kaltaisia työkaluja tuotekehityksessä
  osaa määrittää yrityksen muiden toimintojen (osapuolten) merkityksen tuotekehitystoiminnalle
  osaa kuvata erilaisten osapuolten tarpeiden muuttumisen vaatimuksiksi ja spesifikaatioiksi
  osaa kuvata erilaisten osapuolten vaatimusten hallinnan tuotekehityksessä

Sisältö
Tuotteiden merkitys teollisuusyritysten toiminnassa
Tuotekehityksen paradigma ja käsitteiden määrittely
Tuotekehityksen onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Tuotekehityksen toteutus menetelmällisesti (U&E -malli, Cooperin stage-gate -malli, QFD)
Tuotekehityksen osapuolet ja sidosryhmät
Vaatimusten hallinta tuotekehityksessä

Suoritustapa
Aloitusluennot sekä luennot (20 h) Moodlessa, viikkotehtävät ja etäryhmissä suoritettava projektityö.
Tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa.

Kirjallisuus
Ulrich, Karl T., Eppinger, Steve D., and Yang, Maria C., Product Design and Development. 7.th ed., Mc Graw-Hill Education, 2020.
Lisäksi kurssilla jaettava muu materiaali.
Opetuskieli on suomi. Aineistossa käytetään myös englanninkielistä materiaalia.

Arviointi
1-5 ja hylätty.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Oulun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oulun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Oulun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen verkkolomakkeella. Koko 25 opintopisteen kokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata OY:n avoimesta yliopistosta todistuksen tällä verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Ella Pitkäranta, p. +358 44 760 3728 tai ella.h.pitkaranta@jyu.fi.

Näytä kaikki kurssit.