Yleisen teologian perusopinnot (25 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Useita opettajia
Aika
5.9.2022 - 30.6.2023
Ilmoittautuminen alkaa
1.7.2022 09:00
Ilmoittautuminen päättyy
4.9.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Yleisen teologian perusopinnot (25 op) ovat osa Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan opintoja.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen päättyy syksyllä 4.9. Infokirje rekisteröitymisohjeineen lähetetään 5.9.

Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut yht. 275 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 250 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Kesäyliopiston osuus 50 € (JYU:n perustutkinto-opiskelialle 25 €). UEF:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksut (yht. 225 €) maksetaan itse suoraan yliopistoon sitä mukaan, kun rekisteröityvät opintojaksoille (9 €/opintopiste). Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään infokirjeessä 5.9.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske UEF:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua (200 €). Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Sisältö

Teologian perusopinnot rakentavat pohjaa teologian opinnoille ja tutkimukselle perehdyttämällä opiskelijan teologiaan tieteenä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

 • ymmärtää, miten uskontoa, etenkin kristinuskoa tutkitaan akateemisten menetelmien avulla
 • osaa kuvata teologian eri alueiden ja oppiaineiden keskeiset tutkimuskohteet kysymyksenasettelun ja menetelmät, osaa hyödyntää niiden avulla saavutettuja olennaisia tutkimustuloksia kirkkojen ja uskonnollisten yhteisöjen, koulun ja muun yhteiskunnan kontekstissa
 • on saanut valmiudet jatkaa opintojen seuraaville tasoille

Geneeriset taidot: Oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen; Kriittinen ajattelu; Vuorovaikutus ja viestintä

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille teologiasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä kiinnostuneille. Teologia on hyvä sivuaine moneen tutkintoon ja opinnot soveltuvat myös tutkintotavoitteisesti suoritettavaksi. Opettajakoulutuksen suorittaneille perusopinnot yhdessä aineopintojen kanssa (yht. 60 op) tuottavat pätevyyden toimia uskonnonopettajana.

Toteutustapa

Teologian opiskelu tapahtuu verkko-opintoina ja opinnot voit aloittaa joustavasti Sinulle sopivana ajankohtana (huom. kuitenkin ilmoittautumisajat). Opiskelun tukena toimii Moodle-oppimisympäristöjosta löytyy ohjeistus oppimistehtävien tekemiseksi, lähdemateriaalia, verkkoluentoja sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista. Aika ja paikka eivät sido opiskelua, vaan opiskella voit omassa tahdissa ja täysin itsenäisestikin kirjallisuuteen perustuvien oppimistehtävien avulla. Tukea itsenäiseen opiskeluun tuovat mm. vapaaehtoiset tuutor-tapaamiset, joihin voit osallistua Zoom-välitteisesti omalta kotikoneelta. Opiskelija hankkii itse opintoihin liittyvän kirjallisuuden. Kirjallisuustiedot löytyvät kunkin opintojakson kuvaustietojen alta.

Opintojen rakenne

2400BP54 EKS perusopintoja: Uuden testamentin tutkimus 5 op
2400BP62 KH perusopintoja: Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan 5 op
2400BP68 ST perusopintoja: Johdatus systemaattiseen teologiaan 2 op
2400BP70 ST perusopintoja: Johdatus opin historiaan 3 op
2400BP78 KT perusopintoja: Johdatus käytännöllisen teologiaan 2 op
2400BP80 KT perusopintoja: Sielunhoito ja pastoraalipsykologia 3 op
2400BP86 UTI perusopintoja: Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena 2 op
2400BP88 UTI perusopintoja: Moderni uskonnollisuus 3 op

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Kurssikuvaukset

Uuden testamentin tutkimus (5 op)

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • kuvata, tunnistaa ja selittää Uuden testamentin keskeisen sisällön sekä keskeiset tieteelliset käsitykset sen syntyhistoriasta ja keskeisistä teologisista näkemyksistä.
 • arvioida Uuden testamentin tulkintaa ja käyttöä sekä osallistua siitä käytävään keskusteluun.
 • hyödyntää edellä mainittuja taitojaan teologin työssään.

Sisältö

Opiskelija perehdytetään

 • Uuden testamentin keskeiseen sisältöön.
 • Tieteellisen Uuden testamentin tutkimuksen olennaisimpiin kysymyksiin.
 • Uuden testamentin syntyhistoriaan, historialliseen ja kirjalliseen maailmaan sekä teologiaan.

Suoritustavat

 1. Oppimistehtävät Moodlessa (itsenäinen työskentely 135 t). Tehtäviä voi tehdä ja palauttaa Moodleen koko lukuvuoden ajan.
 2. Luennot 24 h, lopputentti 2 h (2 op) ja samalla kertaa kirjallisuustentti, omatoiminen työskentely 112 h (3 op)
 3. Luentoja korvaava kirjatentti (2 op) ja kirjallisuustentti (3 op) sähköisessä exam-tentissä.

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Oppimateriaalit

Lauri Thurén, Raamatun käyttöohje 2, 3 ja 4 (169 s., 170 s. ja 157 s.)
Tom Holmén, Jeesus (233 s.)
R. E. Brown, Introduction to the New Testament (luvut 1–6 sekä 12–17) tai
David A. DeSilva: An Introduction to the New Testament (luvut 2, 3 ja 4)
Läntisen teologian opiskelijat: L. Aejmelaeus, Kristinuskon synty, uusi laitos 2007, s. 167–400 (233 s.)
Ortodoksisen teologian opiskelijat: P. G. Stylianopoulos: The New Testament: An Orthodox Perspective, 1997 (246 s.)

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Johdatus kirkkohistorian tutkimukseen sekä varhaiskirkon ja keskiajan kirkkohistoriaan (5 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä kirkkohistorian tieteellisenä tutkimusalana, tuntee kirkkohistorian yleiset tieteelliset lähestymistavat, tuntee pääpiirteet kristinuskon muotoutumisesta keskiajan lopulle saakka, tuntee idän ja lännen kristillisten traditioiden yhteisiä juuria ja keskeiset erot, kykenee arvioimaan kristinuskon historiaa jatkuvuuden ja muutoksen näkökulmista

Geneeriset taidot tällä kurssilla ovat: ajattelutaidot, reflektointi

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään

 • tieteelliseen kirkkohistorian tutkimukseen ja historiallisiin lähestymistapoihin
 • kristinuskon historiaan varhaiskirkon ajoista keskiajan lopulle

Suoritustavat

Oppimistehtävät ja tentti Moodlessa

Arvosteluperusteet: Oppimistehtävät ja tentti Moodlessa, 0-5

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Materiaalit

P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen (2001), s. 7–11, 65–90 (31 s.) tai
A. Raunio & P. Luomanen (toim.), Teologia. Johdatus tutkimukseen, s. 8–13, 78–109 (38 s.) (4. uudistettu painos 2010)
J. O. Antila & E. M. Laine (toim.) Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimus, s. 35–47 (Artikkeli: M. Hakkarainen, Bysantin kirkkohistorian lähteet (13 s.)
J. Haldon, Bysantin historia (254 s.)
K. Arffman, Kristinuskon historia, s. 1–124. T. Heikkilä & M. Lehmijoki-Gardner, Keskiajan kirkko s. 5– 349, 387–432 (389 s.)

Ajankohta

Opintojaksolle voi ilmoittautua 9.8.2022-11.4.2023.

Johdatus systemaattiseen teologiaan (2 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää systemaattisen teologian tieteellisen luonteen
 • ymmärtää akateemisen tutkimuksen luonteen tiedon rajat
 • ymmärtää tieteellisen tiedon ja uskonnollisen uskon suhdetta koskevia tärkeimpiä kysymyksiä
 • tuntee fundamentaaliteologian ja uskonnonfilosofian keskeisten käsitteiden merkitykset

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään systemaattisen teologian tietämisen perusteisiin ja uskonnonfilosofiseen keskusteluun.

Suoritustavat

Oppimistehtävät Moodlessa tai sähköinen tentti.

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Materiaalit

A. Raunio – P. Luomanen (toim.), Teologia - johdatus tutkimukseen (2010), s. 110-125 (46 s.)
T. Mannermaa, Pieni kirja Jumalasta (105 s.)
O.P. Vainio – A. Visala: Johdatus uskonnonfilosofiaan (287 s.)
A.E. McGrath, Kristillisen uskon perusteet (vuoden 2012 tai uudempi painos), luvut, 5-8, s. 147-274 (127 s.)

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Johdatus opin historiaan (3 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kristinuskon keskeiset opit
 • tuntee miten kristinuskon keskeiset opilliset käsitykset ovat muodostuneet
 • osaa tunnistaa keskeisiä opillisia näkökulmia kristillisessä aineistossa
 • tuntee varhaisen kirkon ajan teologisia keskusteluja, keskeisiä vaikuttajia ja heidän opillisia painotuksiaan.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia ymmärtää aatehistoriallisia kehityskaaria, historiallisia aineistoja sekä opillista käsitteistöä ja argumentointia

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään klassiseen opinmuodostukseen varhaisesta kirkosta keskiajalle.

Suoritustavat

Oppimistehtävät tai sähköinen tentti (Exam-tentti). 

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Materiaalit

T. Mannermaa, Kristillisen opin vaiheet (197 s.)
A. McGrath, Kristillisen uskon perusteet (2012 tai myöhempi), luku 1-4, s. 25-143 (118 s.)
B. Hägglund, Uskon malli, s. 11-154 (143 s.)
G. af Hällström-A.M. Laato-J. Pihkala: Johdatus varhaisen kirkon teologiaan (269 s.)

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Johdatus käytännölliseen teologiaan (2 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • omaa yleiskuvan käytännöllisen teologian historiasta ja sen sijoittumisesta muiden teologisten oppiaineiden kokonaisuuteen
 • ymmärtää käytännöllisen teologian tieteellisen luonteen
 • on perehtynyt käytännöllisen teologian luonteeseen oppiaineena ja uskonnollisuuden luonteeseen ja muutoksiin Suomessa ja länsimaissa
 • osaa perustella omia näkemyksiään ja osaa soveltaa oppimaansa havainnoidessaan uskonnollisia ilmiöitä ja osallistuessaan yhteiskunnalliseen tai kirkolliseen keskusteluun
 • osaa soveltaa käytännölliseen teologiaan liittyvää tietoja käytännön elämässä ja työelämässä

Geneeriset taidot: Kriittinen ajattelu, vuorovaikutus ja viestintä

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään käytännölliseen teologiaan tieteellisenä oppiaineena sekä paneudutaan uskonnollisuuden luonteeseen ja muutokseen länsimaissa.

Suoritustavat

Luennot ja niihin liittyvät tehtävät tai itsenäisesti suoritettavat tehtävät. Opintojakso suoritetaan yhtenä 2 op:n kokonaisuutena.

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Materiaalit

Soveltuvin osin seuraava ja muu luennolla jaettava kirjallisuus:

Salomäki, Hanna & Hytönen, Maarit & Ketola, Kimmo & Salminen, Veli-Matti & Sohlberg, Jussi: Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016-2019. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 134. (2020) (soveltuvin osin)
Paavo Kettunen: Globaalietiikasta pastoraalipsykologiaan. Läntinen käytännöllinen teologia Joensuussa 1997–2017. Teoksessa Uskonto, perhe ja hyvinvointi. Toim. Laura Kallatsa, Pekka Metso, Mari Parkkinen & Kati Tervo-Niemelä. 2020. pages: 183-211.
Ganzevoort, Ruard, R & Roeland Johan H. Lived religion. The praxis of practical theology. International Journal of Practical Theology 18(1), 2014, 91-101.
Tervo-Niemelä, Kati (2016) Sukupolvet, usko ja jumalanpalveluskokemus. – Joona Salminen (toim.) Miten Suomi uskoo? Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Vuosikirja 2016. Helsinki: STKS, 27-47.

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Sielunhoito ja pastoraalipsykologia (3 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee pääpiirteet sielunhoidon historiasta sekä teologiasta
 • osaa tarkastella sielunhoitoa tieteellisestä viitekehyksestä
 • tietää sielunhoidon aseman ja merkityksen nykyaikana
 • tuntee pastoraalipsykologian keskeiset lähtökohdat
 • osaa soveltaa saamiaan tietoja sielunhoitoon
 • osaa toimia eettisesti sielunhoidossa

Sisältö

Opintojakson aikana perehdytään

 • sielunhoidon historiaan ja teologiaan
 • sielunhoidon nykyisiin käytäntöihin ja työmuotoihin
 • pastoraalipsykologiaan

Suoritustavat

Suoritustapavaihtoehdot:
- Oppimistehtävä 81 t
- Luennot 18 t ja luentotentti 3 t sekä yhden opintopisteen verran (27 t) kirjallisuutta, joka tentitään luentotentin yhteydessä, itsenäistä työskentelyä 33 t
- Kirjatentti Exam-järjestelmässä 81 t

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Oppimateriaalit

J. Kiiski, Sielunhoito, (252 s.)
O. Wikström, Häikäisevä pimeys. Näkökulmia hengelliseen ohjaukseen (317 s.)
P. Kettunen, Auttava kohtaaminen I. Sielunhoidon perusteet ja teologia (260 s.)

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Uskonto käsitteenä ja tutkimuskohteena (2 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee akateemisen uskontotieteen tavat määritellä ja tutkia uskontoa
  tietää uskontotieteen perinteiset klassikot
  osaa soveltaa oppimaansa uskonnollisten ilmiöiden tarkasteluun

Sisältö

Opintojakso antaa opiskelijalle perustiedot uskontotieteellisen tutkimuksen lähtökohdista ja historiasta.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa joko verkkotenttinä tai oppimistehtävinä (omatoiminen työskentely 54 t)

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Oppimateriaalit

T. Laitila, Ihmisen jumalat (3. p.) s. 1–105. Laitilan teoksen muita painoksia voi käyttää rinnan kolmannen painoksen kanssa. Sivumäärä voi eri painoksissa vaihdella.
H. Pesonen & T. Sakaranaho, Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia s. 87–268 (e-kirjassa osat II ja III sekä Epilogi).

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Moderni uskonnollisuus (3 op)

Tavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee uskonnoissa modernilla aikakaudella tapahtuneet keskeiset muutokset
 • osaa yhdistää ne maailmanlaajuisiin poliittisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin muutosprosesseihin

Sisältö

Opintojakso tutustuttaa opiskelijan uskonnon muutoksiin ja erityispiirteisiin modernilla aikakaudella.

Suoritustavat

Opintojakson voi suorittaa joko oppimistehtävinä, verkkotenttinä tai sähköisenä tenttinä (exam).

Toteutustavat

Opintojakso suoritetaan verkossa.

Materiaalit

Linda Woodhead (toim.), Religions in the Modern World: Transitions and Transformations (3rd edition, 2016), Introduction sekä luvut 1 ja 11–20. Tenttikirjana käytetään teoksen 3. painosta.

Ajankohta

Ilmoittautuminen 9.8.2022-30.6.2023. Opiskeluoikeus voimassa 30.7.2023 saakka.

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan UEF:n Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi ladata opintosuoritusotteen Pepistä tai tilata tilata sen UEF:n avoimesta yliopistosta sähköpostitse (avoinyliopisto@uef.fi). Lisää viestiin yksilöintitiedoiksi aina nimesi ja syntymäaikasi.

Kun olet suorittanut koko 25 op kokonaisuuden hyväksytysti, voit tilata koontitodistuksen verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.